Línies d’actuació

Capacitació i Operacions

La Fundació Pau Costa és una plataforma de referència de les organitzacions dedicades a la gestió d’incendis forestals que vulguin generar una transformació en els models formatius, per al benefici dels seus professionals i de la pròpia organització. A través del disseny de plans formatius adaptats a cada organització, oferim els coneixements, les habilitats i l’entrenament necessari perquè els seus professionals puguin exercir les funcions bàsiques, de comandament o de direcció que s’exerceixen durant l’emergència per incendi forestal.

Els integrants de l’àrea de formació de la PCF creiem profundament que millorar la seguretat, l’organització i la planificació dels recursos i les estratègies a executar en una emergència per incendi forestal, comença per unificar protocols d’actuació, ús d’un llenguatge comú entre organitzacions intervinents i una formació base estandarditzada i certificada per al personal que intervé en un incendi. 

Oferim:

 • Capacitació amb l’exigència de qualitat per principi i desenvolupem una formació i entrenament d’alta qualificació, aplicades a la gestió d’incendis forestals.
 • Formació per competències i desenvolupament d’una carrera professional dins de l’organització. Per això dissenyem i ajudem a implementar Plans de Formació basats en la identificació de les competències a desenvolupar durant una emergència i en generar una estructura de carrera professional dins de la pròpia organització.
 • Intercanvi de coneixements entre països i organitzacions. Col·laborem i treballem amb entitats i serveis d’extinció de tot el món per compartir experiències i coneixement, fent i fomentant l’intercanvi de personal qualificat i instructors en la gestió d’incendis forestals.

Coneixement i Ciència Aplicada

Participem en projectes de recerca, desenvolupament i innovació per impulsar excel·lència i nous avenços en el camp dels incendis forestals i teixir vincles entre investigadors, serveis d’emergència i societat.

Ens involucrem en:

 • Investigació aplicada per connectar serveis d’emergència, investigació i societat. Col·laborem en projectes d´excel·lència científica amb universitats i centres de recerca d’Europa i Amèrica.
 • Preparació, coordinació i participació de projectes a convocatòries internacionals. Busquem oportunitats per fomentar la inclusió de la comunitat d’incendis en projectes de R+D+I.
 • Promoure la innovació i el desenvolupament en el camp de les emergències. Participem en consorcis amb empreses i centres de desenvolupament per proporcionar eines de tecnologia innovadora per a la gestió de les emergències.

Paisatges i Societats Resilients

Promovem la resiliència dels paisatges a través de l’anàlisi del territori proposant actuacions de gestió concretes en punts clau, tenint en compte les especificitats socials i culturals dels paisatges. Volem contribuir a crear paisatges vius, econòmicament sostenibles, com a milllor eina per a la gestio del risc d’incendis forestals. A part, treballem per a aconseguir un canvi en la percepció social del foc a través de l’educació, i el foment d’una nova consciència i adaptació a la realitat dels incendis forestals, facilitant la participació comunitària.

Impulsem:

 • Projectes tècnics de gestió d’incendis a escala de massís a través de la planificació d’estructures forestals i paisatges resilients als incendis forestals. Els incendis depenen de la topografia, la meteorologia i la vegetació de cada territori, i per aquest motiu hem pogut constatar com cada cas requereix unes infraestructures de prevenció personalitzades.
 • Cadenes de valors a territoris rurals per fer de la ramaderia extensiva, i altres pràctiques agrícoles tradicionals, econòmicament sostenibles en el context actual d’industrialització i globalització. A través del projecte “Ramats de foc” fomentem la silvopastura prescrita en punts clau del territori per a la gestió d’incendis i així reduir la càrrega de combustible. Posem en valor el servei ecosistèmic que fan els pastors/es per tal que sigui adeuqadament retribuït, així com els productes generats pels ramats que el consumidor/a pot reforçar amb la seva acció de compra. 
 • Estudis de vulnerabilitat del territori i infraestructures crítiques a incendis forestals. Cerquem identificar el risc real d’incendi partint de l’anàlisi del territori, dels incendis històrics i de simulacions per acabar relacionant-ho amb elements vulnerables (cases, indústries, hàbitats protegits, cultius, etc.) que podrien generar un problema de protecció civil, amb persones i béns implicats. També identifiquem i busquem ampliar les infraestructures que faciliten el treball del servei d’extinció com són les carreteres i els punts d’aigua.
 • Disseny de projectes participatius on els mateixos veïns de la zona afectada tenen l’oportunitat d’expressar la seva opinió respecte les mesures que s’han de prendre per prevenir incendis al seu municipi o massís forestal, els tractaments que cal aplicar i els elements vulnerables del territori que cal protegir el dia de l’incendi.
 • Projectes educatius y de sensibilització ambiental per a conscienciar sobre la necessitat d’entendre el foc com a element intrínsec del paisatge amb el que hem de conviure, i la necessitat de gestionar el risc d’incendis forestals des de la perspectiva de l’ecologia del foc. Així, oferim tallers de sensibilització ambiental a escoles (MeFiTu), fomentem la inclusió dels incendis forestals com a matèria transversal a les escoles i instituts, creem materials divulgatius  i apostem per nous formats divulgatius com l’art, i recursos audiovisuals.