JC: Incendi de Rocallaura

Autores: Helena Ballart i Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El passat 17 de juny va tenir lloc una jornada amb els veïns de Rocafort de Vallbona per veure de primera mà i debatre diferents temàtiques relacionades amb l’incendi de Rocallaura de juny i juliol de 2016. Per a la jornada vàrem comptar amb Bombers de la Generalitat, alguns d’ells que varen treballar en el mateix incendi i també experts en ecologia del foc; experts en comunicació i gestió d’emergències a través dels infants i adolescents (projecte CUIDAR); experts en experiències de bones pràctiques en gestió forestal en altres territoris, a l’Empordà (projecte de la Fundació Carasso de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA) i a Terres de l’Ebre ens van acompanyar membres del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durant la jornada es varen debatre diversos coneixements de la comunitat d’incendis que considerem important que arribin a la població.

JC ROCALLAURA_001

Com poden ajudar els veïns durant l’incendi?

Es bàsic procurar no obstruir els camins d’accés a l’incendi, i si hi ha pagesos amb tractor poden ajudar llaurant zones concretes per crear discontinuïtats de vegetació, que faran de barreres dificultant la propagació del foc. Es creen així zones on els bombers poden efectuar i ancorar maniobres d’extinció.

És d’esperar que els pagesos que viuen a la zona de l’incendi vagin a protegir les seves propietats o les dels seus veïns, i els pagesos amb tractors que arribin d’altres zones properes del territori vagin al punt de trànsit on els Bombers els destinarà a una zona de treball.

Com conscienciar a la població?

Tot i que cada cop es coneixen més les mesures a prendre abans de l’incendi, en general se’n parla després, això és un fet, aprofitar el post-incendi com a oportunitat per la participació, com expliquen des del projecte CUIDAR. A partir del coneixement del procés natural dels incendis, en aquest cas, la població conjuntament amb els experts, busquen propostes per contribuir a ajudar a la comunitat, i es planteja com comunicar-les a la resta de la societat.

Des de CUIDAR ens expliquen que per connectar amb els desastres, aquests s’han de visualitzar, amb l’ajuda de persones que ho han viscut, i visitant l’escenari pot ser una bona manera. Desastre no des del punt de vista ecològic, sinó encarat a temes de protecció civil, per tal de reforçar d’autoprotecció i la resiliència de la societat. Des del projecte CUIDAR han comprovat que hi ha un interès en treballar la por emocional d’estar sols durant l’incendi. És clau treballar la gestió emocional, fer-ho a través d’hipòtesis i donar pautes de què fer durant el foc, perquè en aquests moments hi ha la possibilitat de perdre el sentit comú. D’entrada la societat pot semblar passiva, però si se senten més protagonistes volen col·laborar.

JC ROCALLAURA_002

Es recomana talar els arbres després de l’incendi?

En una zona cremada es recomana no tallar els arbres cremats, ja que donen l’ombra i la protecció que propicia la regeneració natural dels nous arbres. Els troncs cremats en peu funcionen com a reservori de fauna, augmentant la biodiversitat de la zona. A més els arbres vius, però també els morts en peu, actuen com a fixadors de  carboni, així s’evita que el carboni desaparegui de l’ecosistema i quedi fixat.

Un bosc com el que es va cremar és com un geriàtric, un bosc envelliut on es fa difícil arreglar els problemes, en canvi el regenerat que surt després de l’incendi, és com una llar d’infants, on hi ha molt futur per endavant alhora de millorar el paisatge amb un bosc amb més riquesa i biodiversitat. A través de la gestió forestal es pot començar a crear un bosc resistent al pas dels incendis forestals. Hem de donar valor a aquests boscos joves, i no només als boscos adults o vells.

En aquest cas el foc actua com a pertorbació natural de renovació de la massa forestal donant la oportunitat a la millora d’aquesta. Després d’un incendi les cendres són una font de nutrients pel sòl, i el carbonet que resta al sòl, és carboni per se queda emmagatzemat de manera més estable a l’ecosistema (essent la forma més recalcitrant).

JC ROCALLAURA_003

Quines pràctiques silvícoles es poden fer per adaptar el bosc al pas del foc alhora que s’activa l’economia?

Els pagesos antigament tenien clar quins arbres tallaven per fer llenya, els més prims, perquè per tallar un arbre gran amb una destral es necessita molt esforç, per tant, a no ser que necessitessin un gran tronc, solien fer el que en silvicultura s’anomena aclarida baixa, on no hi ha problemes de descapitalització del bosc.

Aquesta idea anterior lligada a l’aprofitament de biomassa com eina per a gestió forestal, no es pas contradictòria, sinó que està en sintonia. No s’ha de descapitalitzar el bosc tallant els arbres més grans, sinó que tal com feien antigament, s’han de treure els més prims per tal de mantenir un bosc més resistent al pas del foc. Aquestes pràctiques a escala local ajuden a donar valor i incentivar l’economia local.

Una altra manera d’activar l’economia local, és re-introduir ramats al bosc, això era una pràctica comuna que s’ha abandonat. Un bon exemple és a l’Empordà, on es treballa amb el projecte de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA per tal de donar valor a la carn de xai procedent de ramats que han pasturat en punts estratègics de gestió (PEG) dissenyats pels cossos d’extinció i els planificadors del territori per disminuir el potencial de l’incendi, reduint el risc i el número d’Ha cremades. Gràcies a la reducció de la càrrega de combustible en aquestes zones, disminueix la intensitat del foc, i els bombers poden treballar-hi de forma més eficaç. Aquest projecte de la Fundació CARASSO treballa amb tots els agents implicats del territori en tema de prevenció i extinció d’incendis, així com amb pastors i el gremi de carnissers per tal de crear una distinció per aquesta carn que “apaga incendis”.

En zones turístiques és més factible revaloritzar el valor de la carn, però en zones com Rocallaura es fa més difícil. seria més efectiu que la Unió Europea a través d’una directiva apliqui mesures fiscals com la reducció o eliminació de l’IVA d’aquests productes, així el benefici seria més directe.

JC ROCALLAURA_004

Més informació:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minut 16:35

JC: Incendio de Rocallaura

Autoras: Helena Ballart y Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El pasado 17 de junio tuvo lugar una jornada con los vecinos de Rocafort de Vallbona para ver de primera mano y debatir diferentes temáticas relacionadas con el incendio de Rocallaura de junio y julio de 2016. Para la jornada contamos con Bombers de la Generalitat, algunos de ellos que trabajaron en el mismo incendio y también expertos en ecología del fuego; expertos en comunicación y gestión de emergencias a través de los niños y adolescentes (proyecto CUIDAR); expertos en experiencias de buenas prácticas en gestión forestal en otros territorios, en el Empordà (proyecto de la Fundación Carasso de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA) y de Tierras del Ebro nos acompañaron miembros del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durante la jornada se debatieron diversos conocimientos de la comunidad de incendios que consideramos importante que lleguen a la población.

JC ROCALLAURA_001

¿Cómo pueden ayudar los vecinos durante el incendio?

Se básico procurar no obstruir los caminos de acceso al incendio, y si hay agricultores con tractor pueden ayudar labrando zonas concretas para crear discontinuidades de vegetación, que harán de barreras dificultando la propagación del fuego. Se crean así zonas donde los bomberos pueden efectuar y anclar maniobras de extinción.

Es de esperar que los agricultores que viven en la zona del incendio vayan a proteger sus propiedades o las de sus vecinos, y los agricultores con tractores que lleguen de otras zonas cercanas del territorio vayan al punto de tránsito donde los Bomberos los destinará a una zona de trabajo.

¿Cómo concienciar a la población?

Aunque cada vez se conocen más las medidas a tomar antes del incendio, en general se habla después, esto es un hecho, aprovechar el post-incendio como oportunidad para la participación, como explican desde el proyecto CUIDAR. A partir del conocimiento del proceso natural de los incendios, en este caso, la población conjuntamente con los expertos, buscan propuestas para contribuir a ayudar a la comunidad, y se plantean como comunicarlas al resto de la sociedad.

Desde CUIDAR nos explican que, para conectar con los desastres, estos se deben visualizar, con la ayuda de personas que lo han vivido, y visitando el escenario puede ser una buena manera. Desastre no desde el punto de vista ecológico, sino encarado a temas de protección civil, a fin de reforzar de autoprotección y la resiliencia de la sociedad. Desde el proyecto CUIDAR han comprobado que existe un interés en trabajar el miedo emocional de estar solos durante el incendio. Es clave trabajar la gestión emocional, hacerlo a través de hipótesis y dar pautas de qué hacer durante el fuego, porque en estos momentos existe la posibilidad de perder el sentido común. De entrada, la sociedad puede parecer pasiva, pero si se sienten más protagonistas quieren colaborar.

JC ROCALLAURA_002

¿Se recomienda talar los árboles después del incendio?

En una zona quemada se recomienda no cortar los árboles quemados, ya que dan la sombra y la protección que propicia la regeneración natural de los nuevos árboles. Los troncos quemados en pie funcionan como reservorio de fauna, aumentando la biodiversidad de la zona. Además, los árboles vivos, pero también los muertos en pie, actúan como fijadores de carbono, así se evita que el carbono desaparezca del ecosistema y quede fijado.

Un bosque como el que se quemó es como un geriátrico, un bosque envejecido donde se hace difícil arreglar los problemas, en cambio el regenerado que sale después del incendio, es como una guardería, donde hay mucho futuro por delante para mejorar el paisaje con un bosque con más riqueza y biodiversidad. A través de la gestión forestal se puede empezar a crear un bosque resistente al paso de los incendios forestales. Debemos dar valor a estos bosques jóvenes, y no sólo a los bosques adultos o viejos.

En este caso el fuego actúa como perturbación natural de renovación de la masa forestal dando la oportunidad a la mejora de la misma. Después de un incendio las cenizas son una fuente de nutrientes para el suelo, y el carboncillo que queda en el suelo, es carbono per sé queda almacenado de manera más estable en el ecosistema (siendo la forma más recalcitrante).

JC ROCALLAURA_003

¿Qué prácticas silvícolas se pueden hacer para adaptar el bosque al paso del fuego a la vez que se activa la economía?

Los campesinos antiguamente tenían claro qué árboles cortaban para hacer leña, los más delgados, porque para cortar un árbol grande con un hacha se necesita mucho esfuerzo, por tanto, a no ser que necesitaran un gran tronco, solían hacer lo que en silvicultura se llama clara por lo bajo, donde no hay problemas de descapitalización del bosque.

Esta idea anterior ligada al aprovechamiento de biomasa como herramienta para gestión forestal, no es contradictoria, sino que está en sintonía. No se debe descapitalizar el bosque cortando los árboles más grandes, sino que tal como hacían antiguamente, se deben sacar los más delgados a fin de mantener un bosque más resistente al paso del fuego. Estas prácticas a escala local ayudan a dar valor e incentivar la economía local.

Otra manera de activar la economía local, es re-introducir rebaños en el bosque, esto era una práctica común que se ha abandonado. Un buen ejemplo es en el Empordà, donde se trabaja con el proyecto de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA, para dar valor a la carne de cordero procedente de rebaños que han pastado en puntos estratégicos de gestión (PEG) diseñados por los cuerpos de extinción y los planificadores del territorio para disminuir el potencial del incendio, reduciendo el riesgo y el número de Ha quemadas. Gracias a la reducción de la carga de combustible en estas zonas, disminuye la intensidad del fuego, y los bomberos pueden trabajar de forma más eficaz. Este proyecto de la Fundación CARASSO trabaja con todos los agentes implicados del territorio en tema de prevención y extinción de incendios, así como con pastores y el gremio de carniceros para crear una distinción por esta carne que “apaga incendios”.

En zonas turísticas es más factible revalorizar el valor de la carne, pero en zonas como Rocallaura se hace más difícil. sería más efectivo que la Unión Europea a través de una directiva aplique medidas fiscales como la reducción o eliminación del IVA de estos productos, así el beneficio sería más directo.

JC ROCALLAURA_004

Más información:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minuto 16:35

PCF CLIPS, comunicación sobre #IIFF y su entorno

En la era de comunicación digital estamos todos inmersos en un flujo constante de noticias, imágenes y datos que muchas veces pasan tan velozmente que no es posible una reflexión, muchas veces necesaria.

En este proyecto de comunicación de la Pau Costa Foundation sobre Incendios Forestales y su entorno, que le hemos dado el nombre de PCF CLIPS tratamos de comunicar de una forma más amable fusionando imagen+música+texto que esperamos llegue a los receptores de una forma más sosegada que incite a su lectura y reflexión.

Los textos son de autores diversos, persones reconocidas por sus importantes aportaciones a la comunidad de los Incendios Forestales y su entorno, que a través de congresos, comunicaciones, libros y entrevistas han dado a conocer sus conocimientos.

Los dibujos son del fondo de Art&Fire de la Pau Costa Foundation, también de autores diversos, destacando por su gran aportación a Josep Serra Tarragón.

La música, de libre difusión, se ha seleccionado considerando los objetivos que se pretenden con PCF CLIPS.

Podéis consultar todos los clips en el canal YouTube de la PCF:
https://www.youtube.com/watch?v=2vz8x3gruS8&list=PLg9vWkdCUr2mqqYKHtRa4FeRFPCCRq5G7

Esperamos que lo disfrutéis.

Equipo de la PCF

eFIREcom DG ECHO / Results for children community!

During the last months, some activities have been carried out under the DG ECHO project eFIREcom, Efficient fire risk communication for resilient communities. Among others, we have preared a book for children, a short video to understand fires from a children’s point of view, teaching programs for children youth and teachers and we have presented the eFIREcom project at an international conference. Here are some more details:

Book for children – ‘Flamey and Fierce Flame, from fire to forest fires. We also prevent wildfires with fire’

PORTADA_CONTEThe story narrates the relationship between forests and fire from a cultural and technical point of view and its evolution throughout the last decades. The story aims to prevent wildfires pointing at the risk of uncontrolled ignitions, but also introducing the use of fire as a tool to manage the Mediterranean forest. To facilitate the reading, the story has been complemented with a guide for adults and educators and a glossary defining the most complex concepts related to wildfires and also technical words.

The book has been already printed in Catalan, but it will soon be available in Spanish, English and French. Moreover, a new version of the book adapted to the Maghreb geographical and environmental context will be evaluated during the next months.

A number of activities have been carried out at schools where kids got the book. Such activities were based on the book’s content, for example: scholars performed a play in which the roles were based on the protagonists of the book; a workshop dedicated to introduce wildfire ecology and forest management concepts and a drawing competition for children in collaboration with local entities.

Book available in: French, Spanish, English (coming soon) and Catalan.

A short-video with the objective understanding wildfires through children

Three participatory short videos have IMG_5110been created in order to explain the current situation of wildfires in the Mediterranean area. Interviews to children were held before and after the workshop in order to evaluate their improvement on wildfire knowledge. Kids had to answer some questions as: ‘Which is the difference between fire and wildfire?’.

8-min video available in: Catalan, Spanish, English and French (coming soon)

3-min video available in: Catalan, English and French (coming soon)

Teaching Programmes for children, youth and teachers

In the frame of the eFIREcom project, teaching programs have been developed to be used as educational guides on the field of wildfires for children and youth. The content of these guides is based on fundamental information and technical concepts to help teachers and educators.

Guides available in: Catalan, English, French (coming soon), Spanish

Project presentation – ForestFire2016, Aix-en-Provence

The eFIREcom project and its preliminary results and outcomes were presented at the ‘International Conference on Forest Fires and WUI Fires’ in Aix-en-Provence on 25-27 May​.  A poster describing the eFIREcom project was presented by PCF and FORESPIR during ​the event.

Experts attending the conferences gave a positive feedback to the project and highlighted the importance of communication to prevent wildfires. It was also highlighted the relevance of communication during and after the forest fire emergency. Many speakers identified their concers regarding the wildfire risk communication, in particularly: (1) communities must learn how to live with wildfires, (2) modern societies want to live in the close to the forest, and that means living with fire and smoke.
Participants found that the results of the eFIREcom project will have a major impact on the society due to the current lack of communication tools dealing with forest fires. It was identified that tools are required especially ​for journalists and children.
During the event, PCF and FORESPIR could also exchange some communication experiences with Mrs. Ouahiba Meddour-Sahar, an Algerian expert on wildfires, in order to gather her feedback on the outcomes of the project.​
eFIREcom_ForestFire2016Poster_Ouahida

MEFYTU en Castilla-La Mancha

¡Haz click en las casitas del mapa para ver las fotos de cada edición!

La semana del 25 al 28 de Octubre, un total de 65 alumnos realizaron las prácticas del curso Organizar e implementar actividades de educación ambiental sobre sensibilización y prevención de incendios forestales, organizado por la JCCM y la Pau Costa Foundation, en diversas localidades de la comunidad de Castilla-La Mancha:

Colegio de Educación Infantil y Primaria Silvano Cirujano, Almorox (Toledo), 25/10/2016

Colegio de Educación Infantil y Primaria Casablanca, Cuenca, 26/10/2016

Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives, Piedrabuena (Ciudad Real), 27/10/2016

Escuela Camino de Anibal, Lezuza (Albacete), 28/10/2016

La parte teórica del curso estaba basada en los contenidos de los Programas Formativos, desarrollados en el marco del proyecto europeo eFIREcom de la DG ECHO. Además, en el marco del mismo proyecto, se realizó una plataforma Moodle con el contenido teórico del curso, estructurado en cinco capítulos y un examen final.

img-20161028-wa0002

Durante las sesiones prácticas, los estudiantes del curso explicaron a los alumnos de 5º y 6º la relación entre el fuego y la evolución humana, la diferencia entre el fuego controlado que usamos para múltiples actividades de la vida cotidiana y los incendios forestales, y cómo prevenir los incendios forestales a través de la gestión forestal, entre otras técnicas y herramientas.

img-20161026-wa0002

Después, los estudiantes de 5º y 6º prepararon los árboles que servirían para montar los dos escenarios de bosque en el patio de la escuela.

img_20161027_114337

En todas las ediciones, contamos con la colaboración del brigadas forestales de la zona para ejecutar y controlar la quema de los dos escenarios, y responder a las preguntas de los más pequeños…

img_20161028_131035

En total, 200 niños y niñas de 5º y 6º recibieron el taller MEFYTU en sus escuelas, ¡esperamos que esta acción se multiplique por muchas más en Castilla-La Mancha!

El MEFYTU que realizamos en Lezuza en la televisión! http://www.cmmedia.es/programas/tv/castilla-la-mancha-las-3/informativos-completos/3465

Nota de prensa de Geacam:
http://www.geacam.es/index.php/prensa/441-trabajadores-de-geacam-participan-en-el-curso-de-monitores-de-implantacion-del-proyecto-mefytu-organizado-por-la-consejeria-de-agricultura-medio-ambiente-y-desarrollo-rural

Art&Fire – Memorias Incandescentes

Català / English

1-homenatge-al-graf-anonim-2010-copiar
Homenatge al GRAF anònim (2010) / Josep Serra

Hoy inauguramos la exposición virtual MEMORIAS INCANDESCENTES del artista y dibujante Josep Serra i Tarragón (Tarragona, 1970), en el marco del proyecto artístico y divulgativo ‘Art & Fire’ que la Pau Costa Foundation inició hace cuatro años.

Esta exposición virtual consta de 95 obras cedidas por el artista, e inspiradas en ‘[…] sus primeras observaciones ígneas, sus dibujos y el incendio de Horta (de Sant Joan) de 2009 […]’ como él mismo explica en su biografía. A partir de hoy, cada día os ofreceremos una de las obras que completan esta colección por Twitter, y un resumen semanal por Facebook. Una parte de las obras de esta colección se expondrán del 31 de enero al 3 de febrero de 2017 en Barcelona, durante el 14th International Wildland Fire Safety Summit y el Congreso Internacional sobre Fuego Prescrito.

Josep Serra i Tarragón – Tarragona (1970)

Hace 46 años nací en una tierra donde los fuegos de verano eran algo vivido como trágico y a la vez intrigante.

Durante aquellos años (80-90), mi retina se fue impregnando del color amarillo-naranja, de las luces azuladas al atardecer, de las incandescencias lejanas y de las columnas de humo convectivas que llenaban los cielos de mis veranos.

Los hidroaviones cargando en el puerto, el olor a madera ardiendo, los avisos acústicos de las descargas de retardante y los hombres luchando contra las llamas tenían que dejar, por fuerza, huella en un niño y adolescente.

En aquel entonces yo ya tenía mirada de arte en forma de dibujo. Veía el mundo como ahora en términos de morfología: tonalidades, sombras, patrones, espectros, perspectivas, iteraciones, etc. y no piezas de un sistema lógico y coherente.

Mucho más tarde, médico por fuera, dibujante por dentro, usé el carbón como técnica principal de expresión de mi necesidad de comunicación.

Nadie habría sospechado que aquel carbón con que ensuciaba los nítidos bloques de dibujo tendría una conexión con su origen: El Fuego.

Fue la visión del documental emitido en el Canal 33 en 2015: “El Gran Silencio”, el que sería la fuente de ignición de un combustible latente escondido en algún rincón de mi cerebro. Las sobrecogedoras historias en primera persona narradas por los bomberos en Horta de Sant Joan, se convertirían en el punto de partida de un interés creciente sobre la dinámica de los incendios forestales que yo había presenciado cada verano.

Aunque ya había dibujado sobre esta temática, mi obsesión se aceleró de forma exponencial después del contacto establecido con algunos de los protagonistas del documental: Marc Castellnou, Oriol Vilalta y Pepe Pallàs.

Mi obra fue creciendo a medida que descubrí que la Fundación Pau Costa  disponía de un Fondo de Arte (Art & Fire), y provocó en mí una extraña sensación, como si aquel proyecto en marcha me hubiera estado esperando desde su creación.

Mi obsesión por la mágica visión ancestral de los incendios nocturnos quedó patente en los múltiples pasteles, pero también las últimas ilustraciones se aliñaron con un cierto sentido de comunicar que hay un más allá de la tristeza que pueda inducir un bosque quemado. Aparte de la belleza formal que yo encontraba, cabe decir que la intención era y es mostrar la vertiente esperanzadora y de continuidad vital que tienen nuestros ecosistemas perturbados naturalmente por los regímenes de incendios.

A buen seguro, sin este encuentro prodigioso entre mis primeras observaciones ígneas, mis dibujos y el incendio de Horta de 2009, nunca hubieran aflorado en mí estos productos de combustión creativa.

Cambrils, 6 de octubre de 2016

 

Art&Fire – Memòries Incandescents

Castellano / English

Homentage al GRAF anònim (2010) / Josep Serra

Avui inaugurem l’exposició virtual MEMÒRIES INCANDESCENTS de l’artista i dibuixant Josep Serra i Tarragón (Tarragona, 1970) en el marc del projecte artístic i divulgatiu ‘Art & Fire’ que la Pau Costa Foundation va iniciar fa quatre anys.

Aquesta exposició consta de 95 obres cedides per l’artista, i inspirades en ‘[…] les seves primeres visions ígniques, els seus dibuixos i en l’incendi d’Horta (de Sant Joan) al 2009 […]’ com ell mateix explica en la seva biografia. A partir d’avui, cada dia us oferirem una de les obres que completa aquesta col·lecció per Twitter, i un resum setmanal per Facebook. Una part de les obres d’aquesta col·lecció s’exposaran del 31 de gener al 3 de febrer de 2017 a Barcelona en el marc del 14th International Wildland Fire Safety Summit i el Congrés Internacional sobre Foc Prescrit.

Josep  Serra  i Tarragón  – Tarragona (1970)

Fa   46  anys vaig  néixer  en una  terra  on  els focs  d’estiu eren quelcom  viscut  com a tràgic  i  alhora intrigants.

Durant  aquells   anys (80-90),  la   meva   retina  es va  anar impregnant  de color  groc-taronja, llums  blavoses  al  capvespre, incandescències llunyanes  i columnes  de fum  convectives  que omplien  els  cels  dels  meus  estius.

Els  hidros carregant al  port , l’olor  a fusta cremant, els  avisos  acústics  de  les descàrregues de retardant  i  homes  lluitant  contra les flames havien per la força,  de deixar empremta en un  infant i adolescent.

Per  aquell  temps jo  ja  tenia mirada d’art en  forma  de  dibuix. Veia  el món  com  ara  en termes  de  morfologia: tonalitats, ombres, patrons, espectres,  perspectives, iteracions…etc  i no pas peces   d’un sistema  lògic i coherent.

Molt  més  tard, metge  per  fora, dibuixant  per  dins, vaig  usar  el carbó  com a tècnica  principal  d’expressió  de  la  meva  necessitat de comunicació.

Ningú  hauria  sospitat  que  aquell carbó  amb que embrutava els nítids blocs de dibuix tindria  una connexió  amb l’origen:  El Foc.

Va  ser  la  visió  del  documental  emès  al  Canal 33   el  2015: “El  Gran  Silenci”  , el qui  seria  la  font d’ignició  d’un  combustible  latent amagat  a  algun  racó  del meu cervell. Les  colpidores històries  en primera  persona  narrades   pels bombers  a  Horta de Sant Joan, esdevindrien el  punt de partida  d’un interès  creixent  sobre la  dinàmica  dels  incendis  forestals  que  jo havia  presenciat cada  estiu.

Tot i que ja  havia  dibuixat sobre  aquesta  temàtica, la  meva  dèria  es va accelerar  de forma exponencial  amb el  contacte  establert  amb alguns  dels protagonistes del  documental: Marc   Castellnou, Oriol  Vilalta i Pepe  Pallàs

La meva  obra  va  anar  creixent  a  mesura  que  vaig  descobrir que  la  Fundació  Pau  Costa  Alcubierre  disposava d’un  Fons  d’Art (Art & Fire), i va provocar  en mi una estranya  sensació  de com  si aquell  projecte  en marxa m’hagués  estat  esperant des de  la  seva creació.

La  meva  obsessió  per la màgica  visió ancestral  dels  incendis  nocturns  va quedar  patent  en  els  múltiples pastels , però  també   les darreres il·lustracions es varen  amanir  amb un cert  sentit de  comunicar  que hi ha  més enllà  de  la tristor  que pugui induir un bosc cremat. A banda  de la bellesa formal  que jo hi trobava,  val a  dir que  la  intenció era i és mostrar  la  vessant  esperançadora  i de continuïtat vital  que tenen  els  nostres ecosistemes pertorbats naturalment  pels  règims d’incendis.

De ben  segur,  sense  aquest encontre prodigiós  entre les meves primeres visions ígniques ,  els meus  dibuixos i l’incendi  d’Horta  al  2009, mai  haguessin aflorat  aquestes productes de  combustió creativa.

Cambrils,  6  d’octubre  de  2016  

 

 

MEFYTU en Llíria!

En el marco de las Jornadas ‘Puesta en valor del paisaje forestal mediterráneo’ celebradas en Liria, el pasado viernes 16 de septiembre, los alumnos del ciclo superior de la escuela Sant Miquel realizaron el taller MEFYTU: los bosques mediterráneos, el fuego y tú. Esta fue una de las sesiones más multitudinarias del taller de sensibilización ambiental MEFYTU, con la presencia de unos 180 niños y niñas.

La primera actividad realizada tuvo lugar en el aula, y consistió en una explicación de los conceptos básicos relacionados con el fuego, los incendios forestales y la gestión forestal a través de un audiovisual El principal objetivo fue transmitir el mensaje de que el fuego controlado ha sido y continúa siendo un elemento esencial para la evolución del ser humano, a diferencia del fuego descontrolado, que se equipara a los incendios forestales. A partir de este concepto se explicaron los diversos métodos que se pueden aplicar para evitar los incendios forestales, focalizando el relato en la gestión forestal.

img_2650También se les explicó a los niños y niñas qué son y qué suponen las continuidades de carga de combustible que actualmente caracterizan los bosques mediterráneos y cómo se pueden romper. Acto seguido, se realizó el taller de papiroflexia, en el que cada alumno elaboró un árbol con periódicos y cartones reciclados.

Posteriormente, en el patio de la escuela, se construyeron dos escenarios de bosque con los árboles elaborados por los alumnos. Uno de los escenarios representaba un bosque sin gestionar (muchos árboles y bolas de papel de periódico representando arbustos, de forma que se genera una gran continuidad tanto vertical como horizontal), y el otro representaba un bosque gestionado (con menos árboles y arbustos, de forma que no hubiese continuidad vertical ni horizontal).

img-20160928-wa0007

Los alumnos razonaron sobre el comportamiento del fuego en función de la gestión forestal aplicada en cada escenario y demostraron los conocimientos adquiridos en la primera actividad del taller. A continuación, un miembro de la Brigada de Emergencias de la Generalitat Valenciana encendió los dos escenarios y los alumnos pudieron apreciar las diferencias de comportamiento de fuego entre el bosque gestionado y el bosque no gestionado. En el ‘bosque’ sin gestionar, el fuego se propagó a más velocidad y quemando más superficie, mientras que, en el bosque gestionado, el fuego casi no se propagó, quemando poca superficie y apagándose por sí solo.

img-20160928-wa0006

Finalmente, los miembros de la Brigada de Emergencias de la Generalitat Valenciana explicaron en que consiste su profesión, las tareas que desarrollan y el material con el que trabajaban. También incidieron en la necesidad de gestionar los montes para facilitar su trabajo y que, ¡éste sea más seguro!

img-20160928-wa0001

La Sra. Ana Botella Gómez, Diputada electa de Valencia, y el Sr. Manuel Civera, alcalde del Ayuntamiento de Liria, nos acompañaron durante el taller que se realizó en el patio. Esta edición del MEFYTU formará parte de un documental sobre incendios forestales que se emitirá en otoño, realizado por Televisión Española.

MEFITU Gandesa [CAT]

En el marc del programa ‘Gandesa (Tarragona), Ciutat Forestal 2016’, els alumnes de l’escola de primària Puig y Cavaller han treballat, al llarg de l’últim mes del curs escolar, diverses temàtiques relacionades amb els boscos i amb especial atenció al foc forestal i als incendis forestals.

La primera setmana de juny, la Pau Costa Foundation va realitzar la primera activitat del projecte MEFITU que va consistir en l’explicació dels conceptes bàsics relacionats amb el foc forestal i la gestió forestal a tots els professors de l’escola. D’aquesta manera, es van facilitar els recursos necessaris perquè poguessin treballar tots els conceptes amb els alumnes durant el mes de juny.

Seguidament, els passats dies 16 i 17 de juny es van realitzar la segona i tercera activitat del MEFITU, en què van participar els alumnes del cicle superior de l’escola, uns seixanta nens i nenes. Vam començar el matí amb el passi d’un audiovisual per explicar que el foc controlat ha estat i és un element essencial per a l’evolució de l’ésser humà, a diferència del foc descontrolat que s’equipara als incendis forestals. A partir d’aquest concepte es va explicar i treballar la gestió forestal com una de les solucions més eficaces per trencar les continuïtats de càrrega de combustible que actualment caracteritzen els nostres boscos.

IMG_5141

A continuació, es va realitzar el taller de papiroflèxia en el qual cada alumne va elaborar un arbre amb material reciclat.

_MG_5158

Amb els arbres ja acabats es va procedir a la darrera activitat al pati de l’escola: la construcció de dos escenaris que simulen un bosc gestionat i un bosc no gestionat. Els alumnes de cicle superior van explicar a la resta d’alumnes de tota l’escola el que significa un bosc gestionat i no gestionat i quin comportament de foc esperaven que tindrien en cada escenari. Seguidament, es van cremar els dos escenaris; tots els alumnes van poder observar quina és la conseqüència de tenir un bosc no gestionat o gestionat si aquest es veu afectat per un incendi forestal.

IMG_5201

L’endemà, es va realitzar una sortida de camp, a la Serra del Preber, amb la col·laboració de Bombers GRAF de la Generalitat de Catalunya. Els alumnes van caminar des de l’escola fins al punt de trobada, un escenari idoni per dur a terme les diferents activitats amb una visió panoràmica de la serra de Pàndols i la Serra de Cavalls. Es van organitzar tres activitats repartides per la zona:

(1) joc de pistes pel bosc per treballar els beneficis del foc al bosc

IMG_5211

(2) Bombers GRAF van explicar la seva manera de treballar, mostrant eines, i la necessitat de gestionar el bosc per extingir els incendis forestals de manera més segura

IMG_5227

(3) ensenyar als alumnes a llegir el paisatge i explicar i mostrar les diferències de l’estat del bosc després del pas d’un incendi forestal d’alta intensitat i després del pas d’un foc forestal de baixa intensitat

_MG_5236

Al llarg d’aquesta acció, els alumnes han participat en la realització del video ‘Els incendis forestals explicats pels més petits!‘ en el marc del projecte europeu de la DG ECHO eFIREcom.

Dos tècnics del projecte H2020 CUIDAR ‘Cultures of Disaster Resilience among children and young people‘ ens van acompanyar en la realització de l’activitat per conèixer d’aprop el taller i crear sinèrgies entre els dos projectes.

Concurs Flami, patrocinat per Reale Seguros

reale

Amb la col·laboració de Reale Seguros – GandesaCartell bases concurs i la Biblioteca municipal de Gandesa, hem tingut l’oportunitat de posar en marxa un concurs de dibuix titulat “Concurs Flami”. Amb aquest concurs, volem animar als més petits a fer dibuixos relacionats amb els incendis. Només per participar, els més petits reben el conte del “El Flami i el Flamota, del foc als incendis forestals. Amb el foc també prevenim els incendis forestals” i entren en el concurs per guanyar una Tablet. Els dibuixos quedaran exposats durant tot l’estiu a la Bilbioteca municipal de Gandesa.

Aquest MEFITU ha estat possible gràcies a membres i fundadors de la Pau Costa Foundation, veïns de Gandesa, l’escola Puig i Cavaller, l’Agència Reale Gandesa i Bombers de vocació que es preocupen i vetllen per l’estat dels nostres boscos amb l’ànim de voler transmetre el coneixement als més petits perquè valorin la riquesa dels boscos.

FOTOGALERIA MEFITU Gandesa >

MEFYTU Gandesa [SP]

En el marco del programa ‘Gandesa (Tarragona), Ciudad Forestal 2016’, los alumnos de la escuela de primaria Puig y Cavaller han trabajado, a lo largo del último mes del curso escolar, diversas temáticas relacionadas con los bosques y con especial atención al fuego forestal y a los incendios forestales.

La primera semana de junio, la Pau Costa Foundation realizó la primera actividad del proyecto MEFYTU que consistió en la explicación de los conceptos básicos relacionados con el fuego forestal y sobre todo con la gestión forestal a todos los profesores de la escuela. De este modo, se facilitaron los recursos necesarios para que pudieran trabajar todos los conceptos con los alumnos durante el mes de junio.

Seguidamente, los pasados ​​días 16 y 17 de junio se realizaron la segunda y tercera actividad del MEFYTU, en las que participaron los alumnos del ciclo superior de la escuela, unos sesenta niños y niñas. Empezamos la mañana con el pase de un audiovisual para explicar que el fuego controlado ha sido y es un elemento esencial para la evolución del ser humano, a diferencia del fuego descontrolado que se equipara a los incendios forestales. A partir de este concepto se explica y se trabaja la gestión forestal como una de las soluciones más eficaces para romper las continuidades de carga de combustible que actualmente caracterizan nuestros bosques.

IMG_5141

A continuación, se realizó el taller de papiroflexia en el que cada alumno elaboró un árbol con material reciclado. Con los árboles ya terminados se procedió a la última actividad en el patio de la escuela: la construcción de dos escenarios que simulan un bosque gestionado y un bosque no gestionado. Los alumnos de ciclo superior explicaron al resto de alumnos de toda la escuela lo que significa un bosque gestionado y no gestionado y qué comportamiento de fuego esperaban que tendrían en cada escenario.

_MG_5158

Seguidamente, se quemaron los dos escenarios; todos los alumnos pudieron observar cuál es la consecuencia de tener un bosque no gestionado o gestionado si éste se ve afectado por un incendio forestal.

IMG_5201

Al día siguiente, se realizó una salida de campo, en la Sierra del Preber, con la colaboración de Bomberos Graf de la Generalidad de Cataluña. Los alumnos caminaron desde la escuela hasta el punto de encuentro, un escenario idóneo para llevar a cabo las diferentes actividades con una visión panorámica de la sierra de Pàndols y la Sierra de Cavalls. Se organizaron tres actividades repartidas por el territorio:

(1) juego de pistas por el bosque para trabajar los beneficios del fuego en el bosque

IMG_5211

(2) Bomberos GRAF explicaron su manera de trabajar, mostrando herramientas, y  la necesidad de gestionar el monte para extinguir los incendios forestales de manera más segura

IMG_5227

(3) enseñar a los alumnos a leer el paisaje y explicar y mostrar las diferencias del estado del bosque tras el paso de un incendio forestal de alta intensidad y tras el paso de un fuego forestal de baja intensidad

_MG_5236

A lo largo de esta acción, los alumnos han participado en la realización del vídeo ‘Los incendios forestales explicados a los más pequeños‘ en el marco del proyecto europeo de la DG ECHO eFIREcom.

A lo largo de los dos días, técnicos del proyecto H2020 CUIDAR ‘Cultures of Disaster Resilience among children and young people‘ nos acompañaron en la realización de la actividad para conocer de cerca el taller y crear sinergias entre los dos proyectos.

Concurso Flami, patrocinado por Reale Seguros

reale

Con la colaboración deCartell bases concurs  Reale Seguros – Gandesa y la Biblioteca municipal de Gandesa, hemos tenido la oportunidad de poner en marcha un concurso de dibujo titulado “Concurso Flami”. Con este concurso, queremos animar a los más pequeños a hacer dibujos relacionados con los incendios. Sólo por participar, los más pequeños reciben el cuento del “Llami y Llamota, del fuego a los incendios forestales. Con el fuego también prevenimos los incendios forestales” y entran en el concurso para ganar una Tablet. Los dibujos quedarán expuestos durante todo el verano en da Biblioteca municipal de Gandesa.

Este MEFYTU ha sido posible gracias a miembros y fundadores de la Pau Costa Foundation, vecinos de Gandesa, la escuela Puig y Cavaller, la Agencia Reale Gandesa y Bomberos de vocación que se preocupan y velan por el estado de nuestros bosques con el ánimo de querer transmitir el conocimiento a los más pequeños para que valoren la riqueza de los bosques.

FOTOGALERÍA MEFYTU Gandesa >