JC: Incendi de Rocallaura

Autores: Helena Ballart i Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El passat 17 de juny va tenir lloc una jornada amb els veïns de Rocafort de Vallbona per veure de primera mà i debatre diferents temàtiques relacionades amb l’incendi de Rocallaura de juny i juliol de 2016. Per a la jornada vàrem comptar amb Bombers de la Generalitat, alguns d’ells que varen treballar en el mateix incendi i també experts en ecologia del foc; experts en comunicació i gestió d’emergències a través dels infants i adolescents (projecte CUIDAR); experts en experiències de bones pràctiques en gestió forestal en altres territoris, a l’Empordà (projecte de la Fundació Carasso de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA) i a Terres de l’Ebre ens van acompanyar membres del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durant la jornada es varen debatre diversos coneixements de la comunitat d’incendis que considerem important que arribin a la població.

JC ROCALLAURA_001

Com poden ajudar els veïns durant l’incendi?

Es bàsic procurar no obstruir els camins d’accés a l’incendi, i si hi ha pagesos amb tractor poden ajudar llaurant zones concretes per crear discontinuïtats de vegetació, que faran de barreres dificultant la propagació del foc. Es creen així zones on els bombers poden efectuar i ancorar maniobres d’extinció.

És d’esperar que els pagesos que viuen a la zona de l’incendi vagin a protegir les seves propietats o les dels seus veïns, i els pagesos amb tractors que arribin d’altres zones properes del territori vagin al punt de trànsit on els Bombers els destinarà a una zona de treball.

Com conscienciar a la població?

Tot i que cada cop es coneixen més les mesures a prendre abans de l’incendi, en general se’n parla després, això és un fet, aprofitar el post-incendi com a oportunitat per la participació, com expliquen des del projecte CUIDAR. A partir del coneixement del procés natural dels incendis, en aquest cas, la població conjuntament amb els experts, busquen propostes per contribuir a ajudar a la comunitat, i es planteja com comunicar-les a la resta de la societat.

Des de CUIDAR ens expliquen que per connectar amb els desastres, aquests s’han de visualitzar, amb l’ajuda de persones que ho han viscut, i visitant l’escenari pot ser una bona manera. Desastre no des del punt de vista ecològic, sinó encarat a temes de protecció civil, per tal de reforçar d’autoprotecció i la resiliència de la societat. Des del projecte CUIDAR han comprovat que hi ha un interès en treballar la por emocional d’estar sols durant l’incendi. És clau treballar la gestió emocional, fer-ho a través d’hipòtesis i donar pautes de què fer durant el foc, perquè en aquests moments hi ha la possibilitat de perdre el sentit comú. D’entrada la societat pot semblar passiva, però si se senten més protagonistes volen col·laborar.

JC ROCALLAURA_002

Es recomana talar els arbres després de l’incendi?

En una zona cremada es recomana no tallar els arbres cremats, ja que donen l’ombra i la protecció que propicia la regeneració natural dels nous arbres. Els troncs cremats en peu funcionen com a reservori de fauna, augmentant la biodiversitat de la zona. A més els arbres vius, però també els morts en peu, actuen com a fixadors de  carboni, així s’evita que el carboni desaparegui de l’ecosistema i quedi fixat.

Un bosc com el que es va cremar és com un geriàtric, un bosc envelliut on es fa difícil arreglar els problemes, en canvi el regenerat que surt després de l’incendi, és com una llar d’infants, on hi ha molt futur per endavant alhora de millorar el paisatge amb un bosc amb més riquesa i biodiversitat. A través de la gestió forestal es pot començar a crear un bosc resistent al pas dels incendis forestals. Hem de donar valor a aquests boscos joves, i no només als boscos adults o vells.

En aquest cas el foc actua com a pertorbació natural de renovació de la massa forestal donant la oportunitat a la millora d’aquesta. Després d’un incendi les cendres són una font de nutrients pel sòl, i el carbonet que resta al sòl, és carboni per se queda emmagatzemat de manera més estable a l’ecosistema (essent la forma més recalcitrant).

JC ROCALLAURA_003

Quines pràctiques silvícoles es poden fer per adaptar el bosc al pas del foc alhora que s’activa l’economia?

Els pagesos antigament tenien clar quins arbres tallaven per fer llenya, els més prims, perquè per tallar un arbre gran amb una destral es necessita molt esforç, per tant, a no ser que necessitessin un gran tronc, solien fer el que en silvicultura s’anomena aclarida baixa, on no hi ha problemes de descapitalització del bosc.

Aquesta idea anterior lligada a l’aprofitament de biomassa com eina per a gestió forestal, no es pas contradictòria, sinó que està en sintonia. No s’ha de descapitalitzar el bosc tallant els arbres més grans, sinó que tal com feien antigament, s’han de treure els més prims per tal de mantenir un bosc més resistent al pas del foc. Aquestes pràctiques a escala local ajuden a donar valor i incentivar l’economia local.

Una altra manera d’activar l’economia local, és re-introduir ramats al bosc, això era una pràctica comuna que s’ha abandonat. Un bon exemple és a l’Empordà, on es treballa amb el projecte de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA per tal de donar valor a la carn de xai procedent de ramats que han pasturat en punts estratègics de gestió (PEG) dissenyats pels cossos d’extinció i els planificadors del territori per disminuir el potencial de l’incendi, reduint el risc i el número d’Ha cremades. Gràcies a la reducció de la càrrega de combustible en aquestes zones, disminueix la intensitat del foc, i els bombers poden treballar-hi de forma més eficaç. Aquest projecte de la Fundació CARASSO treballa amb tots els agents implicats del territori en tema de prevenció i extinció d’incendis, així com amb pastors i el gremi de carnissers per tal de crear una distinció per aquesta carn que “apaga incendis”.

En zones turístiques és més factible revaloritzar el valor de la carn, però en zones com Rocallaura es fa més difícil. seria més efectiu que la Unió Europea a través d’una directiva apliqui mesures fiscals com la reducció o eliminació de l’IVA d’aquests productes, així el benefici seria més directe.

JC ROCALLAURA_004

Més informació:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minut 16:35

JC: Incendio de Rocallaura

Autoras: Helena Ballart y Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El pasado 17 de junio tuvo lugar una jornada con los vecinos de Rocafort de Vallbona para ver de primera mano y debatir diferentes temáticas relacionadas con el incendio de Rocallaura de junio y julio de 2016. Para la jornada contamos con Bombers de la Generalitat, algunos de ellos que trabajaron en el mismo incendio y también expertos en ecología del fuego; expertos en comunicación y gestión de emergencias a través de los niños y adolescentes (proyecto CUIDAR); expertos en experiencias de buenas prácticas en gestión forestal en otros territorios, en el Empordà (proyecto de la Fundación Carasso de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA) y de Tierras del Ebro nos acompañaron miembros del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durante la jornada se debatieron diversos conocimientos de la comunidad de incendios que consideramos importante que lleguen a la población.

JC ROCALLAURA_001

¿Cómo pueden ayudar los vecinos durante el incendio?

Se básico procurar no obstruir los caminos de acceso al incendio, y si hay agricultores con tractor pueden ayudar labrando zonas concretas para crear discontinuidades de vegetación, que harán de barreras dificultando la propagación del fuego. Se crean así zonas donde los bomberos pueden efectuar y anclar maniobras de extinción.

Es de esperar que los agricultores que viven en la zona del incendio vayan a proteger sus propiedades o las de sus vecinos, y los agricultores con tractores que lleguen de otras zonas cercanas del territorio vayan al punto de tránsito donde los Bomberos los destinará a una zona de trabajo.

¿Cómo concienciar a la población?

Aunque cada vez se conocen más las medidas a tomar antes del incendio, en general se habla después, esto es un hecho, aprovechar el post-incendio como oportunidad para la participación, como explican desde el proyecto CUIDAR. A partir del conocimiento del proceso natural de los incendios, en este caso, la población conjuntamente con los expertos, buscan propuestas para contribuir a ayudar a la comunidad, y se plantean como comunicarlas al resto de la sociedad.

Desde CUIDAR nos explican que, para conectar con los desastres, estos se deben visualizar, con la ayuda de personas que lo han vivido, y visitando el escenario puede ser una buena manera. Desastre no desde el punto de vista ecológico, sino encarado a temas de protección civil, a fin de reforzar de autoprotección y la resiliencia de la sociedad. Desde el proyecto CUIDAR han comprobado que existe un interés en trabajar el miedo emocional de estar solos durante el incendio. Es clave trabajar la gestión emocional, hacerlo a través de hipótesis y dar pautas de qué hacer durante el fuego, porque en estos momentos existe la posibilidad de perder el sentido común. De entrada, la sociedad puede parecer pasiva, pero si se sienten más protagonistas quieren colaborar.

JC ROCALLAURA_002

¿Se recomienda talar los árboles después del incendio?

En una zona quemada se recomienda no cortar los árboles quemados, ya que dan la sombra y la protección que propicia la regeneración natural de los nuevos árboles. Los troncos quemados en pie funcionan como reservorio de fauna, aumentando la biodiversidad de la zona. Además, los árboles vivos, pero también los muertos en pie, actúan como fijadores de carbono, así se evita que el carbono desaparezca del ecosistema y quede fijado.

Un bosque como el que se quemó es como un geriátrico, un bosque envejecido donde se hace difícil arreglar los problemas, en cambio el regenerado que sale después del incendio, es como una guardería, donde hay mucho futuro por delante para mejorar el paisaje con un bosque con más riqueza y biodiversidad. A través de la gestión forestal se puede empezar a crear un bosque resistente al paso de los incendios forestales. Debemos dar valor a estos bosques jóvenes, y no sólo a los bosques adultos o viejos.

En este caso el fuego actúa como perturbación natural de renovación de la masa forestal dando la oportunidad a la mejora de la misma. Después de un incendio las cenizas son una fuente de nutrientes para el suelo, y el carboncillo que queda en el suelo, es carbono per sé queda almacenado de manera más estable en el ecosistema (siendo la forma más recalcitrante).

JC ROCALLAURA_003

¿Qué prácticas silvícolas se pueden hacer para adaptar el bosque al paso del fuego a la vez que se activa la economía?

Los campesinos antiguamente tenían claro qué árboles cortaban para hacer leña, los más delgados, porque para cortar un árbol grande con un hacha se necesita mucho esfuerzo, por tanto, a no ser que necesitaran un gran tronco, solían hacer lo que en silvicultura se llama clara por lo bajo, donde no hay problemas de descapitalización del bosque.

Esta idea anterior ligada al aprovechamiento de biomasa como herramienta para gestión forestal, no es contradictoria, sino que está en sintonía. No se debe descapitalizar el bosque cortando los árboles más grandes, sino que tal como hacían antiguamente, se deben sacar los más delgados a fin de mantener un bosque más resistente al paso del fuego. Estas prácticas a escala local ayudan a dar valor e incentivar la economía local.

Otra manera de activar la economía local, es re-introducir rebaños en el bosque, esto era una práctica común que se ha abandonado. Un buen ejemplo es en el Empordà, donde se trabaja con el proyecto de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA, para dar valor a la carne de cordero procedente de rebaños que han pastado en puntos estratégicos de gestión (PEG) diseñados por los cuerpos de extinción y los planificadores del territorio para disminuir el potencial del incendio, reduciendo el riesgo y el número de Ha quemadas. Gracias a la reducción de la carga de combustible en estas zonas, disminuye la intensidad del fuego, y los bomberos pueden trabajar de forma más eficaz. Este proyecto de la Fundación CARASSO trabaja con todos los agentes implicados del territorio en tema de prevención y extinción de incendios, así como con pastores y el gremio de carniceros para crear una distinción por esta carne que “apaga incendios”.

En zonas turísticas es más factible revalorizar el valor de la carne, pero en zonas como Rocallaura se hace más difícil. sería más efectivo que la Unión Europea a través de una directiva aplique medidas fiscales como la reducción o eliminación del IVA de estos productos, así el beneficio sería más directo.

JC ROCALLAURA_004

Más información:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minuto 16:35

PFC CLIPS, comunicació sobre #IIFF i el seu entorn

CLIPS_Youtube

En l’era de comunicació digital estem tots immersos en un flux constant de notícies, imatges i dades que moltes vegades passen tan veloçment que no és possible una reflexió, moltes vegades necessària.

En aquest projecte de comunicació de la Pau Costa Foundation sobre Incendis Forestals i el seu entorn, que li hem donat el nom de PCF CLIPS tractem de comunicar d’una manera més amable fusionant imatge+música+text que esperem arribi als receptors d’una forma més assossegada que inciti a la seva lectura i reflexió.

Els textos són d’autors diversos, persones reconegudes per les seves importants aportacions a la comunitat dels Incendis Forestals i el seu entorn, que a través de congressos, comunicacions, llibres i entrevistes han donat a conèixer els seus coneixements.

Els dibuixos són del fons d’Art & Fire de la Pau Costa Foundation, també d’autors diversos, destacant per la seva gran aportació a Josep Serra Tarragón.

La música, de lliure difusió, s’ha seleccionat considerant els objectius que es pretenen amb PCF CLIPS.

Esperem que ho gaudiu.

Equip de la PFC

PCF CLIPS, comunicación sobre #IIFF y su entorno

CLIPS_Youtube

En la era de comunicación digital estamos todos inmersos en un flujo constante de noticias, imágenes y datos que muchas veces pasan tan velozmente que no es posible una reflexión, muchas veces necesaria.

En este proyecto de comunicación de la Pau Costa Foundation sobre Incendios Forestales y su entorno, que le hemos dado el nombre de PCF CLIPS tratamos de comunicar de una forma más amable fusionando imagen+música+texto que esperamos llegue a los receptores de una forma más sosegada que incite a su lectura y reflexión.

Los textos son de autores diversos, persones reconocidas por sus importantes aportaciones a la comunidad de los Incendios Forestales y su entorno, que a través de congresos, comunicaciones, libros y entrevistas han dado a conocer sus conocimientos.

Los dibujos son del fondo de Art&Fire de la Pau Costa Foundation, también de autores diversos, destacando por su gran aportación a Josep Serra Tarragón.

La música, de libre difusión, se ha seleccionado considerando los objetivos que se pretenden con PCF CLIPS.

Podéis consultar todos los clips en el canal YouTube de la PCF:
https://www.youtube.com/user/PauCostaFoundation

Esperamos que lo disfrutéis.

Equipo de la PCF

II Encuentro Nacional de BBFF

IMG-20170513-WA0010

El pasado 12, 13 y 14 de mayo se celebró el II Encuentro Nacional de Bomberos Forestales en el municipio de El Espinar (Segovia) organizado por la ATBRIF. Dicho encuentro contó con una exposición fotográfica, La I Bomberos Forestales RACE, un ciclo de conferencias, una dinámica de grupo en el Monumento a los Bomberos Forestales situado en esa localidad y una visita por el Parque Nacional de Guadarrama.

IMG-20170513-WA0017

La Pau Costa Foundation fue invitada a dicho evento al que acudieron diferentes miembros de la misma (Cristina Montiel, Víctor Ubiedo y Jordi López), participando además en la mesa redonda que ponía fin al ciclo de conferencias.

IMG-20170513-WA0035

Unas jornadas interesantes que fomentan el intercambio de experiencias entre diferentes profesionales de la extinción de incendios forestales y que esperemos se sigan realizando por muchos años.

¡Gracias a la ATBRIF por tener presente a la Pau Costa Foundation en la participación a este evento!

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

English version

Autora: Núria Prat, Doctora en Ciencias Ambientales por la University College Dublin. Gestora de proyectos internacionales de la Pau Costa Foundation.

El incendio de Rocallaura 1 tuvo lugar el 23 de junio y se propagó principalmente por bosque de pino blanco (Pinus halepensis). Aproximadamente un mes después, el 19 de julio, hubo un segundo incendio, Rocallaura 2 que se inició dentro del perímetro afectado por Rocallaura 1. Este segundo incendio también propagó por bosque de pino blanco, saltando a través de campos agrícolas, cultivos de frutales y acercándose a las poblaciones de Nalec y Rocafort de Vallbona. En total, el área afectada por los dos incendios fue de unas 817 ha.

Estos incendios propagaron por bosque mediterráneo de montaña, poco gestionado en muchas zonas. Por las cicatrices de los pinos más grandes, se deduce que la zona no sufría incendios des de los años 40, durante la Guerra Civil. En los últimos años, tanto la zona del incendio como toda la región del sud-oeste de Cataluña, en general, ha acumulado sequía invernal y estival aumentando la disponibilidad del combustible y facilitando la propagación del fuego durante ambos incendios de este verano.

Repasando el perímetro un mes y medio después del segundo incendio, pudimos observar algunos indicios de efectos a corto plazo del fuego en el ecosistema y decidimos escribir este post para compartirlo y debatirlo con vosotros. Queremos remarcar que los siguientes puntos sólo son observaciones y que no han sido sujeto de un estudio en profundidad:

  • El fuego propagó a intensidad variable, causando una diversidad de efectos en el ecosistema, generando mosaico. Observamos que la intensidad del fuego queda imprimida en el paisaje. La diversidad de intensidades del fuego crea un mosaico de zonas quemadas que permiten romper la masa de vegetación densa y homogénea de algunas zonas que existía previa al incendio. Así, el nuevo mosaico de zonas verdes intercaladas con zonas quemadas y cultivos crea nuevos espacios para la colonización de las especies de zonas verdes contiguas, facilitando la regeneración del bosque y fomentando la biodiversidad de especies.
  • Identificamos algunas estrategias ecológicas del pino blanco para reproducirse en zonas quemadas con distinta intensidad. El frente del incendio propagó con más intensidad y calcinó la vegetación durante su paso. En esa zona quedan solamente los trocos quemados, cenizas en el suelo y nuevos espacios abiertos con mucha luz directa. Observamos también los efectos de la estrategia del pino blanco en las zonas quemadas con alta intensidad: con el calor del fuego, las piñas se abrieron y se esparcieron las semillas, que posteriormente se mezclaron con el suelo y las cenizas del propio incendio esperando su oportunidad para germinar.
Zona quemada con alta intensidad. Photo: PCF.
Zona quemada con alta intensidad. Photo: PCF.

En los flancos izquierdo y derecho del incendio la intensidad del fuego fue menor y solo se quemó parte de la masa arbórea. Allí el incendio propagó principalmente consumiendo la biomasa del sotobosque. Observamos que en esas zonas hay más densidad foliar impidiendo que la luz llegue directamente al suelo, en esos momentos recubierto de cenizas y de acículas de pino.

Zona quemada con baja intensidad. Foto: PCF.
Zona quemada con baja intensidad. Foto: PCF.
  • Acumulación de cenizas y carbón en el suelo con posterior cobertura de acículas de pino: protege el suelo de erosión, aporta minerales y nutrientes e impulsa la acumulación de materia orgánica. Estas condiciones las observamos en zonas donde la intensidad del fuego fue media-baja. El fuego consumió la vegetación densa del sotobosque generando una poda natural.
Sotobosque en zona quemada con media-baja intensidad. El suelo está recubierto de acículas de pino. Foto: PCF
Sotobosque en zona quemada con media-baja intensidad. El suelo está recubierto de acículas de pino. Foto: PCF

Posteriormente al incendio, en el suelo se acumulan cenizas y carbón resultado de la combustión de la vegetación que aportaran minerales y nutrientes para nuevas plantas. El suelo quedo cubierto de acículas, protegiendo así la movilidad de cenizas y carbón, pero también reduciendo la erosión potencial post incendio. Si las personas no retiramos los nuevos componentes del suelo, incluidos troncos y vegetación parcialmente quemada, estos van a contribuir a la acumulación de materia orgánica.

Zoom de la cobertura del suelo un mes y medio después del segundo incendio, se observan las cenizas y carbón bajo las acículas de pino. Fotos: PCF
Zoom de la cobertura del suelo un mes y medio después del segundo incendio, se observan las cenizas y carbón bajo las acículas de pino. Fotos: PCF
  • La acumulación de carbono en el suelo post incendio tiene el potencial de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Durante la combustión de la vegetación, una parte del carbono se emitió en forma de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y CO, pero otra parte se transformó en carbón orgánico y carbón mineral (cenizas). Ambas formas, siguen en el ecosistema y contribuyen a que el bosque siga siendo un sumidero de carbono. Incluso, formando algunos compuestos que son resistentes a la degradación, como el black carbon, y que perduraran en el sistema durante más tiempo que la vegetación per se.
  • Algunas especies empiezan a rebrotar a corto plazo, a pesar de la escasez de lluvia precipitada desde el incendio. Observamos que algunas especies, como la encina (Quercus ilex), rebrotan un mes y medio después del incendio. Este ejemplo demuestra la adaptación de las especies mediterráneas a los incendios forestales desarrollada durante milenios. Esto nos sirve para recordar que no es necesario reforestar un bosque cuando se quema, porqué el impacto de la intervención humana potencialmente, será mayor que las estrategias desarrolladas por las especies que llevan conviviendo con el fuego durante milenos.
Ejemplo de encina rebrotando de forma natural en una zona quemada con alta intensidad en la zona de Rocallaura 1. Fotos: PCF.
Ejemplo de encina rebrotando de forma natural en una zona quemada con alta intensidad en la zona de Rocallaura 1. Fotos: PCF.
  • Presencia de algunas especies aves que se benefician de los efectos en la vegetación y el paisaje creados por el incendio. Puede constatarse la presencia en la zona de algunos pícidos y páridos (p. ej: pico picapinos, carbonero común), entre otras. Estas aves suelen permanecer en el bosque quemado si no se retiran los árboles afectados por el fuego, pues en zonas post-incendio se incrementa la presencia de hongos e insectos, que atraen a aves insectívoras, especialmente en zonas afectadas en media o alta intensidad por esta perturbación. En los troncos quemados se pueden apreciar marcas de la actividad de estas aves, buscando insectos bajo su corteza.

El nuevo mosaico puede favorecer la permanencia de aves anteriormente presentes, pues permite que no abandonen la zona y puedan continuar explotando el nuevo hábitat perturbado, protegiendo a los árboles verdes de plagas de hongos e insectos. Las aves de zonas abiertas posiblemente se verán favorecidas, pudiendo alimentarse también en las zonas quemadas con más intensidad. Algunas aves de importancia singular presentes en la zona, como el azor, pudieron verse afectados por el incendio, en caso de afectar algún nido. Sin embargo, el resultado de la perturbación sobre el paisaje puede favorecer su presencia a medio plazo, pues esta ave selecciona espacios abiertos donde cazar.

Los espacios abiertos también pueden generar hábitats aptos para que especies como el hortelano, collalba negra o águila perdicera, colonicen estos espacios, en ocasiones recuperando antiguos territorios, de los que habían sido expulsados por el incremento del bosque durante los últimos decenios. Finalmente, cabe destacar que, según diversos estudios, la gestión post-incendio de la masa forestal quemada (p. ej: la retirada de árboles muertos), podría suponer un impacto mucho mayor para la avifauna que el fuego en sí mismo.

Pinos quemados con alta intensidad, colonizados por hongos e insectos que a su vez están siendo fuente de alimento para las aves. Fotos: PCF.
Pinos quemados con alta intensidad, colonizados por hongos e insectos que a su vez están siendo fuente de alimento para las aves. Fotos: PCF.

Para las próximas semanas estamos preparando un segundo post sobre los incendios de Rocallaura que tratará la reproducción que tuvo lugar al cabo de 26 días y os explicaremos que pasó con el fuego latente durante ese mes.

¡Queremos agradecer especialmente a Francesc Moncasí por su contribución en el apartado de los efectos del fuego en la avifauna!

MEFYTU en Castilla-La Mancha

¡Haz click en las casitas del mapa para ver las fotos de cada edición!

La semana del 25 al 28 de Octubre, un total de 65 alumnos realizaron las prácticas del curso Organizar e implementar actividades de educación ambiental sobre sensibilización y prevención de incendios forestales, organizado por la JCCM y la Pau Costa Foundation, en diversas localidades de la comunidad de Castilla-La Mancha:

Colegio de Educación Infantil y Primaria Silvano Cirujano, Almorox (Toledo), 25/10/2016

Colegio de Educación Infantil y Primaria Casablanca, Cuenca, 26/10/2016

Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives, Piedrabuena (Ciudad Real), 27/10/2016

Escuela Camino de Anibal, Lezuza (Albacete), 28/10/2016

La parte teórica del curso estaba basada en los contenidos de los Programas Formativos, desarrollados en el marco del proyecto europeo eFIREcom de la DG ECHO. Además, en el marco del mismo proyecto, se realizó una plataforma Moodle con el contenido teórico del curso, estructurado en cinco capítulos y un examen final.

img-20161028-wa0002

Durante las sesiones prácticas, los estudiantes del curso explicaron a los alumnos de 5º y 6º la relación entre el fuego y la evolución humana, la diferencia entre el fuego controlado que usamos para múltiples actividades de la vida cotidiana y los incendios forestales, y cómo prevenir los incendios forestales a través de la gestión forestal, entre otras técnicas y herramientas.

img-20161026-wa0002

Después, los estudiantes de 5º y 6º prepararon los árboles que servirían para montar los dos escenarios de bosque en el patio de la escuela.

img_20161027_114337

En todas las ediciones, contamos con la colaboración del brigadas forestales de la zona para ejecutar y controlar la quema de los dos escenarios, y responder a las preguntas de los más pequeños…

img_20161028_131035

En total, 200 niños y niñas de 5º y 6º recibieron el taller MEFYTU en sus escuelas, ¡esperamos que esta acción se multiplique por muchas más en Castilla-La Mancha!

El MEFYTU que realizamos en Lezuza en la televisión! http://www.cmmedia.es/programas/tv/castilla-la-mancha-las-3/informativos-completos/3465

Nota de prensa de Geacam:
http://www.geacam.es/index.php/prensa/441-trabajadores-de-geacam-participan-en-el-curso-de-monitores-de-implantacion-del-proyecto-mefytu-organizado-por-la-consejeria-de-agricultura-medio-ambiente-y-desarrollo-rural

Distinción en Incendios Forestales

 

img_2780

Today our tasks on wildfire training & internationalisation have been acknowledged by the ISPC (Institute of Public Security of Catalonia). This award is the result of the efforts done by all our members of the wildfire community that contribute to our project. Thanks to all!

Anualmente, el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) otorga una distinciones con la finalidad de reconocer merecimientos, circunstancias singulares o servicios prestados a aquellas personas que, de manera individual o colectiva, han colaborado con esta entidad en formación, estudio o investigación científica en el ámbito de la seguridad o se han distinguido de forma destacada en estos ámbitos.

Este año, el ISPC ha otorgado esta distinción a la Pau Costa Foundation, entre otros, por el trabajo continuo de colaboración con el ISPC y la Escuela de Bombers i Protecció Civil, realizado con la voluntad de impulsar la investigación, la creación y la difusión del conocimiento relacionado con la gestión de los incendios forestales y su evolución, a partir de capitalizar la experiencia acumulada por los propios servicios operativos de extinción.  Por su apuesta en poner al ISPC y a la Escuela de Bombers i Protecció Civil en contacto con otras escuelas, entidades y servicios de bomberos de Europa para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias, y por promover la mejora en el ámbito de la extinción de los incendios forestales. En resumen, por su compromiso en participar en los programas formativos de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya que tienen una repercusión directa en la seguridad de su trabajo y en la mejora del nivel de eficacia en sus actuaciones. 

¡Gracias y Enhorabuena a tod@s los que formáis parte de esta Fundación!

14956021_10153861379007102_4931628008546646162_n

Art&Fire – Memorias Incandescentes

Català / English

1-homenatge-al-graf-anonim-2010-copiar
Homenatge al GRAF anònim (2010) / Josep Serra

Hoy inauguramos la exposición virtual MEMORIAS INCANDESCENTES del artista y dibujante Josep Serra i Tarragón (Tarragona, 1970), en el marco del proyecto artístico y divulgativo ‘Art & Fire’ que la Pau Costa Foundation inició hace cuatro años.

Esta exposición virtual consta de 95 obras cedidas por el artista, e inspiradas en ‘[…] sus primeras observaciones ígneas, sus dibujos y el incendio de Horta (de Sant Joan) de 2009 […]’ como él mismo explica en su biografía. A partir de hoy, cada día os ofreceremos una de las obras que completan esta colección por Twitter, y un resumen semanal por Facebook. Una parte de las obras de esta colección se expondrán del 31 de enero al 3 de febrero de 2017 en Barcelona, durante el 14th International Wildland Fire Safety Summit y el Congreso Internacional sobre Fuego Prescrito.

Josep Serra i Tarragón – Tarragona (1970)

Hace 46 años nací en una tierra donde los fuegos de verano eran algo vivido como trágico y a la vez intrigante.

Durante aquellos años (80-90), mi retina se fue impregnando del color amarillo-naranja, de las luces azuladas al atardecer, de las incandescencias lejanas y de las columnas de humo convectivas que llenaban los cielos de mis veranos.

Los hidroaviones cargando en el puerto, el olor a madera ardiendo, los avisos acústicos de las descargas de retardante y los hombres luchando contra las llamas tenían que dejar, por fuerza, huella en un niño y adolescente.

En aquel entonces yo ya tenía mirada de arte en forma de dibujo. Veía el mundo como ahora en términos de morfología: tonalidades, sombras, patrones, espectros, perspectivas, iteraciones, etc. y no piezas de un sistema lógico y coherente.

Mucho más tarde, médico por fuera, dibujante por dentro, usé el carbón como técnica principal de expresión de mi necesidad de comunicación.

Nadie habría sospechado que aquel carbón con que ensuciaba los nítidos bloques de dibujo tendría una conexión con su origen: El Fuego.

Fue la visión del documental emitido en el Canal 33 en 2015: “El Gran Silencio”, el que sería la fuente de ignición de un combustible latente escondido en algún rincón de mi cerebro. Las sobrecogedoras historias en primera persona narradas por los bomberos en Horta de Sant Joan, se convertirían en el punto de partida de un interés creciente sobre la dinámica de los incendios forestales que yo había presenciado cada verano.

Aunque ya había dibujado sobre esta temática, mi obsesión se aceleró de forma exponencial después del contacto establecido con algunos de los protagonistas del documental: Marc Castellnou, Oriol Vilalta y Pepe Pallàs.

Mi obra fue creciendo a medida que descubrí que la Fundación Pau Costa  disponía de un Fondo de Arte (Art & Fire), y provocó en mí una extraña sensación, como si aquel proyecto en marcha me hubiera estado esperando desde su creación.

Mi obsesión por la mágica visión ancestral de los incendios nocturnos quedó patente en los múltiples pasteles, pero también las últimas ilustraciones se aliñaron con un cierto sentido de comunicar que hay un más allá de la tristeza que pueda inducir un bosque quemado. Aparte de la belleza formal que yo encontraba, cabe decir que la intención era y es mostrar la vertiente esperanzadora y de continuidad vital que tienen nuestros ecosistemas perturbados naturalmente por los regímenes de incendios.

A buen seguro, sin este encuentro prodigioso entre mis primeras observaciones ígneas, mis dibujos y el incendio de Horta de 2009, nunca hubieran aflorado en mí estos productos de combustión creativa.

Cambrils, 6 de octubre de 2016

 

Art&Fire – Memòries Incandescents

Castellano / English

Homentage al GRAF anònim (2010) / Josep Serra

Avui inaugurem l’exposició virtual MEMÒRIES INCANDESCENTS de l’artista i dibuixant Josep Serra i Tarragón (Tarragona, 1970) en el marc del projecte artístic i divulgatiu ‘Art & Fire’ que la Pau Costa Foundation va iniciar fa quatre anys.

Aquesta exposició consta de 95 obres cedides per l’artista, i inspirades en ‘[…] les seves primeres visions ígniques, els seus dibuixos i en l’incendi d’Horta (de Sant Joan) al 2009 […]’ com ell mateix explica en la seva biografia. A partir d’avui, cada dia us oferirem una de les obres que completa aquesta col·lecció per Twitter, i un resum setmanal per Facebook. Una part de les obres d’aquesta col·lecció s’exposaran del 31 de gener al 3 de febrer de 2017 a Barcelona en el marc del 14th International Wildland Fire Safety Summit i el Congrés Internacional sobre Foc Prescrit.

Josep  Serra  i Tarragón  – Tarragona (1970)

Fa   46  anys vaig  néixer  en una  terra  on  els focs  d’estiu eren quelcom  viscut  com a tràgic  i  alhora intrigants.

Durant  aquells   anys (80-90),  la   meva   retina  es va  anar impregnant  de color  groc-taronja, llums  blavoses  al  capvespre, incandescències llunyanes  i columnes  de fum  convectives  que omplien  els  cels  dels  meus  estius.

Els  hidros carregant al  port , l’olor  a fusta cremant, els  avisos  acústics  de  les descàrregues de retardant  i  homes  lluitant  contra les flames havien per la força,  de deixar empremta en un  infant i adolescent.

Per  aquell  temps jo  ja  tenia mirada d’art en  forma  de  dibuix. Veia  el món  com  ara  en termes  de  morfologia: tonalitats, ombres, patrons, espectres,  perspectives, iteracions…etc  i no pas peces   d’un sistema  lògic i coherent.

Molt  més  tard, metge  per  fora, dibuixant  per  dins, vaig  usar  el carbó  com a tècnica  principal  d’expressió  de  la  meva  necessitat de comunicació.

Ningú  hauria  sospitat  que  aquell carbó  amb que embrutava els nítids blocs de dibuix tindria  una connexió  amb l’origen:  El Foc.

Va  ser  la  visió  del  documental  emès  al  Canal 33   el  2015: “El  Gran  Silenci”  , el qui  seria  la  font d’ignició  d’un  combustible  latent amagat  a  algun  racó  del meu cervell. Les  colpidores històries  en primera  persona  narrades   pels bombers  a  Horta de Sant Joan, esdevindrien el  punt de partida  d’un interès  creixent  sobre la  dinàmica  dels  incendis  forestals  que  jo havia  presenciat cada  estiu.

Tot i que ja  havia  dibuixat sobre  aquesta  temàtica, la  meva  dèria  es va accelerar  de forma exponencial  amb el  contacte  establert  amb alguns  dels protagonistes del  documental: Marc   Castellnou, Oriol  Vilalta i Pepe  Pallàs

La meva  obra  va  anar  creixent  a  mesura  que  vaig  descobrir que  la  Fundació  Pau  Costa  Alcubierre  disposava d’un  Fons  d’Art (Art & Fire), i va provocar  en mi una estranya  sensació  de com  si aquell  projecte  en marxa m’hagués  estat  esperant des de  la  seva creació.

La  meva  obsessió  per la màgica  visió ancestral  dels  incendis  nocturns  va quedar  patent  en  els  múltiples pastels , però  també   les darreres il·lustracions es varen  amanir  amb un cert  sentit de  comunicar  que hi ha  més enllà  de  la tristor  que pugui induir un bosc cremat. A banda  de la bellesa formal  que jo hi trobava,  val a  dir que  la  intenció era i és mostrar  la  vessant  esperançadora  i de continuïtat vital  que tenen  els  nostres ecosistemes pertorbats naturalment  pels  règims d’incendis.

De ben  segur,  sense  aquest encontre prodigiós  entre les meves primeres visions ígniques ,  els meus  dibuixos i l’incendi  d’Horta  al  2009, mai  haguessin aflorat  aquestes productes de  combustió creativa.

Cambrils,  6  d’octubre  de  2016