JC: Incendi de Rocallaura

Autores: Helena Ballart i Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El passat 17 de juny va tenir lloc una jornada amb els veïns de Rocafort de Vallbona per veure de primera mà i debatre diferents temàtiques relacionades amb l’incendi de Rocallaura de juny i juliol de 2016. Per a la jornada vàrem comptar amb Bombers de la Generalitat, alguns d’ells que varen treballar en el mateix incendi i també experts en ecologia del foc; experts en comunicació i gestió d’emergències a través dels infants i adolescents (projecte CUIDAR); experts en experiències de bones pràctiques en gestió forestal en altres territoris, a l’Empordà (projecte de la Fundació Carasso de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA) i a Terres de l’Ebre ens van acompanyar membres del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durant la jornada es varen debatre diversos coneixements de la comunitat d’incendis que considerem important que arribin a la població.

JC ROCALLAURA_001

Com poden ajudar els veïns durant l’incendi?

Es bàsic procurar no obstruir els camins d’accés a l’incendi, i si hi ha pagesos amb tractor poden ajudar llaurant zones concretes per crear discontinuïtats de vegetació, que faran de barreres dificultant la propagació del foc. Es creen així zones on els bombers poden efectuar i ancorar maniobres d’extinció.

És d’esperar que els pagesos que viuen a la zona de l’incendi vagin a protegir les seves propietats o les dels seus veïns, i els pagesos amb tractors que arribin d’altres zones properes del territori vagin al punt de trànsit on els Bombers els destinarà a una zona de treball.

Com conscienciar a la població?

Tot i que cada cop es coneixen més les mesures a prendre abans de l’incendi, en general se’n parla després, això és un fet, aprofitar el post-incendi com a oportunitat per la participació, com expliquen des del projecte CUIDAR. A partir del coneixement del procés natural dels incendis, en aquest cas, la població conjuntament amb els experts, busquen propostes per contribuir a ajudar a la comunitat, i es planteja com comunicar-les a la resta de la societat.

Des de CUIDAR ens expliquen que per connectar amb els desastres, aquests s’han de visualitzar, amb l’ajuda de persones que ho han viscut, i visitant l’escenari pot ser una bona manera. Desastre no des del punt de vista ecològic, sinó encarat a temes de protecció civil, per tal de reforçar d’autoprotecció i la resiliència de la societat. Des del projecte CUIDAR han comprovat que hi ha un interès en treballar la por emocional d’estar sols durant l’incendi. És clau treballar la gestió emocional, fer-ho a través d’hipòtesis i donar pautes de què fer durant el foc, perquè en aquests moments hi ha la possibilitat de perdre el sentit comú. D’entrada la societat pot semblar passiva, però si se senten més protagonistes volen col·laborar.

JC ROCALLAURA_002

Es recomana talar els arbres després de l’incendi?

En una zona cremada es recomana no tallar els arbres cremats, ja que donen l’ombra i la protecció que propicia la regeneració natural dels nous arbres. Els troncs cremats en peu funcionen com a reservori de fauna, augmentant la biodiversitat de la zona. A més els arbres vius, però també els morts en peu, actuen com a fixadors de  carboni, així s’evita que el carboni desaparegui de l’ecosistema i quedi fixat.

Un bosc com el que es va cremar és com un geriàtric, un bosc envelliut on es fa difícil arreglar els problemes, en canvi el regenerat que surt després de l’incendi, és com una llar d’infants, on hi ha molt futur per endavant alhora de millorar el paisatge amb un bosc amb més riquesa i biodiversitat. A través de la gestió forestal es pot començar a crear un bosc resistent al pas dels incendis forestals. Hem de donar valor a aquests boscos joves, i no només als boscos adults o vells.

En aquest cas el foc actua com a pertorbació natural de renovació de la massa forestal donant la oportunitat a la millora d’aquesta. Després d’un incendi les cendres són una font de nutrients pel sòl, i el carbonet que resta al sòl, és carboni per se queda emmagatzemat de manera més estable a l’ecosistema (essent la forma més recalcitrant).

JC ROCALLAURA_003

Quines pràctiques silvícoles es poden fer per adaptar el bosc al pas del foc alhora que s’activa l’economia?

Els pagesos antigament tenien clar quins arbres tallaven per fer llenya, els més prims, perquè per tallar un arbre gran amb una destral es necessita molt esforç, per tant, a no ser que necessitessin un gran tronc, solien fer el que en silvicultura s’anomena aclarida baixa, on no hi ha problemes de descapitalització del bosc.

Aquesta idea anterior lligada a l’aprofitament de biomassa com eina per a gestió forestal, no es pas contradictòria, sinó que està en sintonia. No s’ha de descapitalitzar el bosc tallant els arbres més grans, sinó que tal com feien antigament, s’han de treure els més prims per tal de mantenir un bosc més resistent al pas del foc. Aquestes pràctiques a escala local ajuden a donar valor i incentivar l’economia local.

Una altra manera d’activar l’economia local, és re-introduir ramats al bosc, això era una pràctica comuna que s’ha abandonat. Un bon exemple és a l’Empordà, on es treballa amb el projecte de Viabilitat productiva, alimentària i ambientalment multifuncional de la carn de pastura en àrees prioritàries de prevenció d’incendis forestals – SILVOPASTURA PRESCRITA per tal de donar valor a la carn de xai procedent de ramats que han pasturat en punts estratègics de gestió (PEG) dissenyats pels cossos d’extinció i els planificadors del territori per disminuir el potencial de l’incendi, reduint el risc i el número d’Ha cremades. Gràcies a la reducció de la càrrega de combustible en aquestes zones, disminueix la intensitat del foc, i els bombers poden treballar-hi de forma més eficaç. Aquest projecte de la Fundació CARASSO treballa amb tots els agents implicats del territori en tema de prevenció i extinció d’incendis, així com amb pastors i el gremi de carnissers per tal de crear una distinció per aquesta carn que “apaga incendis”.

En zones turístiques és més factible revaloritzar el valor de la carn, però en zones com Rocallaura es fa més difícil. seria més efectiu que la Unió Europea a través d’una directiva apliqui mesures fiscals com la reducció o eliminació de l’IVA d’aquests productes, així el benefici seria més directe.

JC ROCALLAURA_004

Més informació:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minut 16:35

JC: Incendio de Rocallaura

Autoras: Helena Ballart y Núria Prat, Pau Costa Foundation.

El pasado 17 de junio tuvo lugar una jornada con los vecinos de Rocafort de Vallbona para ver de primera mano y debatir diferentes temáticas relacionadas con el incendio de Rocallaura de junio y julio de 2016. Para la jornada contamos con Bombers de la Generalitat, algunos de ellos que trabajaron en el mismo incendio y también expertos en ecología del fuego; expertos en comunicación y gestión de emergencias a través de los niños y adolescentes (proyecto CUIDAR); expertos en experiencias de buenas prácticas en gestión forestal en otros territorios, en el Empordà (proyecto de la Fundación Carasso de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA) y de Tierras del Ebro nos acompañaron miembros del Consorci de la Serra de Llaberia.

Durante la jornada se debatieron diversos conocimientos de la comunidad de incendios que consideramos importante que lleguen a la población.

JC ROCALLAURA_001

¿Cómo pueden ayudar los vecinos durante el incendio?

Se básico procurar no obstruir los caminos de acceso al incendio, y si hay agricultores con tractor pueden ayudar labrando zonas concretas para crear discontinuidades de vegetación, que harán de barreras dificultando la propagación del fuego. Se crean así zonas donde los bomberos pueden efectuar y anclar maniobras de extinción.

Es de esperar que los agricultores que viven en la zona del incendio vayan a proteger sus propiedades o las de sus vecinos, y los agricultores con tractores que lleguen de otras zonas cercanas del territorio vayan al punto de tránsito donde los Bomberos los destinará a una zona de trabajo.

¿Cómo concienciar a la población?

Aunque cada vez se conocen más las medidas a tomar antes del incendio, en general se habla después, esto es un hecho, aprovechar el post-incendio como oportunidad para la participación, como explican desde el proyecto CUIDAR. A partir del conocimiento del proceso natural de los incendios, en este caso, la población conjuntamente con los expertos, buscan propuestas para contribuir a ayudar a la comunidad, y se plantean como comunicarlas al resto de la sociedad.

Desde CUIDAR nos explican que, para conectar con los desastres, estos se deben visualizar, con la ayuda de personas que lo han vivido, y visitando el escenario puede ser una buena manera. Desastre no desde el punto de vista ecológico, sino encarado a temas de protección civil, a fin de reforzar de autoprotección y la resiliencia de la sociedad. Desde el proyecto CUIDAR han comprobado que existe un interés en trabajar el miedo emocional de estar solos durante el incendio. Es clave trabajar la gestión emocional, hacerlo a través de hipótesis y dar pautas de qué hacer durante el fuego, porque en estos momentos existe la posibilidad de perder el sentido común. De entrada, la sociedad puede parecer pasiva, pero si se sienten más protagonistas quieren colaborar.

JC ROCALLAURA_002

¿Se recomienda talar los árboles después del incendio?

En una zona quemada se recomienda no cortar los árboles quemados, ya que dan la sombra y la protección que propicia la regeneración natural de los nuevos árboles. Los troncos quemados en pie funcionan como reservorio de fauna, aumentando la biodiversidad de la zona. Además, los árboles vivos, pero también los muertos en pie, actúan como fijadores de carbono, así se evita que el carbono desaparezca del ecosistema y quede fijado.

Un bosque como el que se quemó es como un geriátrico, un bosque envejecido donde se hace difícil arreglar los problemas, en cambio el regenerado que sale después del incendio, es como una guardería, donde hay mucho futuro por delante para mejorar el paisaje con un bosque con más riqueza y biodiversidad. A través de la gestión forestal se puede empezar a crear un bosque resistente al paso de los incendios forestales. Debemos dar valor a estos bosques jóvenes, y no sólo a los bosques adultos o viejos.

En este caso el fuego actúa como perturbación natural de renovación de la masa forestal dando la oportunidad a la mejora de la misma. Después de un incendio las cenizas son una fuente de nutrientes para el suelo, y el carboncillo que queda en el suelo, es carbono per sé queda almacenado de manera más estable en el ecosistema (siendo la forma más recalcitrante).

JC ROCALLAURA_003

¿Qué prácticas silvícolas se pueden hacer para adaptar el bosque al paso del fuego a la vez que se activa la economía?

Los campesinos antiguamente tenían claro qué árboles cortaban para hacer leña, los más delgados, porque para cortar un árbol grande con un hacha se necesita mucho esfuerzo, por tanto, a no ser que necesitaran un gran tronco, solían hacer lo que en silvicultura se llama clara por lo bajo, donde no hay problemas de descapitalización del bosque.

Esta idea anterior ligada al aprovechamiento de biomasa como herramienta para gestión forestal, no es contradictoria, sino que está en sintonía. No se debe descapitalizar el bosque cortando los árboles más grandes, sino que tal como hacían antiguamente, se deben sacar los más delgados a fin de mantener un bosque más resistente al paso del fuego. Estas prácticas a escala local ayudan a dar valor e incentivar la economía local.

Otra manera de activar la economía local, es re-introducir rebaños en el bosque, esto era una práctica común que se ha abandonado. Un buen ejemplo es en el Empordà, donde se trabaja con el proyecto de Viabilidad productiva, alimentaria y ambientalmente multifuncional de la carne de pastoreo en áreas prioritarias de prevención de incendios forestales – SILVOPASTURA PRESCRITA, para dar valor a la carne de cordero procedente de rebaños que han pastado en puntos estratégicos de gestión (PEG) diseñados por los cuerpos de extinción y los planificadores del territorio para disminuir el potencial del incendio, reduciendo el riesgo y el número de Ha quemadas. Gracias a la reducción de la carga de combustible en estas zonas, disminuye la intensidad del fuego, y los bomberos pueden trabajar de forma más eficaz. Este proyecto de la Fundación CARASSO trabaja con todos los agentes implicados del territorio en tema de prevención y extinción de incendios, así como con pastores y el gremio de carniceros para crear una distinción por esta carne que «apaga incendios».

En zonas turísticas es más factible revalorizar el valor de la carne, pero en zonas como Rocallaura se hace más difícil. sería más efectivo que la Unión Europea a través de una directiva aplique medidas fiscales como la reducción o eliminación del IVA de estos productos, así el beneficio sería más directo.

JC ROCALLAURA_004

Más información:

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

TV3 Telenotícies 17/06/2017 – minuto 16:35

3a Jornada del Curso – Quemas Prescritas para Planificadores

Autora: Isa Riera, Geógrafa y Miembro de la Pau Costa Foundation.

En la tercera sesión del curso Planes de quema y quemas prescritas en la planificación de la gestión forestal se visitaron distintas parcelas donde los últimos años se ha estado ejecutando quemas en el Parque Natural del Montseny. El objetivo era incidir en los cambios que pueden tener en las propiedades del suelo y en evaluar los efectos sobre la fauna.

20170308_104922

Los conductores de la jornada fueron: Xavi Úbeda, Doctor en Geografía e Historia y profesor titular de la Universidad de Barcelona, quien ha centrado su carrera profesional en el estudio de los efectos del fuego sobre las propiedades edáficas, y Anna Sanitjas, Ingeniera de Montes de la Diputació de Girona en el Parc Natural del Montseny, que explicó el programa de quemas que están llevando a cabo.

La finca visitada, de titularidad pública y gestionada por la Diputació, tiene una superficie de 361 hectáreas y se encuentra incluida en una de las zonas de Reserva Natural de mayor protección delimitadas en el Plan Especial de Protección del Medio Natural y del Paisaje del Parc.

Se puede distinguir dos tipologías de parcelas, las de solana con pendientes cubiertas por landas mixtas de Sarothamnus scoparius, Genista balansae ssp. Europaea, Juniperus communis ssp. alpina y Filicopsida (hiniesta de escobas, piorno serrano, enebro rastrero y helechos) y las situadas en las partes culminantes, con un relieve suave y ocupadas por prados secos que están evolucionando hacia landas de Juniperus.

20170308_111237

Se había detectado que algunas especies presentes propias de los pastos subalpinos se encontraban amenazadas debido a la reducción de la ganadería tradicional y extensiva. Consecuentemente en 2012 se iniciaron distintas actuaciones, entre ellas las quemas prescritas, para favorecer la actividad pastoral y así recuperar la extensión y calidad de estos hábitats culminantes donde se refugia un patrimonio biológico singular. Así, con la ejecución de dichas quemas se obtendría una triple ventaja, recuperación de zonas para el pastoreo, mejora del hábitat de especies amenazadas y recuperación de espacios abiertos, lo que ofrecerían oportunidades a los servicios de extinción en caso de incendio.

En relación a uno de los aspectos que habitualmente generan más controversia son los efectos de las quemas sobre la fauna, cabe destacar que el programa que se está llevando a cabo se guía por el principio de la cautela. En aquellas actuaciones en las que se duda de los posibles efectos negativos, se opta por la no intervención. Entre los resultados del estudio de seguimiento se puede destacar el aumento de algunas especies de mariposas y la no variabilidad en la población de perdiz roja (Alectoris rufa).

20170308_110953

Se explicaron dos metodologías de tratamiento de la vegetación para la recuperación de pastos; por una parte los desbroces de vegetación arbustiva y de helechos y, por la otra, la ejecución de quemas prescritas de forma puntual (pie a pie) y continua, en función de su ubicación, de los objetivos planteados y de la presencia de hábitats de determinadas especies de fauna.

Se especificó las tareas de preparación de la parcela y también algunas especificidades que condicionaron sus límites. Se dejó 3 metros sin quemar a ambos lados de los senderos para evitar posibles molestias a excursionistas y 25 en los cursos fluviales por criterios de conservación de flora y fauna y para evitar los posibles efectos negativos que podría generar el transporte de cenizas.

Cuanto a los efectos edáficos se destacó que la periodicidad y las temperaturas alcanzadas en las quemas no afectan negativamente a las propiedades del suelo y que la repelencia al agua solamente aumenta los primeros días posteriores a la quema. Por otra parte, se recalcó que en la planificación de quemas es importante evaluar el posible transporte de cenizas ya que podría tener múltiples efectos negativos.

20170308_120659

Finalmente, subrayar que la implicación y participación activa de la Diputació está siendo un aporte imprescindible para potenciar la recuperación de la actividad ganadera y para mejorar las complejas circunstancias en las que los pastores de la zona desarrollan su actividad actualmente. Entre los asistentes se planteó la necesidad de valorar su actividad más allá de la actividad económica que generan sino también tener presentes sus funciones ambientales y sociales. En este aspecto se cree necesario plantear la conveniencia de dar soporte a las actividades del sector entendiéndolas como gestoras del paisaje, y valorizar el trabajo que desarrollan más allá de la actividad privada.

2a Jornada del Curso – Quemas Prescritas para Planificadores

20170301_110259

Autora: Isa Riera, Geógrafa y Miembro de la Pau Costa Foundation.

La segunda sesión del curso “Planes de quema y quemas prescritas en la planificación de la gestión forestal” fue dirigida por Joan Vilà y Pasqual Bosch, ambos pertenecientes a la unidad de GRAF Girona, juntamente con Edgar Nebot, subinspector y miembro del GRAF, de los Bombers de la Generalitat de Catalunya, y consistió en la visita y análisis de la ejecución de una quema prescrita.

El objetivo principal de la jornada fue conocer in situ el procedimiento a seguir para la ejecución de una quema, las funciones del personal que interviene y las herramientas empleadas, a fin de poder evaluar los condicionantes, posibilidades y oportunidades que éstas ofrecen y de conocer los factores a valorar para la planificación de una quema prescrita.

La parcela que se visitó está situada en el Massís de l’Ardenya, en la sierra litoral catalana, provincia de Girona. Se trata de una finca dominada por Pinus pinaster adulto resultante de la repoblación realizada después de la afectación de un GIF el año 1967; anteriormente estaba ocupada por encinares y alcornocales. El sotobosque cuenta con presencia de especies como Quercus ilex, Quercus suber, Arbutus unedo y distintas especies de Erica.

IMG-20170301-WA0004

Orográficamente se encuentra en la parte culminante de una cresta y se puede dividir en dos ámbitos, uno con orientación Sur y el otro con orientación Noroeste, la primera con una densidad menor del combustible de superficie e inexistente combustible de escala y la segunda con una cobertura total del de superficie y puntual de escala. La ladera umbría da paso a un collado que, con un adecuado tratamiento del combustible presente, permitiría reducir el potencial del tipo de incendio que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia en la zona.

La finca está dividida en distintas parcelas en las que se ha ido ejecutando quemas en los últimos años, esto permitió observar el resultado obtenido de dichas quemas en función de su ubicación, del combustible previo y de la intensidad en la que se ejecutaron.

Los objetivos de la quema visitada eran múltiples: fines silvícolas en sentido estricto, prevención de incendios y la formación de los equipos de extinción. Concretamente los efectos eran los siguientes: rejuvenecer el banco de semillas, reducir el combustible de superficie para facilitar el posterior tratamiento de clareo, reducir el combustible de escala y, por lo tanto, la capacidad de propagación por copas y la generación de focos secundarios y, finalmente, practicar maniobras y la coordinación entre distintas unidades del dispositivo de extinción.

IMG-20170301-WA0003

Se asistió al briefing previo a la quema donde el jefe de quema concretó los siguientes aspectos: definición de objetivos, caracterización de la parcela de quema y de las adyacentes (topografía, combustibles, líneas de defensa), meteorología (días previos, actual y previsión), definición de la ventana de prescripción (rangos meteorológicos, de humedad del combustible y de comportamiento del fuego que se debería respetar para alcanzar los objetivos definidos), patrones de ignición a emplear, organización del dispositivo (jefe de quema, jefe de ignición, antorcheros, observador, etc.), comunicaciones, seguridad, etc.

La finalidad primordial era comprender y comprobar la elevada capacidad de alcanzar unos objetivos predefinidos con un adecuado manejo del fuego. A su vez, se recalcó la importancia de definir cuidadosamente la ventana de prescripción en función del fin para el cual se requiera ejecutar la quema.

20170301_114504

Algunas de las especificidades que se pudo comprobar durante la quema fueron:

 • Preparación de la parcela. Se observó distintas tipologías de líneas de control en función de la orografía, el combustible y los medios presentes. Línea de defensa ejecutada previamente con herramientas manuales, tratamiento mecanizado previo, instalación de línea de agua.
 • Evaluación constante de la evolución de la quema para respetar la intensidad y longitudes de llama predefinidas. Valoración y observación del comportamiento del fuego en función de los patrones de ignición empleados.
 • Por lo que respecta a la práctica de formación del dispositivo, emplearon dos tipos de maniobras combinadas: fuego técnico con apoyo de herramientas manuales  y fuego técnico con apoyo de instalación de agua. Permitió identificar dos tipologías de líneas de control, esencial para elaborar la planificación de una quema.
 • Distintos efectos del fuego en la capa de acículas en función de la humedad que presentaba en el momento de la quema. En función de los objetivos marcados se puede definir una ventana de prescripción que propicie la quema total o parcial del mantillo.
 • Tratamientos puntuales en pies que se deba proteger, sea por su valor ecológico o por aprovechamiento. Posibilidad del tratamiento previo mecanizado a su alrededor o, en la quema, aplicando un punto de ignición próximo al pie para evitar una elevada longitud de llama.

La jornada permitió observar las posibilidades que ofrece el fuego técnico y las oportunidades que puede generar su uso, ecológicas, formativas, de prevención de incendios y, en particular, para la gestión forestal.

20170301_115244

Se debatió acerca de las posibilidades de extender su uso y de las limitaciones actuales que se presentan, en gran parte debido a la falta de regulación para que el sector privado tenga competencias en la materia, ya que los dispositivos actuales no pueden dar respuesta a esta necesidad. Sería conveniente que el sector privado pudiera ejecutar y/o gestionar aquellas quemas de menor complejidad con la pertinente supervisión de los profesionales a fin de que los dispositivos de prevención y extinción de incendios pudieran centrarse en ejecutar aquellas que resulten más complejas y las que, aun siendo más simples, se emplearan para la formación y práctica del personal.

1a Jornada del Curso – Quemas Prescritas para Planificadores

Autora: Isa Riera, Geógrafa y Miembro de la Pau Costa Foundation.

El pasado miércoles 22 de febrero empezó la Segunda Edición del Curso “Planes de quema y quemas prescritas en la planificación de la gestión forestal”, organizado por la Escuela Agraria Forestal de Santa Coloma de Farners (Girona) en colaboración con la Pau Costa Foundation y Bombers de la Generalitat de Catalunya. El curso se estructura en cuatro sesiones organizadas con el objetivo de proporcionar una visión amplia del uso de las quemas prescritas para planificadores y profesionales del sector forestal.

20170222_130754

La primera jornada estuvo orientada a analizar el estado de la cuestión. Jordi Pagès (técnico especialista en incendios forestales) expuso cuál es el alcance del uso del fuego prescrito actualmente y cómo éste aún es muy incipiente a pesar del vasto conocimiento generado en la materia. Recalcó la necesidad de extender su implantación debido a la vulnerabilidad que presentan los espacios forestales, dominados por una elevada carga de combustible, una homogeneización del paisaje y una creciente afectación de los efectos del cambio climático. Para dar respuesta a esta situación es necesaria una implicación activa de todos los actores que intervienen en la gestión forestal y una adecuación de la normativa que regule convenientemente su uso.

20170222_084839

A lo largo de la segunda ponencia, Aniol Ferragut (técnico especialista en incendios forestales) explicó el papel de las quemas prescritas en países como Canadá, EE. UU. y Australia, entre otros, con el fin de conocer los aspectos más relevantes de los modelos ahí implantados. Se puede destacar los siguientes: importante concienciación del uso del fuego por parte de la ciudadanía y de las asociaciones de propietarios forestales, elaboración de planes de quemas a nivel regional a largo plazo, presencia de un sistema de competencias profesionales regulado, cooperación y participación entre la Administración y el sector privado que dispone de una normativa que regula sus competencias en el uso del fuego, etc.

Consecuentemente, se pudo identificar algunas de las carencias que se presentan en nuestro territorio, tanto a nivel social como técnico, que pueden estar dificultando su implantación y que, por lo tanto, es necesario abordar. En una segunda fase, Aniol detalló las características técnicas que se debe considerar en la elaboración de un plan de quema, los aspectos previos a valorar, la definición de objetivos, la identificación del combustible presente y de la estructura objetivo, las funciones del personal que la ejecuta, etc.

20170222_102926

La jornada siguió en Els Estanys de Sils, una zona de humedales donde en los últimos años el Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalistat de Catalunya (DARP) ha estado llevando a cabo un programa de quemas para la mejora del hábitat. Jose Ángel Terés, (Servei de Prevenció d’Incendis Forestals) explicó el proyecto, la importancia de su implantación y de los condicionantes a los que se encuentran por las particularidades del lugar.

20170222_132102

Recalcó la relevancia de valorar los múltiples efectos ecológicos favorables que se puede obtener de las quemas y que su uso no se limita a la reducción del combustible para crear estructuras más resilientes frente a los incendios forestales. Subrayó que es primordial una mayor voluntad social y de los profesionales del sector para equipararlas a otros tratamientos silvícolas, asimismo, también se planteó la necesaria adaptación de la normativa para poder llevarlo a cabo.

20170222_132310

La jornada se desarrolló en un ambiente participativo en la que los asistentes pudieron mostrar su interés e inquietudes y en la que se constató la necesidad de implementar medidas significativas para hacer frente al deterioro de las masas forestales tanto a nivel de rodal como de paisaje.

 

eFIREcom DG ECHO / Results for children community!

During the last months, some activities have been carried out under the DG ECHO project eFIREcom, Efficient fire risk communication for resilient communities. Among others, we have preared a book for children, a short video to understand fires from a children’s point of view, teaching programs for children youth and teachers and we have presented the eFIREcom project at an international conference. Here are some more details:

Book for children – ‘Flamey and Fierce Flame, from fire to forest fires. We also prevent wildfires with fire’

PORTADA_CONTEThe story narrates the relationship between forests and fire from a cultural and technical point of view and its evolution throughout the last decades. The story aims to prevent wildfires pointing at the risk of uncontrolled ignitions, but also introducing the use of fire as a tool to manage the Mediterranean forest. To facilitate the reading, the story has been complemented with a guide for adults and educators and a glossary defining the most complex concepts related to wildfires and also technical words.

The book has been already printed in Catalan, but it will soon be available in Spanish, English and French. Moreover, a new version of the book adapted to the Maghreb geographical and environmental context will be evaluated during the next months.

A number of activities have been carried out at schools where kids got the book. Such activities were based on the book’s content, for example: scholars performed a play in which the roles were based on the protagonists of the book; a workshop dedicated to introduce wildfire ecology and forest management concepts and a drawing competition for children in collaboration with local entities.

Book available in: French, Spanish, English (coming soon) and Catalan.

A short-video with the objective understanding wildfires through children

Three participatory short videos have IMG_5110been created in order to explain the current situation of wildfires in the Mediterranean area. Interviews to children were held before and after the workshop in order to evaluate their improvement on wildfire knowledge. Kids had to answer some questions as: ‘Which is the difference between fire and wildfire?’.

8-min video available in: Catalan, Spanish, English and French (coming soon)

3-min video available in: Catalan, English and French (coming soon)

Teaching Programmes for children, youth and teachers

In the frame of the eFIREcom project, teaching programs have been developed to be used as educational guides on the field of wildfires for children and youth. The content of these guides is based on fundamental information and technical concepts to help teachers and educators.

Guides available in: Catalan, English, French (coming soon), Spanish

Project presentation – ForestFire2016, Aix-en-Provence

The eFIREcom project and its preliminary results and outcomes were presented at the ‘International Conference on Forest Fires and WUI Fires’ in Aix-en-Provence on 25-27 May​.  A poster describing the eFIREcom project was presented by PCF and FORESPIR during ​the event.

Experts attending the conferences gave a positive feedback to the project and highlighted the importance of communication to prevent wildfires. It was also highlighted the relevance of communication during and after the forest fire emergency. Many speakers identified their concers regarding the wildfire risk communication, in particularly: (1) communities must learn how to live with wildfires, (2) modern societies want to live in the close to the forest, and that means living with fire and smoke.
Participants found that the results of the eFIREcom project will have a major impact on the society due to the current lack of communication tools dealing with forest fires. It was identified that tools are required especially ​for journalists and children.
During the event, PCF and FORESPIR could also exchange some communication experiences with Mrs. Ouahiba Meddour-Sahar, an Algerian expert on wildfires, in order to gather her feedback on the outcomes of the project.​
eFIREcom_ForestFire2016Poster_Ouahida

JC: Fire ecology of Rocallaura Fires (Lleida, Spain), June-July 2016

Versión en castellano

Author: Núria Prat, PhD on Environmental Science at University College Dublin. International Projects Manager at Pau Costa Foundation.

The ‘Rocallaura 1’ wildfire took place on June 23rd close to the Rocallaura village (Spain) propagating through a pine forest (Pinus halepensis). Almost one month later, there was a second wildfire, ‘Rocallaura 2’, on July 19th. This second fire was ignited within the perimeter of the Rocallaura 1 fire. This time the fire spread through the pine forest but also through crop fields, olive plantations and finally getting close to the urban areas of Nalec and Rocafort de Vallbona. A total of 817 ha were consumed by those fires.

Both fires took place in mountain Mediterranean forests, in areas were no forestry-management actions were carried out for decades. From the tree scars we can tell that the area did not have a fire since the Spanish Civil War in the 40s. In the last years, winter and summer droughts have affected the area, and in general all the south-west region of Catalonia. As a consequence, before the fire, the fuels were highly available, enabling the spread of the fire during the events.

Walking on the affected area a month and a half after the second wildfire event, we could observe some short-term effects on the ecosystem. We then decided to write this post to share and discuss these effects with all of you. It is important to highlight that the following lines are only observations, which have not been scientifically tested in the area:

 • The fire spread at a variable intensity, causing a diversity of effects on the ecosystem and creating mosaic. We observed that the changes on the fire intensity are imprinted in the landscape. The diversity of fire intensities created a mosaic of burnt patches within the dense and homogeneous forest mass existing before the fires. The subsequent mosaic combines green, burnt areas and crops. The burnt areas are now new spaces for plants colonising from the contiguous unburnt forest. Overall, causing the regeneration of the forest and enhancing species biodiversity.
 • A few fire-adapted strategies from Pinus halepensis were visible in the areas burnt with high and low severity. The area affected by the leading front of the fire was consumed with the highest intensity. In this area trees were completely burnt leaving behind only dead tree trunks, ashes on the soil and open spaces where sunlight could reach the ground. We also observe that this area is now a “nursery” of pine seeds. During the fire, the cones were heated causing the release and spread of the seeds. Since then, the seeds are on the ground mixed with the soil and ashes and ready to germinate.
Forest area burnt with a high intensity. Photo: PCF
Forest area burnt with a high intensity. Photo: PCF

On the right and left flanks, the fire intensity was low. As a result, only a portion of the trees were burnt. In those areas, the fire propagated mainly consuming the understory vegetation. As a consequence, many tree crowns remained, impeding the penetration of the sunlight to the ground’s surface, which in this case is a mixture of soil, ashes and pine needles.

Forest area burnt with a low intensity. Photos: PCF
Forest area burnt with a low intensity. Photos: PCF
 • A layer of ash and char was accumulated on the top soil and it is now protected from erosion under a layer of pine needles. The ash and char bring minerals and nutrients to the soil fostering the accumulation of organic matter. These conditions are observed mainly under the trees burnt with low severity. The fire consumed most of the understory fuel.
Understory of an area burnt with low intensity. The ground is covered by a layer of pine needles. Photo: PCF
Understory of an area burnt with low intensity. The ground is covered by a layer of pine needles. Photo: PCF

Afterwards, the remaining char and ashes were accumulated on top of the soil providing minerals and nutrients for plants. The pine needles felt on the ground afterwards, protect the soil, char and ash particles from erosion processes. If no post-fire management measures are taken to remove the burnt logs, most of the partially consumed material will degrade forming soil organic matter.

Close-up of the ground a month and a half after the second fire. The ashes and carbon remain underneath the pine needles. Photo: PCF
Close-up of the ground a month and a half after the second fire. The ashes and carbon remain underneath the pine needles. Photo: PCF

 

 • The post-fire accumulation of carbon on the soil can potentially contribute to mitigate the effects of climate change. During the fuel combustion, part of the carbon is released to the atmosphere as greenhouse gasses, mainly as CO2 and CO. However, another part is transformed to organic and mineral carbon (char and ashes). Both compounds remain in the ecosystem and contribute to the carbon-sink function of the forest. What is more, some recalcitrant carbon compounds are formed during the combustion of wood and are considered very resistant to degradation (e.g. black carbon), that can remain in the system much longer than green vegetation itself.
 • Despite the lack of rain since the fire, some species start sprouting after a few weeks. Species such as holm oak (Quercus ilex) sprout a month and a half after the fire. This example shows the adaptation of Mediterranean species to forest fires. It should then be considered whether reforestation is necessary after a wildfire, as human intervention will potentially have a higher impact than the ecological fire adaptation developed by Mediterranean plants over millennia.
Example of a holm oak naturally sprouting in the area burnt with a high intensity of Rocallaura 1. Photo: PCF
Example of a holm oak naturally sprouting in the area burnt with a high intensity of Rocallaura 1. Photo: PCF
 • Some bird species take advantage of the fire effects on vegetation and landscape caused by the fire. Birds such as the great spotted woodpecker (Dendrocopos major) or the great tit (Cyanistes caeruleus) usually remain in the burnt areas if the burnt tree trunks are not removed. Since the presence of fungi and insects is usually higher in dead trees, these are areas of food source for insectivorous birds. We observed trunks without bark indicating bird activity in areas were fire intensity was high.

Birds can take advantage of the new mosaic: they can keep living in the green areas and explore the burnt ones. Consequently, protecting green trees from fungi and insect plagues.

The nests of some singular birds, such as the Northern goshawk (Accipiter gentilis) could had been affected by the fires. Nevertheless, since Northern goshawk hunts in open areas, the fire perturbation could cause an increase of the number of this bird in a mid and long term scale.

The open areas can also restore habitat for species such as the Ortan bunting (Emberiza hortulana), black wheatear (Oenanthe leucura) or the Bonelli’s eagle (Aquila fasciata), especially in areas were the dense forest replaced open spaces in the last decades. Finally, it should be mentioned that several studies indicate that the management of the burnt fuel (e.g. removal of dead tree trunks), could have a higher impact to bird populations than the fire perturbation itself.

Pine trees in the area burnt with a high intensity. The bark of some of the trees have been removed by birds looking for food sources. Photo: PCF
Pine trees in the area burnt with a high intensity. The bark of some of the trees have been removed by birds looking for food sources. Photo: PCF

During the next weeks we will publish a second post talking about the Rocallaura fires and the re-ignition of the fire that took place 26 days after the suppression of the first fire. We will discuss what occurred with the smouldering fire during that month.

We would like to thank Francesc Moncasí for his contribution on the section of fire effects on birds!

JC: La ecología del fuego en los incendios de Rocallaura (Lleida) Junio-Julio de 2016

English version

Autora: Núria Prat, Doctora en Ciencias Ambientales por la University College Dublin. Gestora de proyectos internacionales de la Pau Costa Foundation.

El incendio de Rocallaura 1 tuvo lugar el 23 de junio y se propagó principalmente por bosque de pino blanco (Pinus halepensis). Aproximadamente un mes después, el 19 de julio, hubo un segundo incendio, Rocallaura 2 que se inició dentro del perímetro afectado por Rocallaura 1. Este segundo incendio también propagó por bosque de pino blanco, saltando a través de campos agrícolas, cultivos de frutales y acercándose a las poblaciones de Nalec y Rocafort de Vallbona. En total, el área afectada por los dos incendios fue de unas 817 ha.

Estos incendios propagaron por bosque mediterráneo de montaña, poco gestionado en muchas zonas. Por las cicatrices de los pinos más grandes, se deduce que la zona no sufría incendios des de los años 40, durante la Guerra Civil. En los últimos años, tanto la zona del incendio como toda la región del sud-oeste de Cataluña, en general, ha acumulado sequía invernal y estival aumentando la disponibilidad del combustible y facilitando la propagación del fuego durante ambos incendios de este verano.

Repasando el perímetro un mes y medio después del segundo incendio, pudimos observar algunos indicios de efectos a corto plazo del fuego en el ecosistema y decidimos escribir este post para compartirlo y debatirlo con vosotros. Queremos remarcar que los siguientes puntos sólo son observaciones y que no han sido sujeto de un estudio en profundidad:

 • El fuego propagó a intensidad variable, causando una diversidad de efectos en el ecosistema, generando mosaico. Observamos que la intensidad del fuego queda imprimida en el paisaje. La diversidad de intensidades del fuego crea un mosaico de zonas quemadas que permiten romper la masa de vegetación densa y homogénea de algunas zonas que existía previa al incendio. Así, el nuevo mosaico de zonas verdes intercaladas con zonas quemadas y cultivos crea nuevos espacios para la colonización de las especies de zonas verdes contiguas, facilitando la regeneración del bosque y fomentando la biodiversidad de especies.
 • Identificamos algunas estrategias ecológicas del pino blanco para reproducirse en zonas quemadas con distinta intensidad. El frente del incendio propagó con más intensidad y calcinó la vegetación durante su paso. En esa zona quedan solamente los trocos quemados, cenizas en el suelo y nuevos espacios abiertos con mucha luz directa. Observamos también los efectos de la estrategia del pino blanco en las zonas quemadas con alta intensidad: con el calor del fuego, las piñas se abrieron y se esparcieron las semillas, que posteriormente se mezclaron con el suelo y las cenizas del propio incendio esperando su oportunidad para germinar.
Zona quemada con alta intensidad. Photo: PCF.
Zona quemada con alta intensidad. Photo: PCF.

En los flancos izquierdo y derecho del incendio la intensidad del fuego fue menor y solo se quemó parte de la masa arbórea. Allí el incendio propagó principalmente consumiendo la biomasa del sotobosque. Observamos que en esas zonas hay más densidad foliar impidiendo que la luz llegue directamente al suelo, en esos momentos recubierto de cenizas y de acículas de pino.

Zona quemada con baja intensidad. Foto: PCF.
Zona quemada con baja intensidad. Foto: PCF.
 • Acumulación de cenizas y carbón en el suelo con posterior cobertura de acículas de pino: protege el suelo de erosión, aporta minerales y nutrientes e impulsa la acumulación de materia orgánica. Estas condiciones las observamos en zonas donde la intensidad del fuego fue media-baja. El fuego consumió la vegetación densa del sotobosque generando una poda natural.
Sotobosque en zona quemada con media-baja intensidad. El suelo está recubierto de acículas de pino. Foto: PCF
Sotobosque en zona quemada con media-baja intensidad. El suelo está recubierto de acículas de pino. Foto: PCF

Posteriormente al incendio, en el suelo se acumulan cenizas y carbón resultado de la combustión de la vegetación que aportaran minerales y nutrientes para nuevas plantas. El suelo quedo cubierto de acículas, protegiendo así la movilidad de cenizas y carbón, pero también reduciendo la erosión potencial post incendio. Si las personas no retiramos los nuevos componentes del suelo, incluidos troncos y vegetación parcialmente quemada, estos van a contribuir a la acumulación de materia orgánica.

Zoom de la cobertura del suelo un mes y medio después del segundo incendio, se observan las cenizas y carbón bajo las acículas de pino. Fotos: PCF
Zoom de la cobertura del suelo un mes y medio después del segundo incendio, se observan las cenizas y carbón bajo las acículas de pino. Fotos: PCF
 • La acumulación de carbono en el suelo post incendio tiene el potencial de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Durante la combustión de la vegetación, una parte del carbono se emitió en forma de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y CO, pero otra parte se transformó en carbón orgánico y carbón mineral (cenizas). Ambas formas, siguen en el ecosistema y contribuyen a que el bosque siga siendo un sumidero de carbono. Incluso, formando algunos compuestos que son resistentes a la degradación, como el black carbon, y que perduraran en el sistema durante más tiempo que la vegetación per se.
 • Algunas especies empiezan a rebrotar a corto plazo, a pesar de la escasez de lluvia precipitada desde el incendio. Observamos que algunas especies, como la encina (Quercus ilex), rebrotan un mes y medio después del incendio. Este ejemplo demuestra la adaptación de las especies mediterráneas a los incendios forestales desarrollada durante milenios. Esto nos sirve para recordar que no es necesario reforestar un bosque cuando se quema, porqué el impacto de la intervención humana potencialmente, será mayor que las estrategias desarrolladas por las especies que llevan conviviendo con el fuego durante milenos.
Ejemplo de encina rebrotando de forma natural en una zona quemada con alta intensidad en la zona de Rocallaura 1. Fotos: PCF.
Ejemplo de encina rebrotando de forma natural en una zona quemada con alta intensidad en la zona de Rocallaura 1. Fotos: PCF.
 • Presencia de algunas especies aves que se benefician de los efectos en la vegetación y el paisaje creados por el incendio. Puede constatarse la presencia en la zona de algunos pícidos y páridos (p. ej: pico picapinos, carbonero común), entre otras. Estas aves suelen permanecer en el bosque quemado si no se retiran los árboles afectados por el fuego, pues en zonas post-incendio se incrementa la presencia de hongos e insectos, que atraen a aves insectívoras, especialmente en zonas afectadas en media o alta intensidad por esta perturbación. En los troncos quemados se pueden apreciar marcas de la actividad de estas aves, buscando insectos bajo su corteza.

El nuevo mosaico puede favorecer la permanencia de aves anteriormente presentes, pues permite que no abandonen la zona y puedan continuar explotando el nuevo hábitat perturbado, protegiendo a los árboles verdes de plagas de hongos e insectos. Las aves de zonas abiertas posiblemente se verán favorecidas, pudiendo alimentarse también en las zonas quemadas con más intensidad. Algunas aves de importancia singular presentes en la zona, como el azor, pudieron verse afectados por el incendio, en caso de afectar algún nido. Sin embargo, el resultado de la perturbación sobre el paisaje puede favorecer su presencia a medio plazo, pues esta ave selecciona espacios abiertos donde cazar.

Los espacios abiertos también pueden generar hábitats aptos para que especies como el hortelano, collalba negra o águila perdicera, colonicen estos espacios, en ocasiones recuperando antiguos territorios, de los que habían sido expulsados por el incremento del bosque durante los últimos decenios. Finalmente, cabe destacar que, según diversos estudios, la gestión post-incendio de la masa forestal quemada (p. ej: la retirada de árboles muertos), podría suponer un impacto mucho mayor para la avifauna que el fuego en sí mismo.

Pinos quemados con alta intensidad, colonizados por hongos e insectos que a su vez están siendo fuente de alimento para las aves. Fotos: PCF.
Pinos quemados con alta intensidad, colonizados por hongos e insectos que a su vez están siendo fuente de alimento para las aves. Fotos: PCF.

Para las próximas semanas estamos preparando un segundo post sobre los incendios de Rocallaura que tratará la reproducción que tuvo lugar al cabo de 26 días y os explicaremos que pasó con el fuego latente durante ese mes.

¡Queremos agradecer especialmente a Francesc Moncasí por su contribución en el apartado de los efectos del fuego en la avifauna!

Planes de quema y quemas prescritas en la planificación de la gestión forestal

Autora: Carla Vilarasau, colaboradora de la Pau Costa Foundation y
participante en el curso de Planes de quema y quemas prescritas 
en la planificación de la gestión forestal.

La Escola Agrària Forestal de Sta Coloma de Farners junto con la colaboración de Bombers de la Generalitat de Catalunya y la Pau Costa Foundation, organizaron el curso “Planes de quema y quemas prescritas en la planificación forestal” destinado a gestores y propietarios forestales con el objetivo de dar a conocer, de una forma técnica, las quemas prescritas como herramienta de gestión. El curso se realizó los miércoles entre el 24 de febrero y el 16 de marzo, ambos incluidos, en total 4 jornadas y un total de 24 horas lectivas, 12 de las cuales fueron de campo y 12 horas en el aula.

Primera Jornada – Introducción a las quemas prescritas. Formadores: Jordi Pagès y Edgar Nebot (Bombers de la Generalitat de Catalunya), José Ángel Terés (Jefe de la Sección de Gestión de la Prevención de Incendios Forestales, Departamento de Agricultura, Ramadería y Pesca)

La primera jornada se realizó con el objetivo de introducir las quemas prescritas empezando con los conceptos más básicos pero muy importantes de los distintos tipos de quemas en relación a sus objetivos y su planificación a cargo de Jordi Pagès. El resto de la jornada se realizó en el Estany de Sils como ejemplo de quemas prescritas en zonas húmedas para la mejora del hábitat de especies migratorias, a cargo del Sr. José Ángel Terés, quien también explicó el procedimiento administrativo para que un gestor forestal pueda llevar a cabo una quema prescrita.

También se debatió sobre el futuro de las  quemas prescritas desde el punto de vista legislativo llegando a la conclusión de que se necesita un cambio en el sistema administrativo y sobretodo legislativo, incluso se planteó crear un sistema legislativo nuevo que permita agilizar todos los trámites administrativos para que un gestor forestal pueda solicitar y redactar un informe en formato de Plan de Quema de una zona determinada. En este hipotético caso, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca revisarían este documento, y después de dar su conformidad, un equipo de profesionales con la formación especializada, ejecutarían la quema, bajo la vigilancia de Bombers  por su complejidad  e intensidad si fuese necesario.

Figura 1: Explicación de J.A. Terés en el Estany de Sils. Font: PCF
Figura 1: Explicación de J.A. Terés en el Estany de Sils. Fuente: PCF

Segunda Jornada – Efectos de las quemas prescritas sobre el ecosistema. Formadores: Pere Pons  (UdG), Joan Vilà (Bombers de la Generalitat de Catalunya), Albert Alemany (Veterinario de la Generalitat de Catalunya), Edgar Nebot (Bombers de la Generalitat de Catalunya)

La segunda jornada se realizó en dos paradas de campo, con el objetivo de explicar los efectos de las quemas prescritas en el suelo, en la vegetación y la fauna. En la primera parada los instructores fueron Pere Pons y Joan Vilà, y visitamos el paraje de Torroella de Montgrí (Muntanya Gran), en la comarca del Alt Empordà. Pere Pons empezó su explicación lanzando la pregunta ¿Qué se tiene que tener en cuenta para que las quemas prescritas sean el máximo de positivas para la fauna? La respuesta es compleja, ya que depende de las necesidades de cada especie. La afectación de la fauna, en concreto en una especie, se puede cuantificar teniendo en cuenta 5 parámetros: la extensión de la superficie de la quema, la severidad del fuego, la afectación al suelo, la época del año y por último la recurrencia de los tratamientos en la parcela. A continuación, a cargo de Joan Vilà y Edgar Nebot, se visitaron dos parcelas distintas en cuanto a vegetación y recurrencia de quemas prescritas para ver sus efectos en la vegetación y el suelo. Desde la práctica de más de 10 años realizando quemas prescritas por parte de GRAF, y como ejemplo las parcelas que visitamos que se quemaron en alta recurrencia a lo largo de estos años como se puede observar en el mapa de las fechas de quemas de esta zona, se llegó a las siguientes conclusiones:

 • A partir de la recurrencia de quemas prescritas se puede reducir la cobertura del matorral. Para conseguirlo se debe estudiar detalladamente la fenología de las especies que vegetan en la parcela objeto de quema. Según la especie que se requiera eliminar se necesitará una recurrencia u otra.
 • A diferencia de un incendio forestal, a partir de una quema prescrita se crea un paisaje heterogéneo, es decir en función de la disponibilidad del combustible se crean manchas de vegetación, éstas no son el vector dominante de propagación del fuego y por lo tanto no quedan consumidas. La heterogeneidad del paisaje es muy interesante para la fauna.
 • Existen distintas técnicas de patrones de ignición y de recurrencia para generar un tipo de paisaje en concreto. Según el criterio de Bombers, para la prevención de incendios, es conveniente que la cobertura de la superficie del matorral sea < 30%, y la FCC de los árboles no debe ser > 60%. Más del 60% FCC el fuego pasa a copas.
 • Normalmente, de manera muy general por matorrales, se puede determinar que con la primera quema se elimina la hoja, con la segunda quema eliminan troncos muertos de la primera quema y la hoja que ha salido nueva, y por último con la tercera quema se reduce todo definitivamente.
Figura 2: Explicación de Joan Vilà de los efectos de la vegetación de una parcela quemada en alta intensidad. Font: PCF
Figura 2: Explicación de Joan Vilà de los efectos de la vegetación de una parcela quemada en alta intensidad. Fuente: PCF
Mapa con los perímetros correspondientes a las distintas fechas de quema. Fuente: GRAF - Bombers de la Generalitat de Catalunya
Mapa con los perímetros correspondientes a las distintas fechas de quema. Fuente: GRAF – Bombers de la Generalitat de Catalunya

La segunda parada se llevó a cabo en el paraje de Coll de Canyelles (Parc Natural del Cap de Creus) en la comarca del Alt Empordà, a cargo de Albert Alemany. Albert explicó que es muy importante que cuando se plantea una gestión – quemas prescritas, motosierra, etc – se estudie la parcela de actuación teniendo en cuenta el suelo, la fauna, la vegetación y sus distintos condicionantes. A partir de aquí, se debe realizar una cronología de cómo puede afectar la actuación y determinar la época del año en que su afectación negativa sea lo más leve posible. Por eso es muy importante crear grupos de trabajo o sinergias entre distintos equipos de especialistas. El último tema que se trató en la jornada fue la afectación de las quemas prescritas en el corcho de los alcornocales. En principio, no hay ningún estudio científico que afirme que las quemas prescritas son incompatibles con el aprovechamiento del corcho, solamente se debe tener en cuenta el procedimiento correcto a seguir:

 1. Desbrozar alrededor de cada alcornoque.
 2. Realizar la quema prescrita de baja intensidad.
 3. Pelar el corcho. La pana no tendrá manchas negras.
Figura 3: Explicación de Albert Alemany de la compatibilidad de las quemas prescritas y en aprovechamiento del corcho. Font: PCF
Figura 3: Explicación de Albert Alemany de la compatibilidad de las quemas prescritas y en aprovechamiento del corcho. Fuente: PCF
Mapa de las quemas ejecutadas en el 'Coll de Canyelles'. Fuente: GRAF - Bombers de la Generalitat de Catalunya
Mapa de las quemas ejecutadas en el ‘Coll de Canyelles’. Fuente: GRAF – Bombers de la Generalitat de Catalunya

Tercera jornada – Ejecución de una quema prescrita. Formadores: Emili Dalmau y Eduard Satregener (Bombers de la Generalitat de Catalunya)

La tercera jornada “Ejecución de una quema prescrita” se llevó a cabo en campo, concretamente en la zona del Puig de La Borrassa-L’Ardenya, en la comarca de La Selva, con el objetivo de asistir a una quema  prescrita que estaban realizando GRAF Girona. Durante la quema prescrita se estructuraron dos grupos de trabajo de diez personas con cada uno de los dos formadores, Emili Dalmau y Eduard Sastregener. Se explicaron y se comprobaron “in situ” los distintos patrones de ignición y propagación y cómo a partir de éstos, la meteorología y la disponibilidad del combustible la intensidad del fuego va variando y, en definitiva, su comportamiento.

Figura 4, 5 i 6: Briefing y explicación de la ejecución de la quema prescrita a cargo de Emili Dalmau y Edurad Sastregener
Figura 4, 5 i 6: Briefing y explicación de la ejecución de la quema prescrita a cargo de Emili Dalmau y Edurad Sastregener. Fuente: PCF

Cuarta jornada – Efectos sobre la vegetación y experiencias basadas. Formadors: Teresa Valor (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), Ricard Baqués (Consorci Serra de Llaberia)

La última jornada del curso se realizó en el aula con dos ponencias. La primera a cargo de Teresa Valor con el objetivo de explicar detalladamente los efectos de las quemas prescritas en la vegetación en función de  las distintas estrategias de  regeneración y de los objetivos de la actuación. Finalmente, se concretaron  los efectos del fuego en la vegetación arbolada.

La última ponencia fue a cargo de Ricard Baqués que explicó su experiencia como gestor de una zona de alta recurrencia de incendios forestales y la introducción del uso del fuego prescrito como una herramienta más para la gestión del paisaje.

Concluyó la jornada Jordi Pagès presentando los resultados de un estudio de viabilidad de creación de una empresa privada ejecutora de quemas prescritas.

Curso dirigido a mandos del Cabildo de Gran Canaria

Igual que años anteriores, el Cabildo de Gran Canaria solicitó a la PCF un curso sobre el Sistema de Manejo de Emergencias, con el fin de que todo su personal pase por dicho curso. Esta es la tercera edición que realizamos de este curso para personal del Cabildo.

Título: Curso de Sistema de Manejo de Emergencias

Fecha: 14-16 de diciembre

Entidad: Cabildo de Gran Canaria

Dirigido a: mandos básicos y mandos intermedios del Cabildo

Duración: 21 h

Alumnos: 36

Instructores: PCF

Lugar de celebración: CECOPIN del Cabildo de Gran Canaria

Organizaciones involucradas: PCF – Cabildo de Gran Canaria