JC: Incendi de Rocallaura

Autores: Helena Ballart i Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El passat 17 de juny va tenir lloc una jornada amb els veïns de Rocafort de Vallbona per veure de primera mà i debatre diferents temàtiques relacionades amb l’incendi de Rocallaura de juny i juliol de 2016. Per a la jornada vàrem comptar amb Bombers de la Generalitat, alguns d’ells que varen treballar en el mateix incendi i també experts en ecologia del foc; experts en comunicació i gestió d’emergències a través dels infants i adolescents (projecte CUIDAR); experts en experiències de bones pràctiques en gestió forestal en altres territoris, a l’Empordà (projecte de la Fundació Carasso de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA) i a Terres de l’Ebre ens van acompanyar membres del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durant la jornada es varen debatre diversos coneixements de la comunitat d’incendis que considerem important que arribin a la població.

JC ROCALLAURA_001

Com poden ajudar els veïns durant l’incendi?

Es bàsic procurar no obstruir els camins d’accés a l’incendi, i si hi ha pagesos amb tractor poden ajudar llaurant zones concretes per crear discontinuïtats de vegetació, que faran de barreres dificultant la propagació del foc. Es creen així zones on els bombers poden efectuar i ancorar maniobres d’extinció.

És d’esperar que els pagesos que viuen a la zona de l’incendi vagin a protegir les seves propietats o les dels seus veïns, i els pagesos amb tractors que arribin d’altres zones properes del territori vagin al punt de trànsit on els Bombers els destinarà a una zona de treball.

Com conscienciar a la població?

Tot i que cada cop es coneixen més les mesures a prendre abans de l’incendi, en general se’n parla després, això és un fet, aprofitar el post-incendi com a oportunitat per la participació, com expliquen des del projecte CUIDAR. A partir del coneixement del procés natural dels incendis, en aquest cas, la població conjuntament amb els experts, busquen propostes per contribuir a ajudar a la comunitat, i es planteja com comunicar-les a la resta de la societat.

Des de CUIDAR ens expliquen que per connectar amb els desastres, aquests s’han de visualitzar, amb l’ajuda de persones que ho han viscut, i visitant l’escenari pot ser una bona manera. Desastre no des del punt de vista ecològic, sinó encarat a temes de protecció civil, per tal de reforçar d’autoprotecció i la resiliència de la societat. Des del projecte CUIDAR han comprovat que hi ha un interès en treballar la por emocional d’estar sols durant l’incendi. És clau treballar la gestió emocional, fer-ho a través d’hipòtesis i donar pautes de què fer durant el foc, perquè en aquests moments hi ha la possibilitat de perdre el sentit comú. D’entrada la societat pot semblar passiva, però si se senten més protagonistes volen col·laborar.

JC ROCALLAURA_002

Es recomana talar els arbres després de l’incendi?

En una zona cremada es recomana no tallar els arbres cremats, ja que donen l’ombra i la protecció que propicia la regeneració natural dels nous arbres. Els troncs cremats en peu funcionen com a reservori de fauna, augmentant la biodiversitat de la zona. A més els arbres vius, però també els morts en peu, actuen com a fixadors de  carboni, així s’evita que el carboni desaparegui de l’ecosistema i quedi fixat.

Un bosc com el que es va cremar és com un geriàtric, un bosc envelliut on es fa difícil arreglar els problemes, en canvi el regenerat que surt després de l’incendi, és com una llar d’infants, on hi ha molt futur per endavant alhora de millorar el paisatge amb un bosc amb més riquesa i biodiversitat. A través de la gestió forestal es pot començar a crear un bosc resistent al pas dels incendis forestals. Hem de donar valor a aquests boscos joves, i no només als boscos adults o vells.

En aquest cas el foc actua com a pertorbació natural de renovació de la massa forestal donant la oportunitat a la millora d’aquesta. Després d’un incendi les cendres són una font de nutrients pel sòl, i el carbonet que resta al sòl, és carboni per se queda emmagatzemat de manera més estable a l’ecosistema (essent la forma més recalcitrant).

JC ROCALLAURA_003

Quines pràctiques silvícoles es poden fer per adaptar el bosc al pas del foc alhora que s’activa l’economia?

Els pagesos antigament tenien clar quins arbres tallaven per fer llenya, els més prims, perquè per tallar un arbre gran amb una destral es necessita molt esforç, per tant, a no ser que necessitessin un gran tronc, solien fer el que en silvicultura s’anomena aclarida baixa, on no hi ha problemes de descapitalització del bosc.

Aquesta idea anterior lligada a l’aprofitament de biomassa com eina per a gestió forestal, no es pas contradictòria, sinó que està en sintonia. No s’ha de descapitalitzar el bosc tallant els arbres més grans, sinó que tal com feien antigament, s’han de treure els més prims per tal de mantenir un bosc més resistent al pas del foc. Aquestes pràctiques a escala local ajuden a donar valor i incentivar l’economia local.

Una altra manera d’activar l’economia local, és re-introduir ramats al bosc, això era una pràctica comuna que s’ha abandonat. Un bon exemple és a l’Empordà, on es treballa amb el projecte de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA per tal de donar valor a la carn de xai procedent de ramats que han pasturat en punts estratègics de gestió (PEG) dissenyats pels cossos d’extinció i els planificadors del territori per disminuir el potencial de l’incendi, reduint el risc i el número d’Ha cremades. Gràcies a la reducció de la càrrega de combustible en aquestes zones, disminueix la intensitat del foc, i els bombers poden treballar-hi de forma més eficaç. Aquest projecte de la Fundació CARASSO treballa amb tots els agents implicats del territori en tema de prevenció i extinció d’incendis, així com amb pastors i el gremi de carnissers per tal de crear una distinció per aquesta carn que “apaga incendis”.

En zones turístiques és més factible revaloritzar el valor de la carn, però en zones com Rocallaura es fa més difícil. seria més efectiu que la Unió Europea a través d’una directiva apliqui mesures fiscals com la reducció o eliminació de l’IVA d’aquests productes, així el benefici seria més directe.

JC ROCALLAURA_004

Més informació:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minut 16:35

JC: Incendio de Rocallaura

Autoras: Helena Ballart y Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El pasado 17 de junio tuvo lugar una jornada con los vecinos de Rocafort de Vallbona para ver de primera mano y debatir diferentes temáticas relacionadas con el incendio de Rocallaura de junio y julio de 2016. Para la jornada contamos con Bombers de la Generalitat, algunos de ellos que trabajaron en el mismo incendio y también expertos en ecología del fuego; expertos en comunicación y gestión de emergencias a través de los niños y adolescentes (proyecto CUIDAR); expertos en experiencias de buenas prácticas en gestión forestal en otros territorios, en el Empordà (proyecto de la Fundación Carasso de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA) y de Tierras del Ebro nos acompañaron miembros del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durante la jornada se debatieron diversos conocimientos de la comunidad de incendios que consideramos importante que lleguen a la población.

JC ROCALLAURA_001

¿Cómo pueden ayudar los vecinos durante el incendio?

Se básico procurar no obstruir los caminos de acceso al incendio, y si hay agricultores con tractor pueden ayudar labrando zonas concretas para crear discontinuidades de vegetación, que harán de barreras dificultando la propagación del fuego. Se crean así zonas donde los bomberos pueden efectuar y anclar maniobras de extinción.

Es de esperar que los agricultores que viven en la zona del incendio vayan a proteger sus propiedades o las de sus vecinos, y los agricultores con tractores que lleguen de otras zonas cercanas del territorio vayan al punto de tránsito donde los Bomberos los destinará a una zona de trabajo.

¿Cómo concienciar a la población?

Aunque cada vez se conocen más las medidas a tomar antes del incendio, en general se habla después, esto es un hecho, aprovechar el post-incendio como oportunidad para la participación, como explican desde el proyecto CUIDAR. A partir del conocimiento del proceso natural de los incendios, en este caso, la población conjuntamente con los expertos, buscan propuestas para contribuir a ayudar a la comunidad, y se plantean como comunicarlas al resto de la sociedad.

Desde CUIDAR nos explican que, para conectar con los desastres, estos se deben visualizar, con la ayuda de personas que lo han vivido, y visitando el escenario puede ser una buena manera. Desastre no desde el punto de vista ecológico, sino encarado a temas de protección civil, a fin de reforzar de autoprotección y la resiliencia de la sociedad. Desde el proyecto CUIDAR han comprobado que existe un interés en trabajar el miedo emocional de estar solos durante el incendio. Es clave trabajar la gestión emocional, hacerlo a través de hipótesis y dar pautas de qué hacer durante el fuego, porque en estos momentos existe la posibilidad de perder el sentido común. De entrada, la sociedad puede parecer pasiva, pero si se sienten más protagonistas quieren colaborar.

JC ROCALLAURA_002

¿Se recomienda talar los árboles después del incendio?

En una zona quemada se recomienda no cortar los árboles quemados, ya que dan la sombra y la protección que propicia la regeneración natural de los nuevos árboles. Los troncos quemados en pie funcionan como reservorio de fauna, aumentando la biodiversidad de la zona. Además, los árboles vivos, pero también los muertos en pie, actúan como fijadores de carbono, así se evita que el carbono desaparezca del ecosistema y quede fijado.

Un bosque como el que se quemó es como un geriátrico, un bosque envejecido donde se hace difícil arreglar los problemas, en cambio el regenerado que sale después del incendio, es como una guardería, donde hay mucho futuro por delante para mejorar el paisaje con un bosque con más riqueza y biodiversidad. A través de la gestión forestal se puede empezar a crear un bosque resistente al paso de los incendios forestales. Debemos dar valor a estos bosques jóvenes, y no sólo a los bosques adultos o viejos.

En este caso el fuego actúa como perturbación natural de renovación de la masa forestal dando la oportunidad a la mejora de la misma. Después de un incendio las cenizas son una fuente de nutrientes para el suelo, y el carboncillo que queda en el suelo, es carbono per sé queda almacenado de manera más estable en el ecosistema (siendo la forma más recalcitrante).

JC ROCALLAURA_003

¿Qué prácticas silvícolas se pueden hacer para adaptar el bosque al paso del fuego a la vez que se activa la economía?

Los campesinos antiguamente tenían claro qué árboles cortaban para hacer leña, los más delgados, porque para cortar un árbol grande con un hacha se necesita mucho esfuerzo, por tanto, a no ser que necesitaran un gran tronco, solían hacer lo que en silvicultura se llama clara por lo bajo, donde no hay problemas de descapitalización del bosque.

Esta idea anterior ligada al aprovechamiento de biomasa como herramienta para gestión forestal, no es contradictoria, sino que está en sintonía. No se debe descapitalizar el bosque cortando los árboles más grandes, sino que tal como hacían antiguamente, se deben sacar los más delgados a fin de mantener un bosque más resistente al paso del fuego. Estas prácticas a escala local ayudan a dar valor e incentivar la economía local.

Otra manera de activar la economía local, es re-introducir rebaños en el bosque, esto era una práctica común que se ha abandonado. Un buen ejemplo es en el Empordà, donde se trabaja con el proyecto de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA, para dar valor a la carne de cordero procedente de rebaños que han pastado en puntos estratégicos de gestión (PEG) diseñados por los cuerpos de extinción y los planificadores del territorio para disminuir el potencial del incendio, reduciendo el riesgo y el número de Ha quemadas. Gracias a la reducción de la carga de combustible en estas zonas, disminuye la intensidad del fuego, y los bomberos pueden trabajar de forma más eficaz. Este proyecto de la Fundación CARASSO trabaja con todos los agentes implicados del territorio en tema de prevención y extinción de incendios, así como con pastores y el gremio de carniceros para crear una distinción por esta carne que “apaga incendios”.

En zonas turísticas es más factible revalorizar el valor de la carne, pero en zonas como Rocallaura se hace más difícil. sería más efectivo que la Unión Europea a través de una directiva aplique medidas fiscales como la reducción o eliminación del IVA de estos productos, así el beneficio sería más directo.

JC ROCALLAURA_004

Más información:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minuto 16:35

PFC CLIPS, comunicació sobre #IIFF i el seu entorn

En l’era de comunicació digital estem tots immersos en un flux constant de notícies, imatges i dades que moltes vegades passen tan veloçment que no és possible una reflexió, moltes vegades necessària.

En aquest projecte de comunicació de la Pau Costa Foundation sobre Incendis Forestals i el seu entorn, que li hem donat el nom de PCF CLIPS tractem de comunicar d’una manera més amable fusionant imatge+música+text que esperem arribi als receptors d’una forma més assossegada que inciti a la seva lectura i reflexió.

Els textos són d’autors diversos, persones reconegudes per les seves importants aportacions a la comunitat dels Incendis Forestals i el seu entorn, que a través de congressos, comunicacions, llibres i entrevistes han donat a conèixer els seus coneixements.

Els dibuixos són del fons d’Art & Fire de la Pau Costa Foundation, també d’autors diversos, destacant per la seva gran aportació a Josep Serra Tarragón.

La música, de lliure difusió, s’ha seleccionat considerant els objectius que es pretenen amb PCF CLIPS.

Podeu consultar tots els #PCF_Clips en el següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=2vz8x3gruS8&list=PLg9vWkdCUr2mqqYKHtRa4FeRFPCCRq5G7

Esperem que ho gaudiu.

Equip de la PFC

PCF CLIPS, comunicación sobre #IIFF y su entorno

En la era de comunicación digital estamos todos inmersos en un flujo constante de noticias, imágenes y datos que muchas veces pasan tan velozmente que no es posible una reflexión, muchas veces necesaria.

En este proyecto de comunicación de la Pau Costa Foundation sobre Incendios Forestales y su entorno, que le hemos dado el nombre de PCF CLIPS tratamos de comunicar de una forma más amable fusionando imagen+música+texto que esperamos llegue a los receptores de una forma más sosegada que incite a su lectura y reflexión.

Los textos son de autores diversos, persones reconocidas por sus importantes aportaciones a la comunidad de los Incendios Forestales y su entorno, que a través de congresos, comunicaciones, libros y entrevistas han dado a conocer sus conocimientos.

Los dibujos son del fondo de Art&Fire de la Pau Costa Foundation, también de autores diversos, destacando por su gran aportación a Josep Serra Tarragón.

La música, de libre difusión, se ha seleccionado considerando los objetivos que se pretenden con PCF CLIPS.

Podéis consultar todos los clips en el canal YouTube de la PCF:
https://www.youtube.com/watch?v=2vz8x3gruS8&list=PLg9vWkdCUr2mqqYKHtRa4FeRFPCCRq5G7

Esperamos que lo disfrutéis.

Equipo de la PCF

Quema prescrita en la Reserva Nacional de Caza Boumort

[ESP] El pasado jueves 2 de marzo se realizó la primera quema controlada (13 ha aprox) en la Reserva Nacional de Caza de Boumort, en el término municipal de Abella de la Conca (Pallars Jussà). El Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), con la colaboración del personal de la Reserva y de los Agentes Rurales, fue el encargado de realizar esta quema.

Bpumort_5

El objetivo principal de la actuación es la mejora del hábitat de la fauna, con especial interés por el ciervo, una de las especies más emblemáticas de la Reserva.

Boumort_2

Esta actuación se ha llevado a cabo siguiendo las propuestas del Trabajo Final de Grado de Ingeniería Forestal (Universidad de Lleida) La mejora del hábitat del ciervo (Cervus elaphus) a partir del manejo del fuego en la Reserva Nacional de Caza de Boumort (Autora Carla Vilarasau Rives) en el que la Pau Costa Foundation (PCF) y el Grupo de Apoyo de Actuaciones Forestales (GRAF) de Bombers de la Generalidad de Catalunya, colaboraron desde su inicio.

Para la Pau Costa Foundation es todo un reto poder participar en trabajos como este. Proyectos que en sus inicios puedan parecer puramente académicos pero que finalmente se hagan realidad y aporten así su granito de arena en la introducción de las quemas prescritas como herramienta de gestión y mejora del hábitat de la fauna.

 

[CAT] El passat dijous 2 de març es va realitzar la primera crema controlada d’unes 13 ha a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, al terme municipal d’Abella de la Conca (Pallars Jussà). La va efectuar el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) amb la col·laboració del personal de la Reserva i dels Agents Rurals.

Boumort_4

L’objectiu principal de l’actuació és la millora de l’hàbitat de la  fauna, amb especial interès pel cérvol, una de les espècies més emblemàtiques de la Reserva.

Boumort_1

Aquesta  pràctica s’ha dut a terme seguint les actuacions proposades al Treball Final de Grau d’Enginyeria Forestal per la Universitat de Lleida  titulat “La millora de l’hàbitat del cérvol (Cervus elaphus) a partir del maneig del foc a la Reserva Nacional de Caça de Boumort” (Autora: Carla Vilarasau Rives), en el qual la Pau Costa Foundation (PCF) i el Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) de Bombers de la Generalitat de Catalunya, hi van col·laborar des del seu inici.

Per a la PCF és tot un repte poder participar en treballs com aquest. Projectes  que en els seus inicis puguin semblar purament acadèmics però que finalment es facin realitat i aportin d’aquesta manera el seu granet de sorra a la introducció de les cremes prescrites com a eina de gestió i millora del hàbitat de la fauna.

Nota de premsa: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299234/ca/crema-controlada-reserva-nacional-caca-boumort-per-millorar-lhabitat-fauna.do

eFIREcom DG ECHO / Results for children community!

During the last months, some activities have been carried out under the DG ECHO project eFIREcom, Efficient fire risk communication for resilient communities. Among others, we have preared a book for children, a short video to understand fires from a children’s point of view, teaching programs for children youth and teachers and we have presented the eFIREcom project at an international conference. Here are some more details:

Book for children – ‘Flamey and Fierce Flame, from fire to forest fires. We also prevent wildfires with fire’

PORTADA_CONTEThe story narrates the relationship between forests and fire from a cultural and technical point of view and its evolution throughout the last decades. The story aims to prevent wildfires pointing at the risk of uncontrolled ignitions, but also introducing the use of fire as a tool to manage the Mediterranean forest. To facilitate the reading, the story has been complemented with a guide for adults and educators and a glossary defining the most complex concepts related to wildfires and also technical words.

The book has been already printed in Catalan, but it will soon be available in Spanish, English and French. Moreover, a new version of the book adapted to the Maghreb geographical and environmental context will be evaluated during the next months.

A number of activities have been carried out at schools where kids got the book. Such activities were based on the book’s content, for example: scholars performed a play in which the roles were based on the protagonists of the book; a workshop dedicated to introduce wildfire ecology and forest management concepts and a drawing competition for children in collaboration with local entities.

Book available in: French, Spanish, English (coming soon) and Catalan.

A short-video with the objective understanding wildfires through children

Three participatory short videos have IMG_5110been created in order to explain the current situation of wildfires in the Mediterranean area. Interviews to children were held before and after the workshop in order to evaluate their improvement on wildfire knowledge. Kids had to answer some questions as: ‘Which is the difference between fire and wildfire?’.

8-min video available in: Catalan, Spanish, English and French (coming soon)

3-min video available in: Catalan, English and French (coming soon)

Teaching Programmes for children, youth and teachers

In the frame of the eFIREcom project, teaching programs have been developed to be used as educational guides on the field of wildfires for children and youth. The content of these guides is based on fundamental information and technical concepts to help teachers and educators.

Guides available in: Catalan, English, French (coming soon), Spanish

Project presentation – ForestFire2016, Aix-en-Provence

The eFIREcom project and its preliminary results and outcomes were presented at the ‘International Conference on Forest Fires and WUI Fires’ in Aix-en-Provence on 25-27 May​.  A poster describing the eFIREcom project was presented by PCF and FORESPIR during ​the event.

Experts attending the conferences gave a positive feedback to the project and highlighted the importance of communication to prevent wildfires. It was also highlighted the relevance of communication during and after the forest fire emergency. Many speakers identified their concers regarding the wildfire risk communication, in particularly: (1) communities must learn how to live with wildfires, (2) modern societies want to live in the close to the forest, and that means living with fire and smoke.
Participants found that the results of the eFIREcom project will have a major impact on the society due to the current lack of communication tools dealing with forest fires. It was identified that tools are required especially ​for journalists and children.
During the event, PCF and FORESPIR could also exchange some communication experiences with Mrs. Ouahiba Meddour-Sahar, an Algerian expert on wildfires, in order to gather her feedback on the outcomes of the project.​
eFIREcom_ForestFire2016Poster_Ouahida

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

English version

Autora: Núria Prat, Doctora en Ciencias Ambientales por la University College Dublin. Gestora de proyectos internacionales de la Pau Costa Foundation.

El incendio de Rocallaura 1 tuvo lugar el 23 de junio y se propagó principalmente por bosque de pino blanco (Pinus halepensis). Aproximadamente un mes después, el 19 de julio, hubo un segundo incendio, Rocallaura 2 que se inició dentro del perímetro afectado por Rocallaura 1. Este segundo incendio también propagó por bosque de pino blanco, saltando a través de campos agrícolas, cultivos de frutales y acercándose a las poblaciones de Nalec y Rocafort de Vallbona. En total, el área afectada por los dos incendios fue de unas 817 ha.

Estos incendios propagaron por bosque mediterráneo de montaña, poco gestionado en muchas zonas. Por las cicatrices de los pinos más grandes, se deduce que la zona no sufría incendios des de los años 40, durante la Guerra Civil. En los últimos años, tanto la zona del incendio como toda la región del sud-oeste de Cataluña, en general, ha acumulado sequía invernal y estival aumentando la disponibilidad del combustible y facilitando la propagación del fuego durante ambos incendios de este verano.

Repasando el perímetro un mes y medio después del segundo incendio, pudimos observar algunos indicios de efectos a corto plazo del fuego en el ecosistema y decidimos escribir este post para compartirlo y debatirlo con vosotros. Queremos remarcar que los siguientes puntos sólo son observaciones y que no han sido sujeto de un estudio en profundidad:

  • El fuego propagó a intensidad variable, causando una diversidad de efectos en el ecosistema, generando mosaico. Observamos que la intensidad del fuego queda imprimida en el paisaje. La diversidad de intensidades del fuego crea un mosaico de zonas quemadas que permiten romper la masa de vegetación densa y homogénea de algunas zonas que existía previa al incendio. Así, el nuevo mosaico de zonas verdes intercaladas con zonas quemadas y cultivos crea nuevos espacios para la colonización de las especies de zonas verdes contiguas, facilitando la regeneración del bosque y fomentando la biodiversidad de especies.
  • Identificamos algunas estrategias ecológicas del pino blanco para reproducirse en zonas quemadas con distinta intensidad. El frente del incendio propagó con más intensidad y calcinó la vegetación durante su paso. En esa zona quedan solamente los trocos quemados, cenizas en el suelo y nuevos espacios abiertos con mucha luz directa. Observamos también los efectos de la estrategia del pino blanco en las zonas quemadas con alta intensidad: con el calor del fuego, las piñas se abrieron y se esparcieron las semillas, que posteriormente se mezclaron con el suelo y las cenizas del propio incendio esperando su oportunidad para germinar.
Zona quemada con alta intensidad. Photo: PCF.
Zona quemada con alta intensidad. Photo: PCF.

En los flancos izquierdo y derecho del incendio la intensidad del fuego fue menor y solo se quemó parte de la masa arbórea. Allí el incendio propagó principalmente consumiendo la biomasa del sotobosque. Observamos que en esas zonas hay más densidad foliar impidiendo que la luz llegue directamente al suelo, en esos momentos recubierto de cenizas y de acículas de pino.

Zona quemada con baja intensidad. Foto: PCF.
Zona quemada con baja intensidad. Foto: PCF.
  • Acumulación de cenizas y carbón en el suelo con posterior cobertura de acículas de pino: protege el suelo de erosión, aporta minerales y nutrientes e impulsa la acumulación de materia orgánica. Estas condiciones las observamos en zonas donde la intensidad del fuego fue media-baja. El fuego consumió la vegetación densa del sotobosque generando una poda natural.
Sotobosque en zona quemada con media-baja intensidad. El suelo está recubierto de acículas de pino. Foto: PCF
Sotobosque en zona quemada con media-baja intensidad. El suelo está recubierto de acículas de pino. Foto: PCF

Posteriormente al incendio, en el suelo se acumulan cenizas y carbón resultado de la combustión de la vegetación que aportaran minerales y nutrientes para nuevas plantas. El suelo quedo cubierto de acículas, protegiendo así la movilidad de cenizas y carbón, pero también reduciendo la erosión potencial post incendio. Si las personas no retiramos los nuevos componentes del suelo, incluidos troncos y vegetación parcialmente quemada, estos van a contribuir a la acumulación de materia orgánica.

Zoom de la cobertura del suelo un mes y medio después del segundo incendio, se observan las cenizas y carbón bajo las acículas de pino. Fotos: PCF
Zoom de la cobertura del suelo un mes y medio después del segundo incendio, se observan las cenizas y carbón bajo las acículas de pino. Fotos: PCF
  • La acumulación de carbono en el suelo post incendio tiene el potencial de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Durante la combustión de la vegetación, una parte del carbono se emitió en forma de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y CO, pero otra parte se transformó en carbón orgánico y carbón mineral (cenizas). Ambas formas, siguen en el ecosistema y contribuyen a que el bosque siga siendo un sumidero de carbono. Incluso, formando algunos compuestos que son resistentes a la degradación, como el black carbon, y que perduraran en el sistema durante más tiempo que la vegetación per se.
  • Algunas especies empiezan a rebrotar a corto plazo, a pesar de la escasez de lluvia precipitada desde el incendio. Observamos que algunas especies, como la encina (Quercus ilex), rebrotan un mes y medio después del incendio. Este ejemplo demuestra la adaptación de las especies mediterráneas a los incendios forestales desarrollada durante milenios. Esto nos sirve para recordar que no es necesario reforestar un bosque cuando se quema, porqué el impacto de la intervención humana potencialmente, será mayor que las estrategias desarrolladas por las especies que llevan conviviendo con el fuego durante milenos.
Ejemplo de encina rebrotando de forma natural en una zona quemada con alta intensidad en la zona de Rocallaura 1. Fotos: PCF.
Ejemplo de encina rebrotando de forma natural en una zona quemada con alta intensidad en la zona de Rocallaura 1. Fotos: PCF.
  • Presencia de algunas especies aves que se benefician de los efectos en la vegetación y el paisaje creados por el incendio. Puede constatarse la presencia en la zona de algunos pícidos y páridos (p. ej: pico picapinos, carbonero común), entre otras. Estas aves suelen permanecer en el bosque quemado si no se retiran los árboles afectados por el fuego, pues en zonas post-incendio se incrementa la presencia de hongos e insectos, que atraen a aves insectívoras, especialmente en zonas afectadas en media o alta intensidad por esta perturbación. En los troncos quemados se pueden apreciar marcas de la actividad de estas aves, buscando insectos bajo su corteza.

El nuevo mosaico puede favorecer la permanencia de aves anteriormente presentes, pues permite que no abandonen la zona y puedan continuar explotando el nuevo hábitat perturbado, protegiendo a los árboles verdes de plagas de hongos e insectos. Las aves de zonas abiertas posiblemente se verán favorecidas, pudiendo alimentarse también en las zonas quemadas con más intensidad. Algunas aves de importancia singular presentes en la zona, como el azor, pudieron verse afectados por el incendio, en caso de afectar algún nido. Sin embargo, el resultado de la perturbación sobre el paisaje puede favorecer su presencia a medio plazo, pues esta ave selecciona espacios abiertos donde cazar.

Los espacios abiertos también pueden generar hábitats aptos para que especies como el hortelano, collalba negra o águila perdicera, colonicen estos espacios, en ocasiones recuperando antiguos territorios, de los que habían sido expulsados por el incremento del bosque durante los últimos decenios. Finalmente, cabe destacar que, según diversos estudios, la gestión post-incendio de la masa forestal quemada (p. ej: la retirada de árboles muertos), podría suponer un impacto mucho mayor para la avifauna que el fuego en sí mismo.

Pinos quemados con alta intensidad, colonizados por hongos e insectos que a su vez están siendo fuente de alimento para las aves. Fotos: PCF.
Pinos quemados con alta intensidad, colonizados por hongos e insectos que a su vez están siendo fuente de alimento para las aves. Fotos: PCF.

Para las próximas semanas estamos preparando un segundo post sobre los incendios de Rocallaura que tratará la reproducción que tuvo lugar al cabo de 26 días y os explicaremos que pasó con el fuego latente durante ese mes.

¡Queremos agradecer especialmente a Francesc Moncasí por su contribución en el apartado de los efectos del fuego en la avifauna!

MEFYTU en Castilla-La Mancha

¡Haz click en las casitas del mapa para ver las fotos de cada edición!

La semana del 25 al 28 de Octubre, un total de 65 alumnos realizaron las prácticas del curso Organizar e implementar actividades de educación ambiental sobre sensibilización y prevención de incendios forestales, organizado por la JCCM y la Pau Costa Foundation, en diversas localidades de la comunidad de Castilla-La Mancha:

Colegio de Educación Infantil y Primaria Silvano Cirujano, Almorox (Toledo), 25/10/2016

Colegio de Educación Infantil y Primaria Casablanca, Cuenca, 26/10/2016

Colegio de Educación Infantil y Primaria Luis Vives, Piedrabuena (Ciudad Real), 27/10/2016

Escuela Camino de Anibal, Lezuza (Albacete), 28/10/2016

La parte teórica del curso estaba basada en los contenidos de los Programas Formativos, desarrollados en el marco del proyecto europeo eFIREcom de la DG ECHO. Además, en el marco del mismo proyecto, se realizó una plataforma Moodle con el contenido teórico del curso, estructurado en cinco capítulos y un examen final.

img-20161028-wa0002

Durante las sesiones prácticas, los estudiantes del curso explicaron a los alumnos de 5º y 6º la relación entre el fuego y la evolución humana, la diferencia entre el fuego controlado que usamos para múltiples actividades de la vida cotidiana y los incendios forestales, y cómo prevenir los incendios forestales a través de la gestión forestal, entre otras técnicas y herramientas.

img-20161026-wa0002

Después, los estudiantes de 5º y 6º prepararon los árboles que servirían para montar los dos escenarios de bosque en el patio de la escuela.

img_20161027_114337

En todas las ediciones, contamos con la colaboración del brigadas forestales de la zona para ejecutar y controlar la quema de los dos escenarios, y responder a las preguntas de los más pequeños…

img_20161028_131035

En total, 200 niños y niñas de 5º y 6º recibieron el taller MEFYTU en sus escuelas, ¡esperamos que esta acción se multiplique por muchas más en Castilla-La Mancha!

El MEFYTU que realizamos en Lezuza en la televisión! http://www.cmmedia.es/programas/tv/castilla-la-mancha-las-3/informativos-completos/3465

Nota de prensa de Geacam:
http://www.geacam.es/index.php/prensa/441-trabajadores-de-geacam-participan-en-el-curso-de-monitores-de-implantacion-del-proyecto-mefytu-organizado-por-la-consejeria-de-agricultura-medio-ambiente-y-desarrollo-rural

Course ‘New tools for wildfire prevention’

Autora: Carla Vilarasau, forest engineer.

[ENG] The Association of Environmentalists of Catalonia and Pau Costa Foundation organised a technique session named ‘New tools for wildfire prevention. Risk management with a territorial vision’, which took place during the 15th and 16th of October. This activity was carried out with the support of FIREfficient: Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes European project. The first day was a theoretical session which was carried out in a classroom of the Association of Environmentalists of Catalonia (COAMB, Barcelona) and the second consisted on a field trip in Bages region.

Sesión Teórica en el Aula del COAMB
Theoric Session in COAMB classroom

The theoretical session started with Mr. Eduard Plana’s explanation (Responsible from the Forestry and Governance Political Area from the Technological Centre of Catalonia) that brought to light the complexity of risk management, where the human being as an individual, the technological factor, the “change” factor, the economical factor, the administrative juridical factor and socio-political factor are involved. One of the conclusions was that forest fires are becoming a plausible reason to involve the society in the promotion of the forestry sector.

The theoretical session continued with Mr. Eduard Balsells, president and promoter of Ramats al Bosc association, explaining the problem from which the association initiative came up, as well as his objectives and values, mainly socioeconomic and environmental. He also explained the procedure they follow to carry out an intervention and which obstacles can be found.

Finally, Mr. Jordi Pagès, forestry engineer and GRAF technician – Firemen of Generalitat de Catalunya, expounded and determined that the main objective in the forest management is to ration the fuel load and distribution. He introduced two tools to carry it out: on one hand, the prescribed burning and, on the other hand, the intensive silviculture or forest and pasture management in SMP’s (Strategic Management Points) zones.

On the day after the field trip, which had three stops, was carried out. The instructors Mr. Asier Larrañaga (GRAF assistant inspector – Firemen of Generalitat de Catalunya) and Mr. Albert Besalú (environmental specialist specialised in forest fires) guided and exposed the concepts. The first stop was focused on explaining in detail the performance of Castellnou de Bages fire (2005) from an elevated geographical spot of this municipality.

DSCN2181
Visiting the Castellnou de Bages Wildfire (2005)

Right after, the second stop was located in a close zone of Avinyó village, where an intensive forestry management which had been carried out in a determined zone to create a SMP was observed. To end the session, a last stop was done in Clapers zone (Santa Maria d’Oló) where prescribed burnings have already been done in several plots through the Precribed Burn Plan and the procedure which had been used was exposed in detail; from its planning to its execution. The role of silvopastoral system as a tool to keep the zone and how it could be integrated to the other treatments was also discussed.

Visita a parcelas de quema.
Understanding prescribed burning effects.

PHOTO GALLERY > 

[SP] El Colegio de Ambientólogos de Catalunya y la Pau Costa Foundation organizaron la jornada técnica “Nuevas herramientas para la prevención de incendios. La gestión del riesgo con visión territorial“, que durante los días 15 y 16 de octubre. Esta actividad se realizó con el apoyo del proyecto europeo FIREfficient: Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. La primera jornada fue una sesión teórica que se llevó a cabo en el aula del COAMB (Barcelona) y la segunda jornada consistió en una salida a campo en la comarca del Bages.

Sesión Teórica en el Aula del COAMB
Sesión Teórica en el Aula del COAMB

La sesión teórica comenzó con la explicación del Sr. Eduard Plana (Responsable del Área de Política Forestal y Gobernanza Ambiental del Centro Tecnológico de Cataluña) que puso de manifiesto la complejidad de la gestión del riesgo, en la que se encuentran involucrados el factor humano como individuo, el factor tecnológico, el factor de “cambio”, el factor económico, el factor jurídico-administrativo y el factores social-político. Una de las conclusiones fue que los incendios forestales son un motivo cada vez más plausible para involucrar a la sociedad en la promoción del sector forestal.

Continuó la sesión teórica el Sr. Eduard Balsells, presidente e impulsor de Ramats al Bosc, exponiendo la problemática a partir de la que surgió la iniciativa de la asociación, así como sus objetivos y valores, principalmente socioeconómicos y ambientales. También expuso cuál es el procedimiento que siguen para poder llevar a cabo una actuación y qué contratiempos se pueden encontrar.

Finalmente, expuso el Sr. Jordi Pagès, ingeniero forestal y técnico del GRAF – Bomberos de la Generalidad de Catalunya, que determinó que el objetivo prioritario en la gestión forestal es dosificar la carga y la distribución de combustibles. Presentó dos herramientas para poderlo llevar a cabo: por un lado, las quemas prescritas y, por el otro, la silvicultura intensiva y/o la silvopascicultura en zonas denominadas como PEGs (Puntos Estratégicos de Gestión).

Al día siguiente se llevó a cabo la salida de campo, que constó de tres paradas. Los instructores guiaron y expusieron los conceptos fueron el Sr. Asier Larrañaga (subinspector del GRAF – Bomberos de la Generalidad de Cataluña) y el Sr. Albert Besalú (ambientólogo especializado en incendios forestales). La primera parada se centró en explicar detalladamente el comportamiento que había tenido el incendio de Castellnou de Bages (2005) desde un punto elevado de la geografía de este municipio.

DSCN2181
Vista del Incendio de Castellnou de Bages (2005)

A continuación, la segunda parada se localizó en una zona cercana al pueblo de Avinyó, donde se pudo observar la gestión silvícola intensiva que se había llevado a cabo en un área determinada para crear un PEG. Para terminar la jornada, se realizó una última parada en la zona de los Clapers (Santa Maria d’Oló) donde, a partir del Plan de Quema, ya se han ejecutado quemas prescritas en varias parcelas, y se expuso detalladamente el procedimiento que se había seguido para realizar, desde su planificación hasta su ejecución. También se comentó cuál sería el papel del silvopastoralismo como herramienta para el mantenimiento de la zona y cómo se podría integrar con el resto de tratamientos.

Visita a parcelas de quema.
Visita a parcelas de quema.

GALERIA DE FOTOS >

[CAT]

El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i la Pau Costa Foundation van organitzar la jornada tècnica “Noves eines per la prevenció d’incendis. La gestió del risc amb visió territorial”, que va tenir lloc durant els dies 15 i 16 d’octubre. Aquesta activitat es va fer amb el suport del projecte europeu FIREfficient: Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes. La primera jornada va ser una sessió teòrica que es va dur a terme a l’aula del COAMB (Barcelona) i la segona jornada va consistir en una sortida a camp a la comarca del Bages.

Sesión Teórica en el Aula del COAMB
Sessió Teòrica a l’Aula del COAMB

La sessió teòrica va començar amb l’explicació del Sr. Eduard Plana (Responsable de l’Àrea de Política Forestal i Governança Ambiental del Centre Tecnològic de Catalunya) que va posar de manifest la complexitat de la gestió del risc, en la qual s’hi troben involucrats el factor humà com a individu, el factor tecnològic, el factor de “canvi”, el factor econòmic, el factor jurídic-administratiu i el factors social-polític. Una de les conclusions va ser que els incendis forestals són un motiu cada vegada més plausible per involucrar a la societat en la promoció del sector forestal.

Va continuar la sessió teòrica el Sr. Eduard Balsells, president i impulsor de Ramats al Bosc, exposant la problemàtica a partir de la qual va sorgir la iniciativa de l’associació, així com els seus objectius i valors, principalment socioeconòmics i ambientals. També va exposar quin és el procediment que segueixen per poder dur a terme una actuació i quins contratemps es poden trobar.

Finalment, va exposar el Sr. Jordi Pagès, enginyer forestal i tècnic del GRAF – Bombers de la Generalitat de Catalunya, que va determinar que l’objectiu prioritari en la gestió forestal és dosificar la càrrega i la distribució de combustibles. Va presentar dues eines per poder-ho dur a terme: per una banda, les cremes prescrites i, per l’altre, la silvicultura intensiva i/o la silvopascicultura en zones denominades com a PEG’s (Punts Estratègics de Gestió).

El següent dia es va dur a terme la sortida de camp, que va constar de tres parades. Els instructors que la guiaven i exposaven els conceptes van ser el Sr. Asier Larrañaga (sots-inspector del GRAF – Bombers de la Generalitat de Catalunya) i el Sr. Albert Besalú (ambientòleg especialitzat en incendis forestals). La primera parada es va centrar en explicar detalladament el comportament que havia tingut l’incendi de Castellnou de Bages (2005) des d’un punt elevat de la geografia d’aquest municipi.

aaa
Vista de l’incendi de Castellnou de Bages (2005)

A continuació, la segona parada es va localitzar en una zona propera al poble d’Avinyó, a on es va poder observar la gestió silvícola intensiva que s’havia dut a terme en una àrea determinada per tal de crear un PEG. Per acabar la jornada, es va realitzar una última parada a la zona dels Clapers (Santa Maria d’Oló) on a partir del Pla de Crema, ja s’han executat cremes prescrites en diverses parcel·les, i es va exposar detalladament el procediment que s’havia seguit per a realitzar, des de la seva planificació fins a la seva execució. També és va comentar quin seria el paper del silvopasturalisme com a  eina per al manteniment de la zona i com es podria integrar amb la resta de tractaments.

Visita a parcelas de quema.
Visita a parcel·les de crema.

GALERIA DE FOTOS >

[ENG] TREX South Dakota / Intern. Spain’s Crew

Author: José Luis Duce, trainer and tutor during Spanish Crew 
TREXs in Florida and South Dakota - Spring 2015.

001_TREX

The Fire Learning Network, through The Nature Conservancy and The U.S. Fish and Wildlife Service, with the coordination of the Pau Costa Foundation, made this experience possible for a group of fire-fighters, fire practitioners and fire students from Spain, who were lucky to travel for a month around some states from the Central and West United States, meeting great professionals, discovering wonderful places and learning, sharing and exchanging knowledge and experiences with the main goal of improving our ecosystems with the use of fire as the main and most important natural tool.

The mixing of experience, science and knowledge among the 8 members of the group, was determinant to achieve the objectives set from the beginning. The module was leaded by Juan Rodríguez (US FWS at Santa Ana NWR, South Texas) – whose help was ‘key’ and José Luis Duce (TNC-WRI-PCF). The rest of the crew were: Roberto Romero and Ángel Larriba (highly experienced helitack-crew members, from GEACAM, Castilla la Mancha Regional Fire Agency), Pablo Bustillo (helitack-crew squad boss, from Castilla León Reg. Fire Agency and fire student), Eduardo Iglesias (hand-crew module leader and fire student from Galicia Reg. Fire Agency), María Jesús Herreros (ecologist, fire student and in her first year of fire suppression experience) and Verónica Quintanilla (helitack-crew squad boss, fire practitioner and recently graduated from North Carolina State University).

PREVIOUS TRAINING IN SPAIN

Before travelling to the States, the participants were instructed in Spain on basic training about the NIMS (National Incident Management System), the ICS (Incident Command System), the basic required NWCG S-130/190 training courses, and some other important ecological, historical and social aspects they would find during the journey, as well as the role of the Pau Costa Foundation, The Nature Conservancy and the US Fish and Wildlife Service and some other agencies and organizations in bringing back fire to the land.

But the main goal of the weekend (April 10th-12th) they finally spent together in Guadalajara (Spain), was team cohesion, necessary in some challenging situations that a fire professional would face in different aspects and circumstances in the fire line, mainly related to safety. José Luis Duce wanted to be sure that everybody would understand the meaning of ‘being flexible’ and ‘being always fire ready’!

SOUTH DAKOTA TREX CANCELLATION

Winter and Spring had been abnormally dry in the Great Plains (like in many other regions of the States), so, Colby Crawford (Great Plains Fire Manager and Incident Commander) and his team, had to take the hard and wise decision to cancel the South Dakota TREX. It was very hard to be taken, especially with the previous work and the big amount of hours and efforts put in this so well organized event.

Once the decision was made, the same Colby Crawford and Jeff Meadows (USFWS), Jeremy Bailey and Jason Skold (FLN and TNC Nebraska Chapter) and many others, implemented ‘Plan B’ to take advantage of the situation and the presence of this ‘handful’ squad, to make the journey a ‘World Class Experience’. So, they decided to maintain the invitation for the group of Spaniards, becoming the ‘International Spain’s Crew’, sending them to those places where there were open windows to burn.

ARRIVAL AND FIRST DAYS

Some members of the group had already been burning for 10 days in Florida and they met at Sioux Falls Airport with the rest, late night on April 20th. From there, they travelled to Nebraska, to the Fort Niobrara National Wildlife Refuge, where Jeff Meadows (Madison Wetland Management District, SD) Troy Davis (Fort Niobrara Fire Management Officer) and Billy Cumbow (Fort Niobrara FMO) and his crew would be waiting for the group. Once there, Paul Corrigan (From Salt Lake City – UT, US Forest Service) and Juan Rodríguez joined us, to assist with translations, operations and with lots of help.

The sequence of events was perfect; once introduced and familiarized with tools and resources and with the help of the Fort Niobrara fire crew, we had the chance to practice one of the most important techniques to construct control lines in the prairies: black-lining, first without fire, and then with real fire.

From there, we were moved to the west, to the remote and wonderful Crescent Lake NWR, were we assisted to the Yellowstone Fire Crew in his last 70-acre burn, leaded by Chris Masson (USFWS, South Dakota). Moved back to the Fort Niobrara area, the team had time to learn more about the habitat, plants and animals and the ecological processes of this beautiful area of the Great Plains, staying in the Refuge facilities.

Valentine National Wildlife Refuge Burn.
Valentine National Wildlife Refuge Burn.

During the following days, we had the great opportunity to plan, prepare and implement more burns units, with Billy Cumbow as the burn boss and a good number of great professionals, with whom we shared lots of learning, completing both 700-acre and 800-acre burns in two days in the nearby Valentine NWR (NE). After that we ‘completed the loop’ with two days of mop-up activities and the consequent rehabilitation of tools and resources process.

The cycle was complete with three more days in the Fort Niobrara NWR bunkhouses, taking advantage of some productive training provided by the Refuge personnel and some members of the team (including Paul and Juan). It was a great opportunity to learn about other’s experiences and why we were burning, an intensive course on invasive and native grasses (Kentucky Blue Grass, Smooth Brome, Big and Little Blue Stem and Switch Grass), birds, prairie dogs, bison and elk. We also had time to enjoy Valentine area and Niobrara River on a boat trip.

‘Tatankas’ in Fort Niobrara NWR (NE).
‘Tatankas’ in Fort Niobrara NWR (NE).

THE BLACK HILLS

Rain was wished and expected, and finally appeared! So the module was ‘moved’ to the West, looking for better opportunities to burn. With this idea, we drove through the plains of South Dakota, the ‘badlands’, ending up in Rapid City.

The weather did not look good to burn, but it was great to visit some very interesting places and learn about many other ‘fire culture’. We were delighted understanding the narrow relationship between native people-land-fire. During the following days, we had the chance to visit the Great Plains Interagency Dispatch Center and meet the people who manage fire in the region; in our visit to the Black Hills, we learned about a completely different ecosystem; we were in Ponderosa Pine territory and we could see the effects of the pine beetles. The small historical mining towns, the Tatanka Hotshots base, the Mount Rushmore and Crazy Horse monuments were worth to visit too.

Before we left that incredible ‘island’ in the middle of the plains, we had the chance to travel through the Wind Cave National Park and meet the Fire Manager officer and his Fire Effects program supervisor; both explained the whole fire program and took us to visit the Cold Brook burn unit, a well known burn because of the alarm that the escape caused among the fire community in the area. In spite of that event, we could appreciate the really good effects that fire has had in grasses and fuel reduction, a great contribution to improve the area habitat.

GOING TO THE WEST

We left Rapid City north-west bound, in the middle of a strong snow storm. The weather looked much better to burn in Montana and we were able to admire the different landscapes and habitats during the long journey. We soon were captivated by the sagebrush smell/scent/blossom and how different those plains were.

In the also remote and beautiful Charles M. Russell NWR (MT), Mike Hill was waiting for us to take us to one of the refuge bunkhouses, sharing rooms and facilities with the rest of the members of the crew.

As members of a group of almost 50 people from different agencies, we were assigned to different squads and divisions of the burn planned for the following day. The Cow Camp unit was a historical beginning of a successful fire program that land managers want to implement in the refuge. A lot of people were paying attention to this burn and we witnessed and learned another great lesson in this trip. In spite of pressure, hesitation and wish to burn, the burn was cancelled because we were not accomplishing goals, showing a wise decision and professionalism of the burn boss.

Cow Camp Unit Test Fire, Charles M. Russell NWR (MT).
Cow Camp Unit Test Fire, Charles M. Russell NWR (MT).

Waiting for better weather conditions to burn, we moved to the west and stayed in Missoula for some days, visiting the Missoula Technology and Development Center, the Smoke Jumper base and the Missoula Fire Sciences Laboratory, where we were lucky to take a tour through the facilities and receive a ‘Master Class’ in the office of one of the most important fire scientists in the world, Mark Finney, who showed some of the last findings in fire science; be ready for new terms in the next months!

The team, visiting The Fire Sciences Lab with Mark Finney.
The team, visiting The Fire Sciences Lab with Mark Finney.

Back in the east, we had time to visit and enjoy the Lewistown area (MT), where Michael N. Granger, the Fire Management Officer, arranged some media events and we were invited to give a talk explaining the Mediterranean ecosystem and fire reality and management in Spain and the main reasons and goals of us going to the States: to exchange knowledge and experiences among fire community members, in order to restore ‘the balance’ on the land with fire. We had the chance to show how thankful we feel for the experience, only described with an adjective: INCREDIBLE!!!

Now that you know it, you are responsible to do it’. Fire in the News. Lewistown News – Argus (MT).
Now that you know it, you are responsible to do it’. Fire in the News. Lewistown News – Argus (MT).

LEAVING THE STATES AND CONCLUSSIONS

‘Fire is Natural, plain and simple’, Granger said, and we all belong to the same family, so it is fair, as members of that fire family, to make all the possible efforts to ‘spread’ the news. The South Dakota TREX cancellation was a great opportunity to meet members of the same family, speaking the same language, who are going to help us to a better understanding of the meaning and role of fire in Nature.

Apart from the beautiful places we could enjoy, the operations we implemented, the acres we were able to burn, the lessons and the stories we learned, the most valuable and priceless ‘element’ of the whole month was the human aspect of it, the people we met, the professionals we shared all the experiences with.

It is good to name the institutions and agencies who made this possible, mainly The Nature Conservancy and The Fire Learning Network and the US Fish and Wildlife Service, but those are just that, institutions and agencies; but inside those names there are a tremendous number of people dedicated and committed, people who live their lives with the sovereign duty, engagement and responsibility of taking care of Nature. Thank you to every single person who understand and feel life like this.

Data Summary – Table:

1600 acres burned in 5 burn units.
4500 miles enjoyed through 4 states (South Dakota, Nebraska, Wyoming, Montana).
More than 30 hours of ‘classroom’ training and an enormous number of ‘hands-on’ knowledge.
Some of the institutions, whose members we worked together with: The Nature Conservancy – Fire Learning Network and The Nebraska Chapter, US Fish and Wildlife Service, US Forest Service, Bureau of Land Management, US National Park Service, Montana State Department of Natural Resources and Conservation.
Tanks to so many people!!!
Tanks to so many people!!!
Fort Niobrara NWR (NE).
Fort Niobrara NWR (NE).
Valentine NWR Burn.
Valentine NWR Burn.
Two smoke columns at Valentine NWR (NE).
Two smoke columns at Valentine NWR (NE).
Visiting the Great Plains Interagency Dispatch Center.
Visiting the Great Plains Interagency Dispatch Center.
Visiting the Tatanka Hotshots Base.
Visiting the Tatanka Hotshots Base.