Avís legal

I.- Informació per donar compliment a l’ Article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic – L34/2002- (LSSICE):

Titular: FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE
Domicili social: Tivissa (Tarragona), carrer Castell, número 11 baixos. CP 43746
Adreça de contacte: info@paucostafoundation.org
Dades registrals: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.668
CIF: G-55.536.098.

II.-Política de recollida i tractament de Dades de Caràcter Personal

Mitjançant aquest avís, la Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa (en endavant, FPC), domiciliada a Tivissa (Tarragona), carrer del Castell, número 11, baixos, CP 43746 i amb correu electrònic info@paucostafoundation.org informa als usuaris del portal www.paucostafoundation.org sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de que els usuaris del citat portal decideixin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a la FPC les dades personals que se’ls pugui requerir o obtenir com a conseqüència de la subscripció o alta en algun dels canals del web. La FPC es reserva la facultat d’adaptar aquesta política a les novetat legislatives. En dit supòsit, s’anunciaran els canvis introduïts amb la major antelació possible.

Alguns serveis o canals del portal poden contenir previsions específiques en matèria de protecció de dades personals, previsions que, en el seu cas, s’establiran als formularis de recollida de dades concrets per advertir a l’usuari.

Llevat que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals dels formularis són voluntàries, sense que la manca de contesta impliqui un perjudici en la qualitat dels serveis. No obstant, en alguns supòsits algunes dades són necessàries per a gestionar el servei i/o canal concret. En els formularis de recollida de dades s’indicaran amb un asterisc els camps que sigui necessari complimentar per a accedir al servei/canal de que es tracti.

Les dades recollides a través del portal www.paucostafoundation.org seran objecte de tractament i recollides en un fitxer automatitzat de la FPC, domiciliada a Tivissa (Tarragona), carrer del Castell, número 11, baixos, CP 43746, amb CIF G-55.536.098 amb la finalitat pròpia de cada formulari. Conforme a la normativa aplicable, aquest fitxer es troba degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de la Agencia Española de Protección de Datos.

La tramesa per part de l’usuari de les seves dades personals implica l’acceptació de la present política de protecció de dades personals i en concret el consentiment exprés e inequívoc per part de l’usuari per a la recollida i tractament de les seves dades amb la finalitat del formulari complimentat.

Si l’usuari facilita lliurement el seu correu electrònic autoritza expressament a la FPC a fi de que li remeti la informació sol·licitada per e-mail, tot això als efectes del que contempla la LSSICE, que prohibeix la tramesa de comunicacions comercials per via electrònica que no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades.

De conformitat amb la normativa vigent l’usuari pot exercitar els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades adreçant-se per escrit al domicili social de la FPC abans indicat. També pot enviar un correu electrònic a l’adreça info@paucostafoundation.org per a demanar més informació sobre el tractament de dades personals.

Així mateix i de conformitat amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica, adreçant-se al correu electrònic info@paucostafoundation.org amb la indicació “no vull rebre comunicacions comercials”.

III.- Propietat Intel·lectual

La FPC comunica a l’usuari que tots els elements d’aquest portal estan protegits per les disposicions de la propietat intel·lectual i industrial, i per tant el text, disseny, imatges, eines, pàgines, marques, noms comercials, textos i logotips són titularitat de la FPC o han estat cedits o llicenciats a favor de la FPC, i en conseqüència no podran ser utilitzats sense la prèvia autorització formalitzada per escrit de la FPC.

IV.- Cookies

El portal utilitza cookies per tal de facilitar la càrrega d´arxius, afavorir la rapidesa de la pàgina i emmagatzemar el nom d’usuari i la contrasenya perquè aquestes dades es tornin a carregar quan es trona a entrar al web i no haver de tornar a escriure l´usuari i la contrasenya de nou.

En cas que l´usuari rebutgi la utilització de les cookies del lloc web, haurà de desactivar aquesta funció des de el seu propi navegador.

V.- Enllaços (links)

La FPC haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links (enllaços) en un altre portal adreçats al portal www.paucostafoundation.org.

L’establiment d’un enllaç del portal www.paucostafoundation.org a un altre portal no implica l’acceptació ni aprovació per part de la FPC dels continguts del portal enllaçat, si bé i en compliment de la normativa vigent, la FPC, en cas d’advertir qualsevol contingut il·legal, suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.