JC: Incendi de Rocallaura

Autores: Helena Ballart i Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El passat 17 de juny va tenir lloc una jornada amb els veïns de Rocafort de Vallbona per veure de primera mà i debatre diferents temàtiques relacionades amb l’incendi de Rocallaura de juny i juliol de 2016. Per a la jornada vàrem comptar amb Bombers de la Generalitat, alguns d’ells que varen treballar en el mateix incendi i també experts en ecologia del foc; experts en comunicació i gestió d’emergències a través dels infants i adolescents (projecte CUIDAR); experts en experiències de bones pràctiques en gestió forestal en altres territoris, a l’Empordà (projecte de la Fundació Carasso de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA) i a Terres de l’Ebre ens van acompanyar membres del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durant la jornada es varen debatre diversos coneixements de la comunitat d’incendis que considerem important que arribin a la població.

JC ROCALLAURA_001

Com poden ajudar els veïns durant l’incendi?

Es bàsic procurar no obstruir els camins d’accés a l’incendi, i si hi ha pagesos amb tractor poden ajudar llaurant zones concretes per crear discontinuïtats de vegetació, que faran de barreres dificultant la propagació del foc. Es creen així zones on els bombers poden efectuar i ancorar maniobres d’extinció.

És d’esperar que els pagesos que viuen a la zona de l’incendi vagin a protegir les seves propietats o les dels seus veïns, i els pagesos amb tractors que arribin d’altres zones properes del territori vagin al punt de trànsit on els Bombers els destinarà a una zona de treball.

Com conscienciar a la població?

Tot i que cada cop es coneixen més les mesures a prendre abans de l’incendi, en general se’n parla després, això és un fet, aprofitar el post-incendi com a oportunitat per la participació, com expliquen des del projecte CUIDAR. A partir del coneixement del procés natural dels incendis, en aquest cas, la població conjuntament amb els experts, busquen propostes per contribuir a ajudar a la comunitat, i es planteja com comunicar-les a la resta de la societat.

Des de CUIDAR ens expliquen que per connectar amb els desastres, aquests s’han de visualitzar, amb l’ajuda de persones que ho han viscut, i visitant l’escenari pot ser una bona manera. Desastre no des del punt de vista ecològic, sinó encarat a temes de protecció civil, per tal de reforçar d’autoprotecció i la resiliència de la societat. Des del projecte CUIDAR han comprovat que hi ha un interès en treballar la por emocional d’estar sols durant l’incendi. És clau treballar la gestió emocional, fer-ho a través d’hipòtesis i donar pautes de què fer durant el foc, perquè en aquests moments hi ha la possibilitat de perdre el sentit comú. D’entrada la societat pot semblar passiva, però si se senten més protagonistes volen col·laborar.

JC ROCALLAURA_002

Es recomana talar els arbres després de l’incendi?

En una zona cremada es recomana no tallar els arbres cremats, ja que donen l’ombra i la protecció que propicia la regeneració natural dels nous arbres. Els troncs cremats en peu funcionen com a reservori de fauna, augmentant la biodiversitat de la zona. A més els arbres vius, però també els morts en peu, actuen com a fixadors de  carboni, així s’evita que el carboni desaparegui de l’ecosistema i quedi fixat.

Un bosc com el que es va cremar és com un geriàtric, un bosc envelliut on es fa difícil arreglar els problemes, en canvi el regenerat que surt després de l’incendi, és com una llar d’infants, on hi ha molt futur per endavant alhora de millorar el paisatge amb un bosc amb més riquesa i biodiversitat. A través de la gestió forestal es pot començar a crear un bosc resistent al pas dels incendis forestals. Hem de donar valor a aquests boscos joves, i no només als boscos adults o vells.

En aquest cas el foc actua com a pertorbació natural de renovació de la massa forestal donant la oportunitat a la millora d’aquesta. Després d’un incendi les cendres són una font de nutrients pel sòl, i el carbonet que resta al sòl, és carboni per se queda emmagatzemat de manera més estable a l’ecosistema (essent la forma més recalcitrant).

JC ROCALLAURA_003

Quines pràctiques silvícoles es poden fer per adaptar el bosc al pas del foc alhora que s’activa l’economia?

Els pagesos antigament tenien clar quins arbres tallaven per fer llenya, els més prims, perquè per tallar un arbre gran amb una destral es necessita molt esforç, per tant, a no ser que necessitessin un gran tronc, solien fer el que en silvicultura s’anomena aclarida baixa, on no hi ha problemes de descapitalització del bosc.

Aquesta idea anterior lligada a l’aprofitament de biomassa com eina per a gestió forestal, no es pas contradictòria, sinó que està en sintonia. No s’ha de descapitalitzar el bosc tallant els arbres més grans, sinó que tal com feien antigament, s’han de treure els més prims per tal de mantenir un bosc més resistent al pas del foc. Aquestes pràctiques a escala local ajuden a donar valor i incentivar l’economia local.

Una altra manera d’activar l’economia local, és re-introduir ramats al bosc, això era una pràctica comuna que s’ha abandonat. Un bon exemple és a l’Empordà, on es treballa amb el projecte de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA per tal de donar valor a la carn de xai procedent de ramats que han pasturat en punts estratègics de gestió (PEG) dissenyats pels cossos d’extinció i els planificadors del territori per disminuir el potencial de l’incendi, reduint el risc i el número d’Ha cremades. Gràcies a la reducció de la càrrega de combustible en aquestes zones, disminueix la intensitat del foc, i els bombers poden treballar-hi de forma més eficaç. Aquest projecte de la Fundació CARASSO treballa amb tots els agents implicats del territori en tema de prevenció i extinció d’incendis, així com amb pastors i el gremi de carnissers per tal de crear una distinció per aquesta carn que “apaga incendis”.

En zones turístiques és més factible revaloritzar el valor de la carn, però en zones com Rocallaura es fa més difícil. seria més efectiu que la Unió Europea a través d’una directiva apliqui mesures fiscals com la reducció o eliminació de l’IVA d’aquests productes, així el benefici seria més directe.

JC ROCALLAURA_004

Més informació:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minut 16:35

JC: Incendio de Rocallaura

Autoras: Helena Ballart y Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El pasado 17 de junio tuvo lugar una jornada con los vecinos de Rocafort de Vallbona para ver de primera mano y debatir diferentes temáticas relacionadas con el incendio de Rocallaura de junio y julio de 2016. Para la jornada contamos con Bombers de la Generalitat, algunos de ellos que trabajaron en el mismo incendio y también expertos en ecología del fuego; expertos en comunicación y gestión de emergencias a través de los niños y adolescentes (proyecto CUIDAR); expertos en experiencias de buenas prácticas en gestión forestal en otros territorios, en el Empordà (proyecto de la Fundación Carasso de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA) y de Tierras del Ebro nos acompañaron miembros del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durante la jornada se debatieron diversos conocimientos de la comunidad de incendios que consideramos importante que lleguen a la población.

JC ROCALLAURA_001

¿Cómo pueden ayudar los vecinos durante el incendio?

Se básico procurar no obstruir los caminos de acceso al incendio, y si hay agricultores con tractor pueden ayudar labrando zonas concretas para crear discontinuidades de vegetación, que harán de barreras dificultando la propagación del fuego. Se crean así zonas donde los bomberos pueden efectuar y anclar maniobras de extinción.

Es de esperar que los agricultores que viven en la zona del incendio vayan a proteger sus propiedades o las de sus vecinos, y los agricultores con tractores que lleguen de otras zonas cercanas del territorio vayan al punto de tránsito donde los Bomberos los destinará a una zona de trabajo.

¿Cómo concienciar a la población?

Aunque cada vez se conocen más las medidas a tomar antes del incendio, en general se habla después, esto es un hecho, aprovechar el post-incendio como oportunidad para la participación, como explican desde el proyecto CUIDAR. A partir del conocimiento del proceso natural de los incendios, en este caso, la población conjuntamente con los expertos, buscan propuestas para contribuir a ayudar a la comunidad, y se plantean como comunicarlas al resto de la sociedad.

Desde CUIDAR nos explican que, para conectar con los desastres, estos se deben visualizar, con la ayuda de personas que lo han vivido, y visitando el escenario puede ser una buena manera. Desastre no desde el punto de vista ecológico, sino encarado a temas de protección civil, a fin de reforzar de autoprotección y la resiliencia de la sociedad. Desde el proyecto CUIDAR han comprobado que existe un interés en trabajar el miedo emocional de estar solos durante el incendio. Es clave trabajar la gestión emocional, hacerlo a través de hipótesis y dar pautas de qué hacer durante el fuego, porque en estos momentos existe la posibilidad de perder el sentido común. De entrada, la sociedad puede parecer pasiva, pero si se sienten más protagonistas quieren colaborar.

JC ROCALLAURA_002

¿Se recomienda talar los árboles después del incendio?

En una zona quemada se recomienda no cortar los árboles quemados, ya que dan la sombra y la protección que propicia la regeneración natural de los nuevos árboles. Los troncos quemados en pie funcionan como reservorio de fauna, aumentando la biodiversidad de la zona. Además, los árboles vivos, pero también los muertos en pie, actúan como fijadores de carbono, así se evita que el carbono desaparezca del ecosistema y quede fijado.

Un bosque como el que se quemó es como un geriátrico, un bosque envejecido donde se hace difícil arreglar los problemas, en cambio el regenerado que sale después del incendio, es como una guardería, donde hay mucho futuro por delante para mejorar el paisaje con un bosque con más riqueza y biodiversidad. A través de la gestión forestal se puede empezar a crear un bosque resistente al paso de los incendios forestales. Debemos dar valor a estos bosques jóvenes, y no sólo a los bosques adultos o viejos.

En este caso el fuego actúa como perturbación natural de renovación de la masa forestal dando la oportunidad a la mejora de la misma. Después de un incendio las cenizas son una fuente de nutrientes para el suelo, y el carboncillo que queda en el suelo, es carbono per sé queda almacenado de manera más estable en el ecosistema (siendo la forma más recalcitrante).

JC ROCALLAURA_003

¿Qué prácticas silvícolas se pueden hacer para adaptar el bosque al paso del fuego a la vez que se activa la economía?

Los campesinos antiguamente tenían claro qué árboles cortaban para hacer leña, los más delgados, porque para cortar un árbol grande con un hacha se necesita mucho esfuerzo, por tanto, a no ser que necesitaran un gran tronco, solían hacer lo que en silvicultura se llama clara por lo bajo, donde no hay problemas de descapitalización del bosque.

Esta idea anterior ligada al aprovechamiento de biomasa como herramienta para gestión forestal, no es contradictoria, sino que está en sintonía. No se debe descapitalizar el bosque cortando los árboles más grandes, sino que tal como hacían antiguamente, se deben sacar los más delgados a fin de mantener un bosque más resistente al paso del fuego. Estas prácticas a escala local ayudan a dar valor e incentivar la economía local.

Otra manera de activar la economía local, es re-introducir rebaños en el bosque, esto era una práctica común que se ha abandonado. Un buen ejemplo es en el Empordà, donde se trabaja con el proyecto de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA, para dar valor a la carne de cordero procedente de rebaños que han pastado en puntos estratégicos de gestión (PEG) diseñados por los cuerpos de extinción y los planificadores del territorio para disminuir el potencial del incendio, reduciendo el riesgo y el número de Ha quemadas. Gracias a la reducción de la carga de combustible en estas zonas, disminuye la intensidad del fuego, y los bomberos pueden trabajar de forma más eficaz. Este proyecto de la Fundación CARASSO trabaja con todos los agentes implicados del territorio en tema de prevención y extinción de incendios, así como con pastores y el gremio de carniceros para crear una distinción por esta carne que “apaga incendios”.

En zonas turísticas es más factible revalorizar el valor de la carne, pero en zonas como Rocallaura se hace más difícil. sería más efectivo que la Unión Europea a través de una directiva aplique medidas fiscales como la reducción o eliminación del IVA de estos productos, así el beneficio sería más directo.

JC ROCALLAURA_004

Más información:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minuto 16:35

PCF CLIPS, communication #WildlandFires and their surroundings

In the age of digital communication, we are all immersed in a constant flow of news, images and data that often pass so quickly that a reflection, that is often necessary, is not possible.

In this communication project of the Pau Costa Foundation on Wildland Fires and its surroundings, which we have given the name PCF CLIPS we try to communicate in a friendlier way by a fusion of image + music + text that we hope will reach the receivers in a calmer way that encourages reading and reflection.

The texts are by various authors, people who are recognized for their important contributions to the Forest Fire community and its environment, which through conferences, communications and interviews have made their knowledge available.

The drawings are from the fund, Art & Fire of the Pau Costa Foundation, also of various authors, remarkably Josep Serra Tarragón for his great contribution to the fund.

The music, which is royalty free, has been selected considering the objectives that are intended with this PCF CLIPS communication.

See all #PCF_Clips here:
https://www.youtube.com/watch?v=2vz8x3gruS8&list=PLg9vWkdCUr2mqqYKHtRa4FeRFPCCRq5G7

We hope you enjoy it.

PCF Team

PFC CLIPS, comunicació sobre #IIFF i el seu entorn

En l’era de comunicació digital estem tots immersos en un flux constant de notícies, imatges i dades que moltes vegades passen tan veloçment que no és possible una reflexió, moltes vegades necessària.

En aquest projecte de comunicació de la Pau Costa Foundation sobre Incendis Forestals i el seu entorn, que li hem donat el nom de PCF CLIPS tractem de comunicar d’una manera més amable fusionant imatge+música+text que esperem arribi als receptors d’una forma més assossegada que inciti a la seva lectura i reflexió.

Els textos són d’autors diversos, persones reconegudes per les seves importants aportacions a la comunitat dels Incendis Forestals i el seu entorn, que a través de congressos, comunicacions, llibres i entrevistes han donat a conèixer els seus coneixements.

Els dibuixos són del fons d’Art & Fire de la Pau Costa Foundation, també d’autors diversos, destacant per la seva gran aportació a Josep Serra Tarragón.

La música, de lliure difusió, s’ha seleccionat considerant els objectius que es pretenen amb PCF CLIPS.

Podeu consultar tots els #PCF_Clips en el següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=2vz8x3gruS8&list=PLg9vWkdCUr2mqqYKHtRa4FeRFPCCRq5G7

Esperem que ho gaudiu.

Equip de la PFC

PCF CLIPS, comunicación sobre #IIFF y su entorno

En la era de comunicación digital estamos todos inmersos en un flujo constante de noticias, imágenes y datos que muchas veces pasan tan velozmente que no es posible una reflexión, muchas veces necesaria.

En este proyecto de comunicación de la Pau Costa Foundation sobre Incendios Forestales y su entorno, que le hemos dado el nombre de PCF CLIPS tratamos de comunicar de una forma más amable fusionando imagen+música+texto que esperamos llegue a los receptores de una forma más sosegada que incite a su lectura y reflexión.

Los textos son de autores diversos, persones reconocidas por sus importantes aportaciones a la comunidad de los Incendios Forestales y su entorno, que a través de congresos, comunicaciones, libros y entrevistas han dado a conocer sus conocimientos.

Los dibujos son del fondo de Art&Fire de la Pau Costa Foundation, también de autores diversos, destacando por su gran aportación a Josep Serra Tarragón.

La música, de libre difusión, se ha seleccionado considerando los objetivos que se pretenden con PCF CLIPS.

Podéis consultar todos los clips en el canal YouTube de la PCF:
https://www.youtube.com/watch?v=2vz8x3gruS8&list=PLg9vWkdCUr2mqqYKHtRa4FeRFPCCRq5G7

Esperamos que lo disfrutéis.

Equipo de la PCF

I Encuentro sobre Manejo Integral del Fuego (Chorotega, Costa Rica)

FB_IMG_1496885422165Autor: Jordi Monge, Miembro PCF, actualmente desarrollando su carrera profesional en Costa Rica (Guanacaste).

El Centro Universitario de Santa Cruz de Guanacaste fue el escenario del I Encuentro sobre Manejo Integral del Fuego de la Región Chorotega de Costa Rica.

Este primer encuentro reunió una representación los principales actores implicados en incendios forestales de la zona para exponer y debatir de forma articulada sobre el manejo integral del fuego.

También dio una presentación Jordi Monge Comas de la Pau Costa Foundation sobre la evolución de los incendios forestales en el Mediterráneo. Con el ejemplo de la respuesta en paralelo de la prevención y la extinción en Cataluña (España).

FB_IMG_1496885406287-1-1

La agravación de los efectos producidos por los incendios forestales en todo el mundo evidencia una problemática que va en aumento y pone en riesgo cada vez más claramente la seguridad de las personas, muchos bienes materiales y la salud de los ecosistemas. Para ello es necesario que el sector operativo contra incendios, el sector académico y de investigación, y el sector social trabajen juntos para coordinar conocimientos y esfuerzos en esta lucha.

Compartir experiencia y unificar criterios sobre prevención y extinción, ecologia y cultura del fuego supone un reto que se presume complicado por la variedad de organismos y gente implicada, pero que resulta imprescindible afrontar si queremos minimizar el daño provocado por los incendios forestales.

Esperamos que este encuentro pueda tener continuidad y puedan desarrollarse algunas de las iniciativas que puedan surgir.

La actividad fue organizada por las Vicerrectorías de Investigación y Académica y el Laboratorio de Ecología Urbana (LEU) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El evento fue presidido por la Lúcida Guevara Gómez Administradora del Centro Universitario de Santa Cruz y la académica Gabriela Jones Román, quienes le dieron la bienvenida al público compuesto por funcionarios de instituciones públicas y privadas de la zona.

FB_IMG_1496890947777-1

FB_IMG_1497012757648-1

FB_IMG_1497012803562-1

FB_IMG_1497012952542-1-1

II Encuentro Nacional de BBFF

IMG-20170513-WA0010

El pasado 12, 13 y 14 de mayo se celebró el II Encuentro Nacional de Bomberos Forestales en el municipio de El Espinar (Segovia) organizado por la ATBRIF. Dicho encuentro contó con una exposición fotográfica, La I Bomberos Forestales RACE, un ciclo de conferencias, una dinámica de grupo en el Monumento a los Bomberos Forestales situado en esa localidad y una visita por el Parque Nacional de Guadarrama.

IMG-20170513-WA0017

La Pau Costa Foundation fue invitada a dicho evento al que acudieron diferentes miembros de la misma (Cristina Montiel, Víctor Ubiedo y Jordi López), participando además en la mesa redonda que ponía fin al ciclo de conferencias.

IMG-20170513-WA0035

Unas jornadas interesantes que fomentan el intercambio de experiencias entre diferentes profesionales de la extinción de incendios forestales y que esperemos se sigan realizando por muchos años.

¡Gracias a la ATBRIF por tener presente a la Pau Costa Foundation en la participación a este evento!

3a Jornada del Curso – Quemas Prescritas para Planificadores

Autora: Isa Riera, Geógrafa y Miembro de la Pau Costa Foundation.

En la tercera sesión del curso Planes de quema y quemas prescritas en la planificación de la gestión forestal se visitaron distintas parcelas donde los últimos años se ha estado ejecutando quemas en el Parque Natural del Montseny. El objetivo era incidir en los cambios que pueden tener en las propiedades del suelo y en evaluar los efectos sobre la fauna.

20170308_104922

Los conductores de la jornada fueron: Xavi Úbeda, Doctor en Geografía e Historia y profesor titular de la Universidad de Barcelona, quien ha centrado su carrera profesional en el estudio de los efectos del fuego sobre las propiedades edáficas, y Anna Sanitjas, Ingeniera de Montes de la Diputació de Girona en el Parc Natural del Montseny, que explicó el programa de quemas que están llevando a cabo.

La finca visitada, de titularidad pública y gestionada por la Diputació, tiene una superficie de 361 hectáreas y se encuentra incluida en una de las zonas de Reserva Natural de mayor protección delimitadas en el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parc.

Se puede distinguir dos tipologías de parcelas, las de solana con pendientes cubiertas por landas mixtas de Sarothamnus scoparius, Genista balansae ssp. Europaea, Juniperus communis ssp. alpina y Filicopsida (hiniesta de escobas, piorno serrano, enebro rastrero y helechos) y las situadas en las partes culminantes, con un relieve suave y ocupadas por prados secos que están evolucionando hacia landas de Juniperus.

20170308_111237

Se había detectado que algunas especies presentes propias de los pastos subalpinos se encontraban amenazadas debido a la reducción de la ganadería tradicional y extensiva. Consecuentemente en 2012 se iniciaron distintas actuaciones, entre ellas las quemas prescritas, para favorecer la actividad pastoral y así recuperar la extensión y calidad de estos hábitats culminantes donde se refugia un patrimonio biológico singular. Así, con la ejecución de dichas quemas se obtendría una triple ventaja, recuperación de zonas para el pastoreo, mejora del hábitat de especies amenazadas y recuperación de espacios abiertos, lo que ofrecerían oportunidades a los servicios de extinción en caso de incendio.

En relación a uno de los aspectos que habitualmente generan más controversia son los efectos de las quemas sobre la fauna, cabe destacar que el programa que se está llevando a cabo se guía por el principio de la cautela. En aquellas actuaciones en las que se duda de los posibles efectos negativos, se opta por la no intervención. Entre los resultados del estudio de seguimiento se puede destacar el aumento de algunas especies de mariposas y la no variabilidad en la población de perdiz roja (Alectoris rufa).

20170308_110953

Se explicaron dos metodologías de tratamiento de la vegetación para la recuperación de pastos; por una parte los desbroces de vegetación arbustiva y de helechos y, por la otra, la ejecución de quemas prescritas de forma puntual (pie a pie) y continua, en función de su ubicación, de los objetivos planteados y de la presencia de hábitats de determinadas especies de fauna.

Se especificó las tareas de preparación de la parcela y también algunas especificidades que condicionaron sus límites. Se dejó 3 metros sin quemar a ambos lados de los senderos para evitar posibles molestias a excursionistas y 25 en los cursos fluviales por criterios de conservación de flora y fauna y para evitar los posibles efectos negativos que podría generar el transporte de cenizas.

Cuanto a los efectos edáficos se destacó que la periodicidad y las temperaturas alcanzadas en las quemas no afectan negativamente a las propiedades del suelo y que la repelencia al agua solamente aumenta los primeros días posteriores a la quema. Por otra parte, se recalcó que en la planificación de quemas es importante evaluar el posible transporte de cenizas ya que podría tener múltiples efectos negativos.

20170308_120659

Finalmente, subrayar que la implicación y participación activa de la Diputació está siendo un aporte imprescindible para potenciar la recuperación de la actividad ganadera y para mejorar las complejas circunstancias en las que los pastores de la zona desarrollan su actividad actualmente. Entre los asistentes se planteó la necesidad de valorar su actividad más allá de la actividad económica que generan sino también tener presentes sus funciones ambientales y sociales. En este aspecto se cree necesario plantear la conveniencia de dar soporte a las actividades del sector entendiéndolas como gestoras del paisaje, y valorizar el trabajo que desarrollan más allá de la actividad privada.

2a Jornada del Curso – Quemas Prescritas para Planificadores

20170301_110259

Autora: Isa Riera, Geógrafa y Miembro de la Pau Costa Foundation.

La segunda sesión del curso “Planes de quema y quemas prescritas en la planificación de la gestión forestal” fue dirigida por Joan Vilà y Pasqual Bosch, ambos pertenecientes a la unidad de GRAF Girona, juntamente con Edgar Nebot, subinspector y miembro del GRAF, de los Bombers de la Generalitat de Catalunya, y consistió en la visita y análisis de la ejecución de una quema prescrita.

El objetivo principal de la jornada fue conocer in situ el procedimiento a seguir para la ejecución de una quema, las funciones del personal que interviene y las herramientas empleadas, a fin de poder evaluar los condicionantes, posibilidades y oportunidades que éstas ofrecen y de conocer los factores a valorar para la planificación de una quema prescrita.

La parcela que se visitó está situada en el Massís de l’Ardenya, en la sierra litoral catalana, provincia de Girona. Se trata de una finca dominada por Pinus pinaster adulto resultante de la repoblación realizada después de la afectación de un GIF el año 1967; anteriormente estaba ocupada por encinares y alcornocales. El sotobosque cuenta con presencia de especies como Quercus ilex, Quercus suber, Arbutus unedo y distintas especies de Erica.

IMG-20170301-WA0004

Orográficamente se encuentra en la parte culminante de una cresta y se puede dividir en dos ámbitos, uno con orientación Sur y el otro con orientación Noroeste, la primera con una densidad menor del combustible de superficie e inexistente combustible de escala y la segunda con una cobertura total del de superficie y puntual de escala. La ladera umbría da paso a un collado que, con un adecuado tratamiento del combustible presente, permitiría reducir el potencial del tipo de incendio que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia en la zona.

La finca está dividida en distintas parcelas en las que se ha ido ejecutando quemas en los últimos años, esto permitió observar el resultado obtenido de dichas quemas en función de su ubicación, del combustible previo y de la intensidad en la que se ejecutaron.

Los objetivos de la quema visitada eran múltiples: fines silvícolas en sentido estricto, prevención de incendios y la formación de los equipos de extinción. Concretamente los efectos eran los siguientes: rejuvenecer el banco de semillas, reducir el combustible de superficie para facilitar el posterior tratamiento de clareo, reducir el combustible de escala y, por lo tanto, la capacidad de propagación por copas y la generación de focos secundarios y, finalmente, practicar maniobras y la coordinación entre distintas unidades del dispositivo de extinción.

IMG-20170301-WA0003

Se asistió al briefing previo a la quema donde el jefe de quema concretó los siguientes aspectos: definición de objetivos, caracterización de la parcela de quema y de las adyacentes (topografía, combustibles, líneas de defensa), meteorología (días previos, actual y previsión), definición de la ventana de prescripción (rangos meteorológicos, de humedad del combustible y de comportamiento del fuego que se debería respetar para alcanzar los objetivos definidos), patrones de ignición a emplear, organización del dispositivo (jefe de quema, jefe de ignición, antorcheros, observador, etc.), comunicaciones, seguridad, etc.

La finalidad primordial era comprender y comprobar la elevada capacidad de alcanzar unos objetivos predefinidos con un adecuado manejo del fuego. A su vez, se recalcó la importancia de definir cuidadosamente la ventana de prescripción en función del fin para el cual se requiera ejecutar la quema.

20170301_114504

Algunas de las especificidades que se pudo comprobar durante la quema fueron:

  • Preparación de la parcela. Se observó distintas tipologías de líneas de control en función de la orografía, el combustible y los medios presentes. Línea de defensa ejecutada previamente con herramientas manuales, tratamiento mecanizado previo, instalación de línea de agua.
  • Evaluación constante de la evolución de la quema para respetar la intensidad y longitudes de llama predefinidas. Valoración y observación del comportamiento del fuego en función de los patrones de ignición empleados.
  • Por lo que respecta a la práctica de formación del dispositivo, emplearon dos tipos de maniobras combinadas: fuego técnico con apoyo de herramientas manuales  y fuego técnico con apoyo de instalación de agua. Permitió identificar dos tipologías de líneas de control, esencial para elaborar la planificación de una quema.
  • Distintos efectos del fuego en la capa de acículas en función de la humedad que presentaba en el momento de la quema. En función de los objetivos marcados se puede definir una ventana de prescripción que propicie la quema total o parcial del mantillo.
  • Tratamientos puntuales en pies que se deba proteger, sea por su valor ecológico o por aprovechamiento. Posibilidad del tratamiento previo mecanizado a su alrededor o, en la quema, aplicando un punto de ignición próximo al pie para evitar una elevada longitud de llama.

La jornada permitió observar las posibilidades que ofrece el fuego técnico y las oportunidades que puede generar su uso, ecológicas, formativas, de prevención de incendios y, en particular, para la gestión forestal.

20170301_115244

Se debatió acerca de las posibilidades de extender su uso y de las limitaciones actuales que se presentan, en gran parte debido a la falta de regulación para que el sector privado tenga competencias en la materia, ya que los dispositivos actuales no pueden dar respuesta a esta necesidad. Sería conveniente que el sector privado pudiera ejecutar y/o gestionar aquellas quemas de menor complejidad con la pertinente supervisión de los profesionales a fin de que los dispositivos de prevención y extinción de incendios pudieran centrarse en ejecutar aquellas que resulten más complejas y las que, aun siendo más simples, se emplearan para la formación y práctica del personal.

Quema prescrita en la Reserva Nacional de Caza Boumort

[ESP] El pasado jueves 2 de marzo se realizó la primera quema controlada (13 ha aprox) en la Reserva Nacional de Caza de Boumort, en el término municipal de Abella de la Conca (Pallars Jussà). El Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF), con la colaboración del personal de la Reserva y de los Agentes Rurales, fue el encargado de realizar esta quema.

Bpumort_5

El objetivo principal de la actuación es la mejora del hábitat de la fauna, con especial interés por el ciervo, una de las especies más emblemáticas de la Reserva.

Boumort_2

Esta actuación se ha llevado a cabo siguiendo las propuestas del Trabajo Final de Grado de Ingeniería Forestal (Universidad de Lleida) La mejora del hábitat del ciervo (Cervus elaphus) a partir del manejo del fuego en la Reserva Nacional de Caza de Boumort (Autora Carla Vilarasau Rives) en el que la Pau Costa Foundation (PCF) y el Grupo de Apoyo de Actuaciones Forestales (GRAF) de Bombers de la Generalidad de Catalunya, colaboraron desde su inicio.

Para la Pau Costa Foundation es todo un reto poder participar en trabajos como este. Proyectos que en sus inicios puedan parecer puramente académicos pero que finalmente se hagan realidad y aporten así su granito de arena en la introducción de las quemas prescritas como herramienta de gestión y mejora del hábitat de la fauna.

 

[CAT] El passat dijous 2 de març es va realitzar la primera crema controlada d’unes 13 ha a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, al terme municipal d’Abella de la Conca (Pallars Jussà). La va efectuar el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) amb la col·laboració del personal de la Reserva i dels Agents Rurals.

Boumort_4

L’objectiu principal de l’actuació és la millora de l’hàbitat de la  fauna, amb especial interès pel cérvol, una de les espècies més emblemàtiques de la Reserva.

Boumort_1

Aquesta  pràctica s’ha dut a terme seguint les actuacions proposades al Treball Final de Grau d’Enginyeria Forestal per la Universitat de Lleida  titulat “La millora de l’hàbitat del cérvol (Cervus elaphus) a partir del maneig del foc a la Reserva Nacional de Caça de Boumort” (Autora: Carla Vilarasau Rives), en el qual la Pau Costa Foundation (PCF) i el Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) de Bombers de la Generalitat de Catalunya, hi van col·laborar des del seu inici.

Per a la PCF és tot un repte poder participar en treballs com aquest. Projectes  que en els seus inicis puguin semblar purament acadèmics però que finalment es facin realitat i aportin d’aquesta manera el seu granet de sorra a la introducció de les cremes prescrites com a eina de gestió i millora del hàbitat de la fauna.

Nota de premsa: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/299234/ca/crema-controlada-reserva-nacional-caca-boumort-per-millorar-lhabitat-fauna.do