Serra de Collserola

Inici Projectes Serra de Collserola
Assistència tècnica de el projecte d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals de l'perímetre de protecció prioritària (PPP) de la Serra de Collserola

L'objectiu general d'aquesta assistència tècnica és projectar les infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis forestals de l'PPP, en funció de l'escenari de disseny determinat pel risc d'incendi de la zona. Específicament, aquesta tasca implica determinar els límits de les obres i tractaments, concretar en detall les zones de Punts Estratègics de Gestió (PEG s), els Punts d'Aigua i les pistes de nova creació, si hi ha la necessitat.

Així mateix, es projectaran les actuacions, es tipificaran els tractaments a realitzar, en funció de l'habitat i dels seus objectius, concretant en els PEGS, plantejant els objectius de reducció de càrrega de vegetació, densitat, fracció de cabuda coberta i recobriment de sotabosc, amb la idea de tractar la vegetació en aquests PEG s perquè el comportament de el foc entri en capacitat d'extinció dels serveis d'extinció d'incendis.

Els pegs estan associats a un maniobra d'extinció, per tant cal assegurar la seva funcionalitat, definir tipus d'ancoratge, Zones segures, vies d'accés, zones de reducció de la velocitat de l'front per aconseguir comportament foc de superfície, Zones baixa càrrega de vegetació associades a zona reducció de llançament de Focus Secundaris (FS), i tot el que sigui necessari per a ser potencialment utilitzat com a oportunitat per a l'extinció.

El treball comptarà amb una fitxa descriptiva per a cada PEG, una proposta pels punts d'aigua i possibles pistes de nova creació. Es realitzarà una priorització de les actuacions. Es prioritzaran pegs a través d'l'estudi de vulnerabilitat dels polígons de potencial als incendis forestals i les seves connexions, per a cada escenari de disseny tipificat, a través d'l'anàlisi dels valors escollits a protegir (vides humanes, hectàrees potencials afectades, eficiència operativa de infraestructura, altres valors existents a la zona ...).